SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA KRKA

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), u članku 26. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi:

»Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača iz članka 26. stavka 3. ovog Statuta, predsjednik Gradskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 3.

U članku 39. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.«

Članak 4.

U članku 40. podstavku 18. riječi: »te raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima: »te raspolaganju drugom imovinom«.

Članak 5.

U članku 47. iza stavka 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

»Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.«

Članak 6.

U članku 52. stavku 1. podstavku 8. riječi: »te raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima: »te raspolaganju drugom imovinom«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovog članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.»

Članak 7.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i

-2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika u skladu s člankom 26.a ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Krku.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za Gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održanog referenduma.«

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 8.

U članku 63. riječi: »nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća« brišu se.

Članak 9.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Na području Grada Krka mjesni odbori su:

1.Mjesni odbor Kornić (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj);

2.Mjesni odbor Milohnići ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići);

3.Mjesni odbor Poljica (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići, Poljica i Žgaljići);

4.Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići);

5.Mjesni odbor Vrh ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh);

6.Mjesni odbor Krk Istok;

7.Mjesni odbor Krk Zapad.«

Članak 10.

U članku 76. stavku 1. riječi: »organizacije i udruženja građana« zamjenjuju se riječima: »članovi Gradskog vijeća«

Članak 11.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 12.

U članku 95. stavku 2. riječ: »domaćina« zamjenjuje se riječju: »gospodara.«

Članak 13.

U članku 97. stavku 1. podstavku 4. riječi: »koje daje Gradsko vijeće« brišu se.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»- udio u zajedničkom porezu«

U podstavku 7. riječi: »i dotacije« brišu se.

Članak 14.

U članku 100. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.«

Članak 15.

U članku 104. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 103. ovog Statuta, na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.«

Članak 16.

U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela Grada Krka neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća i u izvršavanju istih donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).«

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Krka.

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 012-03/18-01/01

Ur.broj: 2142/01-01-18-3

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr