SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MATULJI

14.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2018. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2017. godine iznose 9.014.120,11 kn, a realizirani su u iznosu od 5.871.353,27 kn, što čini 65,14% od planiranog.

I.Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 24. studenog 2016. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/16), I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća dana 27. srpnja 2017. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/17) i II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. listopada 2017. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/17.)

II.Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g. utrošena su po pojedinim izvorima slijedeća sredstva

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tijekom 2017. godine realizirane su započete aktivnosti u 2016. godini na izgradnji rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija), a odnose se na izvođenje zemljanih radova u iznosu od 171.870,24 kn, uzemljenje ograde u iznosu od 10.388,19 kn, usluge stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 6.125,00 kn, te usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu od 5.000,00 kn.

Za izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje na djelu spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici južni ulaz u RZ-12 Miklavija do državne ceste D8 ugovoreni su radovi u iznosu od 440.593,75 kn, te realizirani u iznosu od 368.369,53 kn. Preostali radovi izvesti će se početkom 2018. godine. Usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena je u iznosu od 23.750,00 kn, a u 2017. godini je realizirana u iznosu od 19.000,00 kn, dok će preostali iznos biti fakturiran po završetku izvođenja radova početkom 2018. godine.

Za izvođenje radova na izgradnji elektroinstalacije cestovne rasvjete i SN/NN kabelske kanalizacije na djelu spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici južni ulaz u RZ-12 Miklavija do državne ceste D8 ugovoreni su radovi u iznosu od 314.922,50 kn, te realizirani u iznosu od 256.310,15 kn. Preostali radovi izvesti će se početkom 2018. godine. Usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena je u iznosu od 12.500,00 kn, a u 2017. godini je realizirana u iznosu od 10.000,00 kn, dok će preostali iznos biti fakturiran po završetku izvođenja radova početkom 2018. godine.

Tijekom izvođenja radova prateći geodetski radovi i usluge su iznosili ukupno 5.625,00 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je 18.860,54 kn na ime troškova naknade za el. priključak, te izvođenje radova na dijelu distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u ukupnom iznosu od 23.381,85 kn.

-DIONICA CESTE UNUTAR ZONE
POSLOVNE NAMJENE K7
(RZ-12 - MIKLAVIJA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Izrada idejnih rješenja prometnica s pratećom infrastrukturom u južnom djelu UPU RZ-12 Miklavija ugovorena je u iznosu od 181.250,00 kn a biti će realizirana tijekom 2018. godine.

55.5 -CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F«
U »RZ-2« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.394.482,15 kn

Tijekom 2017. godine završene su grupe radova na izgradnji ceste oznake C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F koje su započete u 2016. godini, a odnose se na građevinske radove u iznosu od 578.527,12 kn s uslugom stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 34.375,00 kn; izgradnju javne rasvjete u iznosu od 214.796,50 kn i izgradnje DTK kanalizacije u iznosu od 33.325,39 kn s uslugom stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 10.000,00 kn; te za izgradnju dijela komunalne infrastrukture u iznosu od 200.872,63 kn s uslugom stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 11.250,00 kn.

Za nastavak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D- F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, koja je započeta u 2016. godini utrošeno je 19.375,00 kn na izradu separata izvedbenog projekta dionice ceste »F-E-D-F (dionica D- F).

Na istoj je dionici tijekom 2017. godine izveden dio građevinskih radova u iznosu od 276.736,76 kn, dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 13.750,00 kn. Po završetku radova postavljena je zaštita gradilišta na što je utrošeno 1.473,75 kn.

K 20153- CENTAR MATULJA 296.001,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA . . . . . . . . . . . 296.001,00 kn

Tijekom 2016. godine ugovorena je izrada projekta i nacrta, procjene troškova - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za građenje (uređenje) središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra. Vrijednost ugovorene usluge iznosi 2.194.093,75 kn, od čega se 438.818,75 kn odnosi na »centar Matulja«, a 1.755.275,00 kn na poziciju 68.1 »Multimedijalni centar« iz Programa upravljanja imovinom. Za aktivnosti po navedenom ugovoru za centar Matulja je u 2017. godini utrošeno 87.763,75 kn, dok je na stručnu pomoć oko praćenja projekta utrošeno 9.568,75 kn.

U 2016. godini ugovorena je grupa radova na sanaciji javne površine uz državnu cestu D8 u samom centru Matulja, od čega je ukupno 172.918,50 kn utrošeno asfalterske i popratne građevinske radove, 8.500,00 kn na uslugu stručnog i obračunskog nadzora, te 17.250,00 kn na inventarizaciju postojećeg zelenila centra Matuljia.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 11.037,50 kn

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . . . . 11.037,50 kn

Sredstva su iznosu od 11.037,50 kn su utrošena na klupe u autobusnim čekaonicama u centru Matulja, Bregima i Brgudu.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA
1.758.957,78 kn

54.08 -GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,335,00 kn

Tijekom 2017. godine nastavljene su aktivnosti oko evidentiranja podataka o sustavima i elementima oborinske odvodnje, nerazvrstanih cesta, te izrade prostorne baze podatka o legaliziranim objektima na području Općine Matulji na što je sveukupno utrošeno 49.357,50 kn.

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 12.127,50 kn, dok je za konfiguriranje prostornih podataka dobivenih od državne geodetske uprave, te njihovo povezivanje i konfiguriranje s postojećim podacima o objektima (obveznicima komunalne naknade) utrošeno 14.850,00 kn.

54 - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.077,31 kn

Tijekom 2017. godine izvedeni su ugovoreni radovi i usluge iz 2016. godine, a odnose se na dobavu i montažu dječjih igrala, kao i uređenje podloge igrališta u Jankovićevom dolcu u ukupnom iznosu od 168.590,36 kn, dobavu devetnaest (19) igrala, a montaže igrala na području mjesnih odbora Šapjane (4 igrala - 38.888,05 kn), Žejane (3 igrala - 28.513,90) i Brce (2 igrala - 15.109,50 kn) u ukupnom iznosu od 180.640,70 kn. Također su izvedeni i ugovoreni radovi iz 2016. godine na izgradnji ogradnog zida dječjeg igrališta u Rupi u iznosu od 22.308,75 kn.

Prilikom postave igrala u Šapjanama uređena je podloga s okolišem u iznosu od 24.287,50 kn, Žejanama u iznosu od 9.437,50 kn, a Brdcima u iznosu od 2.187,50 kn.

Za potrebe izgradnje novog igrališta u Bregima ugovorene su geodetske usluge i izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Geodetske usluge su ugovorene u iznosu od 19.125,00 kn, a fakturirane u 2017. godini u iznosu od 5.375,00 kn, dok je izrada glavnog projekta ugovorena u iznosu od 24.062,50 kn, a u 2017. godini fakturirana u iznosu od 19.250,00 kn.

Tijekom godine ugovoreni su radovi na uređenju travnjaka na igralištu u Žejanama u iznosu od 9.093,75 kn, te dobava i ugradnja antitraumatske podloge u iznosu od 12.787,50 kn, a što će se izvoditi u 2018. godini.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA . . . . . . . 1.250.545,47 kn

Tijekom godine je proveden postupak za izvođenje radova na proširenju groblja Brešca, pa je za objavu natječaja u javnom glasilu utrošeno 1.875,00 kn, dok je za podmirenje troškova vodnog doprinosa utrošeno 751,84 kn i 375,00 kn na ishodovanje suglasnosti na izvođenje radova u zaštitnom pojasu autoceste A7.

Izvođenje radova je ugovoreno u iznosu od 1.562.138,75 kn, dok su u 2017. godini izvedeni radovi u iznosu od 1.203.793,63 kn. Stručni i obračunski nadzor je ugovoren u iznosu od 51.375,00 kn a izvršen u iznosu od 43.750,00 kn. Preostali iznosi biti će fakturirani po okončanju radova a koji se planiraju početkom 2018. godine, odnosno kada to dozvole vremenski uvjeti.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 169.130,00 kn

56.6 -PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.130,00 kn

Izgradnja javne rasvjete na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač) ugovorena je i započeta tijekom 2016. godine kao i usluga stručnog i obračunskog nadzora. U 2017. godini je nastavljeno s radovima, u kojoj su izvedeni radovi u iznosu od 26.381,35 kn, i kojoj je pružena usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 5.000,00 kn.

Krajem 2016. godine proveden je i postupak nabave za interpolaciju javne rasvjete u naseljima Matulji, Šapjane, Zvoneća, Rupa i Mučići. Ugovoreni radovi su se izveli u iznosu od 89.496,25 kn.

Za potrebe proširenja i interpolacije javne rasvjete na širem području Općine Matulji dobavljene su svjetiljke u iznosu od 9.753,75 kn, te dekorativna led rasvjeta za osvjetljenje zgrade Općine i parka u iznosu od 13.500,00 kn. Osim navedenog izvedeni su radovi na proširenju javne rasvjete u ulici Gaj, Brdcima, Frančićima, Rukavcu, Brajanima, Obadima, Velom Brgudu i Velim Munama u ukupnom iznosu od 20. 225,00 kn.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 79.466,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA . . . 79.466,00 kn

U području Vlahovog brega su izvedeni radovi na oborinskoj kanalizaciji (upojni bunari) na dvije lokacije u ukupnom iznosu od 62.506,00 kn, dok je u Matuljima uz zgradu Općine i crkve izveden upojni bunar u iznosu od 16.960,00 kn.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH
I DRŽAVNIH CESTA 93.673,85 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) . . . 93.673,85 kn

-ZAOBILAZNICA RUŽIĆI . . . . . . . . . . . 4.375,00 kn

Sredstva su utrošena na uslugu izmjene i dopune idejnog projekta za potrebe izgradnje zaobilaznice Ružići u iznosu od 4.375,00 kn. Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 24.875,00 kn u 2016. godini, a biti će fakturirana po provedbi.

-REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA DRŽAVNE
CESTE D8 I PRISTUPNE CESTE ZONI
POSLOVNE NAMJENE K7
(RZ-12 - MIKLAVIJA) . . . . . . . . . . . . . . . . 77.667,60 kn

Općina Matulji i Hrvatske ceste d.o.o. su zaključili ugovor o sufinanciranju radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D8 i pristupne ceste zoni poslovne namjene K7 (RZ-12 - Miklavija) kojim se Općina Matulji obvezala financirati troškove izgradnje i premještanja vodovodnih instalacija. Izvedeni radovi su po tom osnovu iznosili 77.667,60 kn.

-SUFINANCIRANJE SMEĐE SIGNALIZACIJE
NA JAVIM CESTAMA . . . . . . . . . . . . . . 11.631,25 kn

Općina Matulji i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka su zajednički financirali dobavu i montažu smeđe signalizacije na javnim cestama za potrebe Memorijalnog centra Lipa. Tijekom 2017. godine, Općina Matulji je utrošila 11.631,25 kn.

-REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE
D8 U MUČIĆIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 41.680,00 kn, a biti će fakturirana po provedbi elaborata.

-REKONSTRUKCIJA MARINČIĆEVE ULICE I
KASTAVSKE CESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Općina Matulji je ugovorila uslugu izrade idejnog projekta rekonstrukcije Marinčićeve ulice i županijske ceste oznake ŽC 5047 (D500 - Veprinac - Matulji - Kastav (Ž5204)), tzv. Kastavske ceste u iznosu od 77.500,00 kn, a projekt će biti realiziran početkom 2018. godine.

-ČVOR »TRINAJSTIĆI« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Općina Matulji je s Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom, te gradom Kastvom potpisala »Sporazum o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići« kojim su uređena međusobna prava i obveze glede financiranja troškova postupka izvlaštenja za potrebe izgradnje čvora Trinajstići. Po tom osnovu, Općina Matulji nije imala troškova u 2017. godini.

K 20160 - SUFINACIRANJE ŽELJEZNIČKE
INFRASTRUKTURE 0,00 kn

55.7 -SUFINANCIRANJE HRVATSKIH
ŽELJEZNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani, prema sporazumu kojeg su potpisnici HŽ infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, gradovi Rijeka i Bakar, te Općina Matulji. Po tom osnovu, Općina Matulji nije imala troškova u 2017. godini.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U
RADNIM ZONAMA 951.486,99 kn

55.4 -DODATNA ULAGANJA U OSTALU
NEFINANCIJSKU IMOVINU ......... 951.486,99 kn

Krajem 2016. godine ugovoreni su radovi na uklanjanju stabala, korijenja i niske vegetacije, te iskopa humusa na djelu radne zone Miklavija radi uređenja prostora sa prilaznim putem za privremeno deponiranje mineralne sirovine. Tijekom 2017. godine su izvedeni radovi u iznosu od 261.990,11 kn, dok je za uslugu stručnog i obračunskog nadzora utrošeno 18.750,00 kn.

Tijekom godine ugovoreno je izvođenje zemljanih radova na platou za privremeno deponiranje mineralne sirovine sa pristupnim putem radnoj zoni »Miklavija«, a radovi su izvedeni u potpunosti u iznosu od 138.359,38 kn.

Izvođenje zemljanih radova na uređenju dijela platoa G4 u radnoj zoni »Miklavija« ugovoreno je u iznosu 1.640.705,63 kn, dok su radovi izvedeni u iznosu od 486.887,50 kn. Za stručni i obračunski nadzor je utrošeno 25.500,00 dok je za geodetske usluge utrošeno 20.0000,00 kn. Preostali ugovoreni radovi i usluge realizirati će se u 2018. godini.

K 201561 - IZGRADNJA DISTRIBUTIVNE
TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE 0,00 kn

56.8 - DTK (e-ŽUPANIJA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Sredstva predviđena za potporu realizaciji projekta »e- Županija« na području Općine Matulji koji je usmjeren je ka razvoju elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa s ciljem omogućavanja korištenja e-usluga građanima i institucijama u »informatičkom oblaku« Primorsko-goranske županije, nisu utrošena u 2017. godini.

KLASA: 400-08/17-01/0007

URBROJ: 2156-04-01-3-3-17-0015

Matulji, 6. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc.oec

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr