SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju članka 109. stavak 6.Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13 i 18/14) i Odluke o izradi III. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 24/14), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:350-02/16-13/37, URBROJ:531-05-16-4 od 06.srpnja 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 26. sjednici održanoj 10.08. 2016. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju III Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se III Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/10, 36/10 - ispravak, 19/13 i 18/14).

Članak 2.

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski predstavlja elaborat koji sadrži:

I.TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II.GRAFIČKI DIO -
Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000

1.Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje

2.1.Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - prometna mreža

2.2.Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - telekomunikacijska mreža

2.3Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - vodoopskrba

2.4.Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - odvodnja otpadnih voda

2.5.Prometna, ulična i komunalna infrastruktura - energetski sustav

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja

4.Uvjeti i način gradnje

III. OBVEZNI PRILOZI

1.Obrazloženje plana

2.Sažetak za javnost

3.Izvješće o javnoj raspravi

Elaborat III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski iz stavka (1) ovog članka izradila je tvrtka Urbanistica, d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

Sadržajem elaborata III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski iz stavka (1) ovog članka odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj broj 23/10, 36/ 10 - ispravak, 19/13 i 18/14).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 5. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/10, 36/10- ispravak, 19/ 13 i 18/14) ( u daljnjem tekstu: Odluka) u stavku 2. tekst koji glasi: »telekomunikacijska mreža« zamijenjuje se tekstom koji glasi: »elektroničke komunikacije«.

Članak 4.

U članku 6. Odluke stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 7. Odluke tekst koji glasi: »Šetalište Kneza Domagoja« zamijenjuje se tekstom koji glasi:

»Šetnica dr. Franje Tuđmana«.

Članak 6.

U članku 10. Odluke, stavku 1., iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- zdravstvena (D3),«.

U članku 10. Odluke, stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka grade se nove ili zamjenske, rekonstruiraju i održavaju:

.Građevine uprave i pravosuđa na površinama (D1):

-lučka kapetanija (D1),

.Građevine socijalne skrbi na površinama (D2):

-dom za smještaj starijih osoba (D21);

.Građevine zdravstva na površinama (D3):

-dom zdravlja (D3);

.Građevine predškolskih ustanova na površinama (D4):

-dječji vrtić (D41) i (D42);

.Građevine školskih ustanova na površinama (D5):

-osnovna škola (D51),

-srednja škola (D52);

.Vjerske građevine na površinama (D7);

.Ostale javne i društvene građevine na površinama (D8):

-pošta (D81),

-dobrovoljno vatrogasno društvo (D82),

-šumarija (D83);

.Višenamjenske javne i društvene građevine na površinama (D9):

-višenamjenska javna, kulturna i društvena građevina sa poslovnim prostorima (D91),

-višenamjenska javna i društvena građevina (D92).«

 

Članak 7.

U članku 13. stavku 1.Odluke mijenja se alineja 1.koja glasi:

»- (T1) - površine unutar kojih se može graditi nova, rekonstruirati odnosno zamijeniti postojeća i održavati pojedinačna ili više građevina ugostiteljsko-turističke namjene i to »ugostiteljski objekti« iz skupina: »hoteli« (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 85/15), vrste u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli«,»

- u stavku 1., alineji 2., riječ »kojih« se zamjenjuje rječju »koje«,

- u stavku 1., alineji 3., tekst », NN br. 138/06, 43/09« briše se,

- u stavku 2. tekst: »uz osnovnu namjenu« briše se,.

- u stavku 2., alineji 1. iza teksta »T11-2E« briše »i« i dodaje zarez, te iza »T11-2F,« dodaje se»T11-2I

- u stavku 2., alineji 5. riječ »osnovnu« se zamjenjuje riječima »ugostiteljsko-turističku«.

Članak 8.

U članku 18. Odluke stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ugostiteljsko-turistička građevina određena ovim Planom je građevina namijenjena ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti pružanja usluga smještaja i prehrane i drugih usluga u skladu sa posebnim propisom tj. ugostiteljski objekt iz skupina: hoteli, restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti), vrste u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« odnosno u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«. Unutar ugostiteljsko-turističke građevine dopušten je smještaj jednog (1) stana za potrebe vlasnika, domara, osoblje i sl.. Iznimno, unutar građevine koja će se rekonstruirati na površini ugostiteljsko-turističke namjene označene planskom oznakom (T53) na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«, nije moguć smještaj prostora stambene namjene«.

U članku 18. Odluke stavak 4. i 5. brišu se.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. točka 1.1. alineja 2. i alineja 7.tekst »T11« briše se.

Članak 10.

Ispred članka 23. Odluke naslov se mijenja i glasi:

»2.1.3. Uvjeti smještaja nove poslovne građevine unutar poslovne pretežito uslužne površine (K11

Članak 11.

Članak 23. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 23.

(1) Površina označena planskom oznakom (K11) na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje« namijenjena je izgradnji poslovne građevine s pretežito uslužnom namjenom (uredskim, društvenim, javnim, manjim trgovačkim i ugostiteljskim i sličnim sadržajima) sa javnim garažama prema slijedećim uvjetima za novu izgradnju:

-površina se ne može dijeliti na manje cjeline;

-planirana je izgradnja samo jedne građevine osnovne namjene;

-građevina mora imati obavezno jednu etažu uređenu kao javnu garažu;

-podzemne etaže mogu imati 100% izgrađenost građevne čestice;

-nije moguća izgradnja pomoćnih građevina;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4. Iznimno, 3,0, a razlika se može koristiti isključivo za podzemne etaže;

-građevina može imati imati do četiri (4) nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida;

-ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja više podzemnih etaža u funkciji osnovne namjene, pomoćnih i tehničkih prostorija, te garaža;

-visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina građevine iznosi 10,5 m na površini;

-najmanja udaljenost nadzemnog dijela građevine od regulacijskog pravca ul. Antuna Mataije iznosi 10 metara, odnosno 4 metra od ostalih ulica te ostalih javnih površina;

-najmanja udaljenost od granice susjedne građevne čestice iznosi 4,0 m za građevine visine do 10,0 m, odnosno najmanje 6,0 m za više građevine, uz uvjet da udaljenost do građevine na susjednoj građevnoj čestici ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

-površina (K11) može imati neposredan pristup samo sa južne strane površine sa »ostale ulice«;

(2) Osim uvjeta navedenih u stavku (1) ovog članka treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.

(3) Na površini (K11) prije privođenja planiranoj namjeni potrebno je ukloniti postojeće građevine. Postojeće građevine zadržavaju se u prostoru s mogućnošću održavanja do privođenja površine planiranoj namjeni.«

Članak 12.

Ispred članka 25. Odluke u naslovu oznaka » T11J,« briše se.

Članak 13.

Članak 25. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 25.

(1) Utvrđuju se slijedeći uvjeti izgradnje (interpolacije) novih ugostiteljsko-turističkih građevina unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene označenih planskim oznakama T11K, i T11M na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«:

-Moguća je izgradnja jedne ugostiteljsko-turističke građevine osnovne namjene iz skupine hotela vrste određene »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« u kategoriji min. 3 zvjezdice. Površina pojedine prehrambene trgovine unutar ugostiteljsko- turističke građevine ne može biti veća od max. 100m2;

-Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 800 m2. Iznimno, unutar površine T11M ne može biti manja od 1200 m2;

-Najveća dopuštena veličina građevne čestice nije ograničena;

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,5;

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,8. Iznimno, u slučajevima izgradnje građevina s rav nim krovom najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4;

-Najveća dopuštena visina iznosi 14,0 m;

-Najveći broj etaža građevina iznosi do šest (6) etaža (2 podzemne i 4 nadzemne etaže;

-Udaljenost građevina od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

-Udaljenost građevina od regulacijskog pravca ul. Kralja Tomislava treba biti najmanje kao kod izgrađenih građevina na susjednim građevnim česticama uz posebne uvjete i suglasnost nadležnih pravnih osoba za upravljanje cestama ako je udaljenost manja od 10,0 m;

-Udaljenost od regulacijskog pravca sabirnih i ostalih ulica ne može biti manja od 6,0 m.

(2) Osim uvjeta navedenih u stavku (1) ovog članka treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.

(3) Iznimno, moguća su odstupanja od zadanih graničnih vrijednosti navedenih u ovom članku ali samo u smislu onih određenih posebnim uvjetima ili mišljenjem nadležnog Konzervatorskog odjela.»

Članak 14.

Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 26.

(1) Postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene (pansioni, odmarališta, moteli, depadanse i slično) unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene T11A-T1P (određene na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«) mogu se prenamijeniti samo u objekte iz skupine hotela vrste određene Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« u kategoriji min. 3 zvjezdice.

(2) Postojećim građevinama (kao i ruševinama) ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hoteli vrste hotel, zabranjuje se promjena namjene. Ovo ograničenje odnosi se i na nekadašnji hotel San Marino.

(3) Iznimno, postojeće ugostiteljsko-turističke građevine unutar površina označenih planskim oznakama (T1O) i (T1P) mogu se prenamijeniti u objekte iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj vrste hosteli određene Pravilnikom o razvstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«.

(4) Iznimno, postojeće ugostiteljsko-turističke građevine unutar površine označene planskom oznakom (T1M) mogu se prenamjeniti u građevine stambene namjene ali samo s jednim stanom.

(5) Utvrđuju se slijedeći opći uvjeti rekonstrukcije postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina i rekonstrukcije (prenamjene) postojećih građevina stambene namjene (izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana) u ugostiteljsko-turističke građevine unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene označenih planskim oznakama T11A -T1P:

-Pored ugostiteljsko-turističke građevine osnovne namjene, moguća je i gradnja pomoćnih građevina bez smještajnih kapaciteta s turističkim i servisnim sadržajima (ugostiteljskog, trgovačkog, zabavnog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadržaja, garaže i sl.), a unutar graničnih vrijednosti propisanih ovim Planom. Površina pojedine prehrambene trgovine unutar pojedinačne građevine ne može biti veća od max. 100m2;

-Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2. Iznimno, građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene, mogu biti i manje u slučajevima:

-ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja izrađenog u skladu s detaljnim planovima uređenja,

-kod rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana;

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4;

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,8. Iznimno, unutar površina označenih planskim oznakama T11A -T1E (na kartografskom prikazu br. 4. » Uvjeti i način gradnje«) te u slučajevima izgradnje građevina s ravnim krovom najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4;

-Najveće dopuštene visine i broj etaža kod rekonstrukcije postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina unutar površina označenih planskim oznakama T11F -T1P iznosi za:

-»ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »hotel baština«, »aparthotel« i »hotel«: 16,5 m, do 6 nadzemnih etaža, uz uvjet da je 6. nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida

-»ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »pansion«, »turističko naselje« i turistički apartmani»: 15,0 m, do 5 nadzemnih etaža, uz uvjet da je 5. nadzemna etaža potkrovlje);

-Najveće dopuštene visine i broj etaža kod rekonstrukcije postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina unutar površina označenih planskim oznakama T11A - T1E (na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«) kao i kod prenamjene stambenih građevina u ugostiteljsko-turističke građevine iznosi za:

-»ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »hotel baština«, »aparthotel« i »hotel«: 15,0 m, do 5 nadzemnih etaža uz uvjet da je 5. nadzemna etaža potkrovlje,

-»ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »pansion«, »turističko naselje« i turistički apartmani»: 12,0 m, do 4 nadzemne etaže uz uvjet da je 4. nadzemna etaža potkrovlje;

-Udaljenost novih i dograđenih dijelova građevina kod rekonstrukcije ugostiteljsko-turističkih građevina od granice građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora. Građevina se može nadograditi u postojećim legalnim tlocrtnim gabaritima do max. koeficijenta iskorištenosti i do max. visina i broja etaža određenih ovim člankom;

-Udaljenost novih i dograđenih dijelova građevina kod rekonstrukcije u smislu promjene namjene postojećih stambenih građevina (izgrađenih prema građevnoj dozvoli ili za koje je izdana konačna građevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana) u građevine ugostiteljsko-turističke namjene od granice građevne čestice ne smije biti manja od 4,0 m s otvorima odnosno 3,0 m bez otvora. Građevina se može nadograditi u postojećim legalnim tlocrtnim gabaritima do max. koeficijenta iskorištenosti i do max. visina i broja etaža određenih ovim člankom;

-Najmanja udaljenost novih i dograđenih dijelova građevina osnovne namjene od regulacijskog pravca glavnih mjesnih ulica iznosi 10,0 m, odnosno 4,0 metra od sabirnih i ostalih ulica te ostalih javnih površina. Iznimno, udaljenosti mogu biti i manje (regulacijski pravac sukladan regulacijskom pravcu postojećih građevina) uz posebne uvjete i suglasnost nadležnih pravnih osoba za upravljanje cestama;

-pomoćne građevine mogu se graditi (rekonstruirati) na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne, odnosno dvoetažne uz uvjet da je druga etaža potkrovlje, visine do 4,0 m, odnosno iznimno sa tri nadzemne etaže, od čega je treća nadzemna etaža potkrovlje, visine do 5,6 metara. Kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg prirodnog terena (slojnica terena) mogu biti ukupne visine do 6,6 m. Najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice mora biti 1 metar. Ako građevine imaju otvore (i ventilacijski otvori) prema susjednoj građevnoj čestici, moraju biti udaljene od te čestice najmanje 4 metra.

(6) Osim uvjeta navedenih u stavku (1) ovog članka treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.

(7) Iznimno, na površinama koje se nalaze unutar površina označenih planskim oznakama T11K - T11P, (kartografski prikaz br. 4. » Uvjeti i način gradnje«), moguća su odstupanja od zadanih graničnih vrijednosti navedenih u ovom članku ali samo u smislu onih određenih posebnim uvjetima ili mišljenjem nadležnog Konzervatorskog odjela.«

Članak 15.

U članku 27. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom određena je površina ugostiteljsko- turističke namjene (T11-1) na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje« koja ujedno čini i prostornu cjelinu koja se ne može dijeliti na manje cjeline. Površina je namijenjena ovim Planom za rekonstrukciju postojeće građevine (bivši hotel »Klek«) u građevinu ugostiteljsko turističke namjene iz skupine hoteli vrste hotel u kategoriji min. 4 zvjezdice ili izgradnju nove ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hotel vrste hotel u kategoriji min. 4 zvjezdice (a postojeća višestambena građevina izgrađena na k.č.br: 3674/1 - bivši hotel »Klek« može se ukloniti).»

U članku 27. Odluke, stavku 3., alineji 4. broj »13,50« se zamjenjuje brojem »16,5« i broj »5« se zamjenjuje brojem »6«.

Članak 16.

U članku 28. Odluke, stavku 1. tekst koji glasi: », najvećim koeficijentom izgrađenosti (Kig) 0,4 (površina zemljišta pod građevinama iznosi max. 21 400 m2) i najvećim koeficijentom iskorištenosti (Kis) 2,8 (građevinska (bruto) površina iznosi max. 149 800 m2). 16 050 m2 površine (T11-2) treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Pored ugostiteljsko-turističke građevine osnovne namjene - hotela, predviđena je i gradnja poslovnih građevina s turističkim i servisnim sadržajima (građevine ugostiteljskog, trgovačkog, zabavnog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadržaja, garaže i sl.)« briše se.

U članku 28. Odluke, stavku 2. iza oznake »T11-2G« veznik »i« se zamjenjuje zarezom i iza oznake » T11-2H« se dodaje »i T11-2I«.

Članak 17.

U članku 29. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorna cjelina (T11-2A) namijenjena je izgradnji ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hotela vrste: hotel određene »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« (u kategoriji najmanje 4 zvjezdice) prema slijedećim uvjetima:

-površina se ne može dijeliti na manje cjeline;

-moguća je izgradnja samo jedne građevine;

-površina zemljišta pod građevinom iznosi max. 6 500 m2;

-građevinska (bruto) površina iznosi max. 52 000 m2;

-građevina se može graditi od najviše 8 nadzemnih etaža računajući od najniže kote uređenog terena mjereno uz građevinu, odnosno 4 nadzemne etaže računajući od najviše kote uređenog terena mjereno uz građevinu;

-ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnje do 2 podzemne etaže;

-visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina iznosi 12,5 m računajući od najviše kote uređenog terena mjereno uz građevinu;

-najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca prostorne cjeline (T11-2A) iznosi 6 metara;

-udaljenost građevine od granice susjednih prostornih cjelina kao i od groblja iznosi najmanje 6 metara;

-izuzetno, na manjoj udaljenosti od granice susjedne prostorne cjeline (T11-2G) mogu biti otvoreni bazeni i drugi objekti bez nadzemnih etaža (ukopani);

-pristup na površinu je sa planirane javne površine koja prolazi duž sjeverne strane prostorne cjeline (T11-2A);

-moguće je ostvariti podzemnu vezu građevine na prostornoj cjelini (T11-2A) sa obalnom šetnicom i plažom, podzemnom vezom, ispod prostorne cjeline (T11-2G);

-u sklopu susjedne prostorne cjeline (T11-2G) mogu se planirati i potrebna parkirališna mjesta, u podzemnoj garaži u skladu sa uvjetima iz članka 32;

-potrebna su zaštitna arheološka istraživanja prije početka svih građevinskih i drugih zemljanih radova kao i ishođenje mišljenja od nadležnog Konzervatorskog odjela za sve radove unutar obuhvata zaštite ruševine crkve sv. Marije s ruš. samostana uz groblje (red. br.4) prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.1 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja« (poglavlje br. 7. »Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti«).

Članak 18.

Članak 31. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 31.

(1) Prostorne cjeline (T11-2E) i (T11-2F) namijenjene su izgradnji i uređenju otvorenih sportskih i rekreacijskih građevina i površina (otvoreni bazeni, tenis, mini golf, odbojka i sl.) uz koje je moguća izgradnja prateće poslovne građevine uslužne namjene (ugostiteljskog, trgovačkog, zabavnog, kulturnog, zdravstvenog, rekreacijskog sadržaja i sl.).

(2) Na prostornim cjelinama (T11-2E) i (T11-2F) mogu se graditi i ugostiteljski objekti za smještaj iz skupine hoteli vrste hoteli i pansioni u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli«, kategorije najmanje 4 zvjezdice.

(3) Uvjeti izgradnje i uređenje u sklopu prostornih cjelina (T11-2E) i (T11-2F) su slijedeći:

-građevna čestica ne može biti manja od 500 m2, a za ugostiteljski objekt za smještaj ne može biti manja od 1000 m2;

-moguća je izgradnja samo jedne građevine;

-na građevnim česticama većim od 2000 m2, osim na građevnim česticama na kojima se planira ugostiteljska građevina za smještaj, moguća je izgradnja više građevina;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0;

-visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom;

-najveća dopuštena visina i broj etaža iznosi 8,0 m odnosno 3 nadzemne etaže uz uvjet da je 3. nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida.

-najveća dopuštena visina ugostiteljskih objekata za smještaj vrste hotel iznosi iznosi 12,5 m računajući od najviše kote uređenog terena mjereno uz građevinu. Najveći broj etaža iznosi 8 nadzemnih etaža računajući od najniže kote uređenog terena mjereno uz građevinu, odnosno 4 nadzemne etaže računajući od najviše kote uređenog terena mjereno uz građevinu;

-ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do 2 podzemne etaže;

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca prostornih cjelina (T11-2E) i (T11-2F) iznosi 6 metara;

-udaljenost građevina od granice susjednih građevnih čestica, od granice susjedne prostorne cjeline kao i od granica površina drugih namjena iznosi najmanje 6,0 metara;

-izuzetno, na manjoj udaljenosti od granice susjedne prostorne cjeline (T11-2G) odnosno (T11-2H) mogu biti otvoreni bazeni i drugi objekti bez nadzemnih etaža (ukopani);

-građevne čestice na prostornoj cjelini (T11-2E) mogu imati pristup sa planirane javne površine koja prolazi duž sjeverne strane prostorne cjeline kao i sa planirane kolno-pješačke koja prolazi duž istočne strane površine;

-građevne čestice na prostornoj cjelini (T11-2F) mogu imati pristup sa planirane kolno-pješačke koja prolazi duž zapadne strane površine;

-najmanje 30% građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

-građevina mora biti priključena na zatvoreni kanalizacijski sustav;

-sportski tereni moraju biti udaljeni od od regulacijskog pravca i od ruba građevnih čestica najmanje 5 metara;

-na građevnoj čestici mogu se graditi i/ili uređivati parkovne površine, pješačke staze, odmorišta, dječja igrališta i sl. te opremati urbanom opremom;

-na prostornim cjelinama (T11-2E) i (T11-2F) ne mogu se graditi garaže niti uređivati parkirališne površine osim za potrebe smještajnih kapaciteta;

-potrebna parkirališna mjesta mogu se osigurati i u sklopu susjedne prostorne cjeline (T11-2G) odnosno (T11-2H), u podzemnoj garaži u skladu sa uvjetima iz članka 32;

-moguće je ostvariti podzemnu vezu (pješačku komunikaciju) sa obalnom šetnicom i plažom i to prostorne cjeline (T11-2E) podzemnom vezom ispod prostorne cjeline (T11-2G) i prostorne cjeline (T11-2F) podzemnom vezom ispod prostorne cjeline (T11-2H);

(2) Osim uvjeta navedenih u ovom članku treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.»

Članak 19.

Iza članka 31. Odluke dodaje se novi naslov i članak 31.a koji glase:

»Prostorna cjelina (T11-2I)

Članak 31.a

(1) Prostorna cjelina (T11-2I) namijenjena je izgradnji i uređenju zdravstveno- rekreacijskog kompleksa (sportsko-rekreacijskih i zdravstvenih sadržaja sa pratećim sadržajima - poslovnim, uslužnim, turističkim, ugostiteljskim, trgovačkim, zabavnim, kulturnim i slično) prema slijedećim općim uvjetima:

-prostorna cjelina ne može se dijeliti na manje dijelove (uređuje se kao jedinstveni kompleks);

-pod pratećim turističkim sadržajima podrazumijevaju se i smještajne jedinice;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0;

-visina građevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom;

-najveća dopuštena visina i broj etaža iznosi 10,0 m odnosno 4 nadzemne etaže uz uvjet da je 4. nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida, a ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do 2 podzemne etaže;

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 6 metara;

-udaljenost građevina od granice prostorne cjeline iznosi najmanje 6,0 metara;

-izuzetno, na manjoj udaljenosti od granice susjedne prostorne cjeline (T11-2G) mogu biti otvoreni bazeni i drugi objekti bez nadzemnih etaža (ukopani);

-prostorna cjelina (T11-2I) može imati pristup sa kolno- pješačke površine (Glavica) koja prolazi duž istočne strane prostorne cjeline;

-najmanje 30% površine mora biti uređeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

-građevine moraju biti priključene na zatvoreni kanalizacijski sustav;

-sportski tereni i rekreacijske površine moraju biti udaljeni od od regulacijskog pravca i od granice prostorne cjeline najmanje 5 metara, osim od južne granice prostorne cijeline kada mogu biti i na granici sa prostornom cjelinom (T11-2G);

-na građevnoj čestici mogu se graditi i/ili uređivati parkovne površine, pješačke staze, odmorišta, dječja igrališta i sl. te opremati urbanom opremom;

-garaže i parkirališne površine planiraju se samo za potrebe smještajnih kapaciteta;

-potrebna parkirališna mjesta mogu se osigurati i u sklopu susjedne prostorne cjeline (T11-2G), u podzemnoj garaži u skladu sa uvjetima iz članka 32;

-moguće je ostvariti podzemnu vezu (pješačku komunikaciju) prostorne cjeline (T11-2I) sa obalnom šetnicom i plažom, podzemnom vezom ispod prostorne cjeline (T11-2G);

(2) Osim uvjeta navedenih u ovom članku treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.«

Članak 20.

Članak 32. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 32.

(1) Prostorne cjeline (T11-2G) i (T1-2H) uređuju se prvenstveno kao zelene površine (kao parkovno-pejsažno, prirodno i zaštitno zelenilo).

(2) Unutar prostornih cjelina (T11-2G) i (T11-2H) moguće je uređenje dječjih igrališta, pješačkih staza, odmorišta i sl. površina namijenjenih šetnji i odmoru.

(3) Unutar prostornih cjelina (T11-2G) i (T11-2H) moguća je gradnja i uređenje otvorenih bazena i sunčališta (sadržaja bez nadzemnih etaža) te uz njih prizemnih građevina i objekata površine do 40 m2, visine do 5,0 m u funkciji korištenja i održavanja (manji ugostiteljski sadržaji, sanitarni objekti, pogonski, oprema, zakloni, nadstrešnice i slično neophodno za funkcioniranje). Najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) za bazene iznosi 0,2, a za građevine i objekte u funkciji korištenja i održavanja iznosi 0,1. Udaljenost bazena i drugih građevina od regulacijskog pravca prometnih površina je minimalno 6 m, a od groblja minimalno 10 m.

(4) Ukupna površina svih planiranih sadržaja (iz stavka 2 i 3) unutar prostorne cjeline, ne smije biti veća od 40% površine prostorne cjeline (minimalno 60% površine prostorne cjeline mora biti uređeno kao zelena površina).

(5) Prostor se može opremati svom potrebnom opremom (parkovna oprema, urbana oprema, rekreacijski rekviziti, signalizacija i sl.).

(6) Unutar prostornih cjelina (T11-2G) i (T11-2H) ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je gradnja podzemnih garaža, sa više ukopanih etaža (najviša visina je prirodna kota terana). Krovne površine mogu se koristiti i uređivati u skladu sa uvjetima iz ovog članka (kao hortikulturne površine, sunčališta i drugo). Pristup u garažu je sa susjedne kontaktne prostorne cjeline (T11-2A), (T11-2E), (T11-2I) ili (T11-2F) za koju se garaža planira.

(7) Ispod prostorne cjeline (T11-2G) moguće je ostvariti podzemnu vezu prostornih cjelina (T11-2A), (T11-2E) i (T11-2I), sa obalnom šetnicom i plažom. Ispod prostorne cjeline (T11-2H) moguće je ostvariti podzemnu vezu prostorne cjeline (T11-2F), sa obalnom šetnicom i plažom.«

Članak 21.

U članku 33. Odluke, stavku 1. tekst koji glasi: »Prostorna cjelina (T11-3) ne može se dijeliti na manje cjeline. Ukoliko je postojeći broj kreveta veći od određenog ovim Planom ne smije se povećavati postojeća gustoća korištenja.« briše se.

U članku 33. Odluke, stavku 2. tekst koji glasi: »(NN, broj: 88/07)« briše se..

Članak 22.

U članku 35. Odluke, tekst koji glasi: », NN 138/06, 43/ 09« briše se.

Članak 23.

U članku 38. Odluke stavak 3. briše se.

Članak 24.

U članku 39. Odluke:

-u stavku 1., alineji 7., podalineji 1. iza teksta koji glasi: »,vrste »hotel baština« dodaje se:

», »aparthotel««,

-u stavku 1., alineji 7., podalineji 2. iza teksta koji glasi: », vrste »pansion«» dodaje se tekst:

», »turističko naselje« i »turistički apartmani«,

-u stavku 1., alineji 8., podalineji 1. iza teksta koji glasi: », vrste »hotel baština« »dodaje se:«, »aparthotel«,

-u stavku 1., alineji 8., podalineji 2. iza teksta koji glasi: », vrste »pansion«» dodaje se: », »turističko naselje« i »turistički apartmani«»,

Članak 25.

U članku 41. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene (pansioni, odmarališta, moteli, depadanse i slično) unutar površina mješovite namjene (M) mogu se prenamijeniti samo u ugostiteljske objekte iz članka 18. ovih Odredbi.«

U članku 41. Odluke, stavku 2. tekst koji glasi: »Ovo ograničenje odnosi se i na nekadašnji hotel »San Marino« briše se.

Članak 26.

U članku 42. Odluke:

- u stavku 2., alineji 1., podalineji 1. tekst koji glasi: »(bivši PUP-ovi)« briše se,

- u stavku 3., alineji 1., podalineji 1. iza teksta koji glasi: » vrste »hotel baština« dodaje se:«, »aparthotel««,

- u stavku 3., alineji 1., podalineji 2. iza teksta koji glasi: », vrste »pansion« »dodaje se tekst koji glasi:«, »turističko naselje« i »turistički apartmani««.

Članak 27.

U članku 44. Odluke:

-u stavku 1., točki 1.1., alineji 2., podalineji 1. oznaka koja glasi »D91« zamjenjuje se oznakom

» D91-1«,

- u stavku 1., točki 1.1., alineji 2., podalineji 2. oznake koje glase: » D11, D13, D62 »se zamjenjuju oznakama: » D91-2, D91-3, D91-5, »,

- u stavku 1., točki 1.1., alineji 7. oznake koje glase: » D11, D13« se zamjenjuju s oznakama: »D91-2, D91-3«, oznake koje glase: » D61, D62« se zamjenjuju s oznakama: » D91-4, D91-5« i oznaka koja glasi »D91« se zamjenjuje oznakom »D91-1«.

- u stavku 1., točki 1.3., alineji 2. oznake koje glase: » D11, D13, D61, D62« se zamjenjuju oznakama: » D91-2, D91-3, D91-4, D91-5« i oznaka koja glasi »D91« se zamjenjuje oznakom »D91-1«,

- u stavku 1., točki 1.3. alineja 6. mijenja se i glasi:

»-Na građevinama, osim unutar površina označenih planskim oznakama D91-2, D91-3, D91-4, D91-5, D7, D83, M1-1 i M1-2, dozvoljeno je korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora, a za korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora unutar površine oznake D91-1 potrebna je suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela. Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa;«,

- u stavku 1. točki 1.4. alineji 3. podalineji 1. tekst koji glasi: »u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te« briše se.

Članak 28.

Članak 45. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 45.

(1) Planom se, u cilju zadovoljenja potreba naselja, osiguravaju površine za potrebe javne i društvene namjene označene planskom oznakom D (određene na kartografskim prikazima br.1«Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje » i br. 4. » Uvjeti i način gradnje« u mj. 1:2000) na kojima će se graditi nove ili rekonstruirati postojeće građevine javne i društvene namjene i to za:

.upravu i pravosuđe D1:

-lučka kapetanija D1 (postojeća građevina),

.socijalna D2:

-dom za smještaj starijih osoba D21 (planirana građevina);

.zdravstvena D3:

-dom zdravlja D3 (planirana građevina);

.predškolska D4:

-dječji vrtić D41 (postojeća građevina),

-dječji vrtić D42 (planirana građevina);

.školska D5:

-osnovna škola D51 (postojeća građevina),

-srednja škola D52 (planirana građevina);

.vjerska D7 (postojeće građevine);

.ostalo D8:

-pošta D81 (postojeća građevina),

-dobrovoljno vatrogasno društvo D82 (planirana građevina),

-šumarija D83 (postojeća građevina);

.višenamjenska društvena i javna namjena D9:

-površine za rekonstrukciju postojeće višenamjenske javne, kulturne i društvene građevine sa poslovnim prostorima D91-1, D91-2, D91-3, D91-4, D91-5 ( postojeće građevine),

-površina za izgradnju nove višenamjenske javne i društvene građevine D92 (planirana građevina).«

Članak 29.

U članku 45. Odluke stavku 1. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:«

* zdravstvena D3:

-dom zdravlja D3

-Na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje« određena je površina D3 (građevna čestica) od cca 1870 m2 koja se ne smije preparcelirati (dijeliti) na manje čestice, a namijenjena je izgradnji društvene građevine - doma zdravlja.

-Na površini iz stavka (1) ovog članka - na građevnoj čestici doma zdravlja D3, može se graditi i građevina javne garaže (koja s građevinom doma zdravlja čini funkcionalnu cjelinu ili može biti zasebna cjelina).

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,4.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4.

-Građevine se mogu graditi visine od najviše četiri (4) nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida do 12 metara, a mogu se graditi i dvije (2) podzemne etaže ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju.

-Podzemne etaže obuhvaćaju i dvonamjenski prostor koji se može koristi kao sklonište.

-Najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 6 metara.

-Izuzetno, ukopana garaža može biti na regulacijskom pravcu ulice Krasica (može se izvesti ukopana u podzidu do ulice Krasica).

-Najmanja udaljenost od granica susjednih građevnih čestica iznosi 4 metara, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

-Međusobnu udaljenost građevina na građevnoj čestici ne može biti manja od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

-Na građevnoj čestici mogu se graditi i ostale građevine kao što su: nadstrešnice i trijemovi, parkirališta, potporni zidovi, komunalne građevine i uređaji, prometne građevine i uređaji te druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

-Potreban broj parkirališnih mjesta za javnu i društvenu namjenu osigurava se u skladu s člankom 83. ovih Odredbi. Kapacitet javne garaže odrediti će nadležno tijelo Grada Novog Vinodolskog.

-Ako se garažni prostori planiraju u podzemnoj etaži mogu zauzimati i do 100 % površine gradivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

-Građevna čestica mora imati neposredni pristup na javnu prometnu površinu - ulicu Jurkovo i/ili ulicu Krasica. Javna prometna površina treba biti izgrađena najmanje širine 4,5 metra za jednosmjerni odnosno 5,5 metara za dvosmjerni promet, odnosno da je njeno uređenje započeto na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s ovim Planom.

-Građevine moraju biti priključene na sustav javne odvodnje određen ovim Planom odnosno čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s ovim Planom. Iznimno, do izgradnje sustava odvodnje određenog ovim Planom moguć je vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav sa uređajem (biodisk i sl.).

-Priključak na sustav vodoopskrbe i odvodnje te na građevine elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

-Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 30 % površine građevne čestice.

-Oko građevne čestice ograda se u pravilu ne izvodi. U slučaju izgradnje ograde primjeniti uvjete izgradnje iz članka 36. ovih Odredbi.

-Radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid ili se oblažu kamenom sa visinom zida do 1,50 m. Izuzetno, ako se javna garaža izvodi ukopana u podzidu do ulice Krasica, u tom dijelu ukupna visina zida može biti do 3,0 m.

-Kote prilaza građevnoj čestici potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

-Krovište građevina može biti ravno ili koso.

-Dozvoljeno je korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora.

-U sklopu građevine javne i društvene namjene mogu se urediti stanovi za zaposlene i/ili domara i sl., do 15% građevinske (bruto) površine.

-U sklopu građevine javne i društvene namjene mogu se urediti kompatibilni poslovni sadržaji (ugostiteljski, uslužni, trgovački) do ukupno 10% građevinske (bruto) površine.

U članku 45. Odluke, stavku 1. dosadašnje alineje od 2. do 5. postaju alineje 3. do 6.

U članku 45. Odluke, stavku 1. u dosadašnjoj alineji 5. koja postaje alineja 6. u podalineji 1. iza teksta koji glasi: »... te ambulante opće medicine i hitne medicinske pomoći« dodaje se tekst koji glasi:

» te instituta za zaštitu ljudskih prava«.

Članak 30.

U članku 47. Odluke, stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) Postojeće građevine na površinama:

.uprave i pravosuđa D1:

-lučka kapetanija D1,

.vjerske namjene D7,

.ostale namjene D8:

-šumarija D83,

.višenamjenske društvene i javne namjene D9:

-višenamjenske javne, kulturne i društvene građevine sa poslovnim prostorima D91-2, D91-3, D91-4, D91-5, rekonstruiraju se u postojećim gabaritima (tlocrtnim i visinskim) bez mogućnosti izgradnje novih građevina.«

U članku 47. Odluke, stavku 1., točki d) iza teksta koji glasi: »Postojeću površinu javne« dodaje se », kulturne« i oznaka koja glasi » D91« se zamjenjuje oznakom »D91-1«.

Članak 31.

U članku 53. Odluke:

- u stavku 1., alineji 1. tekst koji glasi: »Šetalište Kneza Domagoja« se zamjenjuje tekstom koji glasi: »Šetnica dr. Franje Tuđmana«,

- u stavku 2. tekst koji glasi: »Šetalište Kneza Domagoja« se zamjenjuje tekstom koji glasi: »Šetnica dr. Franje Tuđmana« i tekst koji glasi: »i koji je dobio suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem odredbe članka 45.a Zakona o prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04)« briše se.

Članak 32.

U članku 54. Odluke, stavku 1., alineji 7. tekst koji glasi: »(do 4 m2) » briše se.

Članak 33.

U članku 55. Odluke, stavku 1. tekst koji glasi: »Šetalište Kneza Domagoja« se zamjenjuje tekstom koji glasi: »Šetnica dr. Franje Tuđmana«,

U članku 55. Odluke, stavku 1., alineji 3. tekst koji glasi: »(do 4 m2) » briše se.

Članak 34.

U članku 58. Odluke, stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) obiteljsku kuću - građevina sa najviše 3 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,«.

Članak 35.

Članak 60. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno, unutar površina određenih kao mješovita namjena i označenih planskim oznakama (M4) i (M5), dozvoljena je gradnja i dvojnih te građevina u nizu (tip gradnje) kao i gradnja višestambenih građevina ali samo u skladu s propisanim graničnim vrijednostima donesenih planova užih područja (obuhvati određeni na kartografskom prikazu 4. »Uvjeti i način gradnje«) i to:

-dvojne građevine i građevine u nizu: - DPU »Dijela obale Petra Krešimira IV«

-PUP »Prisika«

-više stambene građevine: - PUP »Prisika«

Članak 36.

U članku 61. Odluke, stavku 4. tekst koji glasi: »(NN br. 88/07, 58/08 i 45/09)« briše se.

Članak 37.

U članku 62. Odluke, stavku 1., točki 1.5., alineji 8. iza teksta koji glasi: »Izgradnja ravnih krovova dopuštena je samo na« dodaje se tekst koji glasi: »prizemnim građevinama stambene namjene, na«.

Članak 38.

U članku 65. Odluke, stavku 1. tekst koji glasi: »(bivši PUP-ovi)« briše se.

Članak 39.

U članku 66. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: .

»(3) Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih višestambenih građevina unutar površine označene planskom oznakom oznakom M6 (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«) i određuju se slijedeći uvjeti za rekonstrukciju:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5,

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,85,

-najveća tlocrtna površina građevine (uključivo pomoćne zgrade) iznosi 400 m2,

-najveći broj etaža iznosi 6 nadzemnih etaža uz uvjet da je 6. nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida,

-najveća visina građevine je 16,0 m odnosno ukupno 20,0 m do sljemena krovišta,

-najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca ulice Kralja Zvonimira iznosi 6,0 m, a najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

-parkirališna mjesta osiguravaju se na parceli u skladu sa normativima iz članka 83. ovih Odredbi.»

Članak 40.

U članku 67. Odluke:

-stavak 5. briše se,

-stavak 6. i 7. postaje stavak 5. i 6.,

-u dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. tekst koji glasi: » višestambene građevine izgrađene na k.č.br: 3674/1 (nekadašnji hotel »Klek«) i« briše se.

Članak 41.

U članku 70. Odluke stavku 1. tekst koji glasi: »telekomunikacijska mreža« se zamjenjuje tekstom koji glasi: »elektroničke komunikacije«.

Članak 42.

U članku 72. Odluke stavku 1. brojevi: »151/05 i 61/07« se zamjenjuju brojevima: »78/13«.

Članak 43.

U članku 79. Odluke stavku 1. brojevi: »73/98 i 199/07« se zamjenjuju brojevima: »95/14«.

Članak 44.

U članku 80. Odluke stavku 2. brojevi: »36/91, 48/97 i « brišu se.

Članak 45.

U članku 81. Odluke stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovim su Planom na niže navedenim lokacijama predviđene građevine koje dijelom ili u cijelosti imaju funkciju javne garaže:

-na površinama ugostiteljsko - turističke namjene označene planskim oznakma T11-2C i T11-2D na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«,

-na površinama mješovite namjene označene planskim oznakama M2-4 i M2-5 na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«,

-na površini poslovne namjene označene planskom oznakom K12 na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«,

-na površini javne namjene označenom planskom oznakom D3 na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«,

-na površini za izgradnju javne garaže označenoj planskom oznakom G

-na površinama sportsko-rekreacijske namjene označene planskim oznakama R21 na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje« kao podzemna javna garaža.»

U članku 81. Odluke stavku 4. broj »4« se zamjenjuje brojevima »5 i 6« i brojevi »1-3« se zamjenjuju brojevima »1-4«.

Članak 46.

U članku 82. Odluke:

-stavci 1. i 2. brišu se,

-stavci od 3. do 5. postaju stavci od 1. do 3.,

-dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se granične vrijednosti za izgradnju građevina javnih garaža:

-najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi najmanje 500 m2,

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,8 u nadzemnom dijelu i 1,0 u podzemnom dijelu,

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 5,0,

-najveća dopuštena visina nadzemnog dijela garaže iznosi (S+P+1) visine 10,0 m mjereno od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu,

-krovne površine građevine javne garaže mogu se koristiti za smještaj parkirališnih mjesta,

-javna garaža može sadržavati više podzemnih etaža,

-u podzemnom dijelu javne garaže, dio prostora može se koristiti dvonamjenski kao sklonište,

-udaljenost građevine garaže u podzemnom dijelu od regulacijskog pravca i ostalih međa može iznositi 0,0 m,

-najmanja udaljenost dijelova građevine sa namjenom javne garaže u nadzemnom dijelu od okolnih čestica sa namjenom kao javna prometna ili zelena površina iznosi 1,0 m, a od drugih namjena 3,0 m.«

Članak 47.

U članku 83. Odluke stavku 2. u tablici iza zadnjeg retka dodaju se tri nova retka koja glase:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/16-20/5

URBROJ: 2107/02-01-16-3

Novi Vinodolski, 10. kolovoza 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr