SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
TRGOVAČKO DRUŠTVO TD LOPAR VRUTAK D.O.O.
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11), odredbe članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), te članka 5. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Lopar Vrutak d.o.o. (»Službene novine PGŽ« broj 16/07, 20/07, 34/07), Skupština trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o donosi dana 26. travnja 2013. godine

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalne
usluge odvoza komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge odvoza komunalnog otpada plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Obveznik plaćanja komunalne usluge odvoza komunalnog otpada je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada otisnut je na svakom ispostavljenom računu, a iznosi 21 (slovima: dvadeset i jedan) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja komunalne usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstva, broju registriranih ležajeva za iznajmljivanje, kao i o svakoj bitnoj promjeni, odmah , a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovoga članka, njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam te uvidom na terenu.

Članak 7.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u pisanom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana dostave.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN USLUGE ODVOZA OTPADA

Članak 8.

Zakonom o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09) propisano je da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu načela »onečišćivač plaća«.

Cijenu komunalne usluge odvoza otpada isporučitelj komunalne usluge određuje prema kriteriju određenim u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom Općine Lopar.

Općina Lopar kao kriterij određivanja količine komunalnog otpada primjenjuje volumen otpada i broj članova kućanstva.

Članak 9.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio isporučitelja komunalne usluge.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada ako se njihova nekretnina nalazi na području Općine Lopar.

Članak 10.

Na području Općine Lopar isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno Programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava obveznike plaćanja komunalne usluge.

Članak 11.

Obveznici plaćanja komunalne usluge odvoza komunalnog otpada odgovaraju za održavanje posuda za otpad te su dužni posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

1. KUĆANSTVO

Članak 12.

1.1. Kućanstva

Kućanstva koja imaju članove sa stalnim prebivalištem plaćaju naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u iznosu od 20,00 kuna po kućanstvu te naknadu po članu domaćinstva u iznosu od 8 kuna po svakom članu, s tim da se za petog i svakog slijedećeg člana domaćinstva plaća 4 kune po tom članu domaćinstva.

Cijena komunalne usluge odvoza smeća za domaćinstvo prikazana je u Tablici 1.

Tablica 1.

Vrste usluge

Jedinica mjere

I.-IV.
mj.

V.
mj

VI.
mj.

VII
mj.

VIII.
mj.

IX.
mj.

X.-XII.
mj.

Odvoz otpada

Domaćinstvo

*Po članu domaćinstva

8,00
kn

8,00
kn

8,00
kn

8,00
kn

8,00
kn

8,00
kn

8,00
kn

Naknada za održavanje sustava

Po
domaćinstvu

20,00
kn

20,00
kn

20,00
kn

20,00
kn

20,00
kn

20,00
kn

20,00
kn

* za 5 i svakog slijedećeg člana kućanstva plaća se 4 kune po tom članu kućanstva.

Na cijenu iz Tablice 1. obračunava se porez na dodanu vrijednost

Kućanstva koja imaju članove sa prebivalištem na području Općine Lopar obvezni su za svaku novu prijavu ili odjavu prebivališta, isporučitelju komunalne usluge dostaviti pisanu obavijest i uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o odjavi istog koje izdaje nadležna policijska postaja.

Navedenim dokumentom dokazuje se broj članova kućanstva.

Članak 13.

1.2. Iznajmljivači apartmana i soba do 30 ležaja.

Naplata se vrši prema broju ležajeva koji se nalaze u stambenoj, stambeno-poslovnoj ili poslovnoj jedinici u kojoj se obavlja ili utvrdi obavljanje iznajmljivanja, temeljem podataka dostavljenih od strane TZ Općine Lopar, korisnika usluge ili druge nadležne službe.

Cijena odvoza otpada za male iznajmljivače obračunavat će se prema tri zone koje će se odrediti prema lokalitetu jedinice za iznajmljivanje, a na temelju naplate paušalnog plaćanja boravišne pristojbe u zonama TZ Općine Lopar (Odluka o određivanjuzona paušalnog plaćanja boravišne pristojbe - SN PGŽ XIX-broj 45). Isporučitelj usluge zadržava pravo promjene bez prethodnog upozorenja ukoliko TZ Općine Lopar napravi preinake u svom sustavu podjele objekata za iznajmljivanje prema zonama.

Cijena odvoza otpada po ležaju obračunava se u dvije rate u računima za srpanj i kolovoz.

Cijena usluge odvoza otpada po ležaju za razdoblje sezonu (7. i 8. mj.) utvrđuje se umnoškom utvrđene minimalne dnevne količine proizvedenog otpada po ležaju predviđene, broja odvoza koji se određuje sukladno zoni u kojem se objekt nalazi i osnovne cijene usluge kako je prikazano u Tablici 2.

Tablica 2.

I. ZONA

Minimalna dnevna
količina otpada po
ležaju

Broj odvoza

Ukupna litraža
za sezonu
(7. i 8. mj.)

Osnovna cijena
po litri otpada

Ukupna cijena po
ležaju za sezonu
(7. i 8. mj.)

14,40 l x 72 = 1036,80 l x 0,07 kn = 72,58 kn


II. ZONA

Minimalna dnevna
količina otpada po
ležaju

Broj odvoza

Ukupna litraža
za sezonu

Osnovna cijena
po litri otpada

Ukupna cijena po
ležaju za sezonu
(7. i 8. mj.)

14,40 l x 64 = 921,60 l x 0,07 kn = 64,51 kn


III. ZONA

Minimalna dnevna
količina otpada po ležaju

Broj odvoza

Ukupna litraža
za sezonu

Osnovna cijena
po litri otpada

Ukupna cijena po
ležaju za sezonu
(7. i 8. mj.)

14,40 l x 56 = 806,40 l x 0,07 kn = 56,45 kn


Na cijenu iz Tablice 2. obračunava se porez na dodanu vrijednost

Pomoćni ležajevi nisu u sustavu naplate.

Broj kreveta za domaćinstva koja se bave iznajmljivanjem utvrđuje se temeljem Rješenja o kategorizaciji objekta.

Članak 14.

1.3. Kućanstva za smještaj radnika

Kućanstva za smještaj radnika plaćaju uz obveze iz stavka 15. i osnovnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u visini od 30,00 kuna po prijavljenom radniku. Komunalno društvo odobrava popust u iznosu od 50% osnovne naknade za razdoblje od 01. rujna do 31. svibnja. Obračun naknade za uslugu odvoza komunalnog otpada za navedenu kategoriju kućanstva prikazan je u Tablici 3.

Tablica 3.

Kategorija
kućanstva

Jedinice mjere

I.-IV.
mjesec

V.
mjesec

VI.
mjesec

VII.
mjesec

VIII.
mjesec

IX.
mjesec

X.-XII.
mjesec

Kućanstva za smještaj radnika

Po prijavlj. radniku

15
kn

15
kn

30
kn

30
kn

30
kn

15
kn

15
kn

Na cijenu iz Tablice 3. obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 15

1.4. Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor (vikendice)

Kućanstva koja se koriste povremeno kao kuće ili stanovi za odmor (vikendice) plaćaju osnovnu naknadu za pokriće troškova održavanja sustava u visini od 150,00 kuna mjesečno po objektu. Komunalno društvo odobrava popust u iznosu od 86,7 % osnovne naknade za razdoblje od 01. listopada do 31. svibnja. Obračun naknade za uslugu odvoza komunalnog otpada za navedenu kategoriju kućanstva prikazan je u Tablici 4.

Tablica 4.

Kategorija kućanstva

Jedinica
mjere

I.-IV.
mjesec

V.
mjesec

VI.
mjesec

VII.
mjesec

VIII.
mjesec

IX.
mjesec

X. -XII.
mjesec

Kućanstva za odmor

po objektu

20
kn

20
kn

150
kn

150
kn

150
kn

150
kn

20
kn

Na cijenu iz Tablice 4. obračunava se porez na dodanu vrijednost

2. GOSPODARSTVO

Članak 16

Troškovi gospodarenja otpadom za gospodarstvo obračunavaju se na slijedeći način; volumen posude za otpad x 0,07 kn (osnovna cijena usluge odvoza komunalnog otpada) x broj mjesečnih odvoza (ovisno o zoni) plus naknada za pokriće troškova održavanje sustava u iznosu 30,00 kn mjesečno po objektu.

Obračun usluge odvoza otpada iz stavka 1. ovog članka utvrđen je u Tablici 5

Tablica br. 5


ODVOZ OTPADA ZA GOSPODARSTVO


Zone prema kojima se objekti klasificiraju određuju se prema klasifikaciji TZ Općine Lopar (SN PGŽ 45/2011) i to na način:,

I. zona - Donja cesta od Lukovca do kbr. 450 i Gornja cesta od kbr. 449 do Mostira, te Mostir od kbr. 503 do kbr. 507 s lijeve i desne strane, sve kuće sjeverno od ambulante do kbr. 612 s obje strane ceste uključujući zaseok Andreškići, Donja Romotina zaključno sa kbr. 509 s lijeve strane i kbr. 510a sa desne strane, Gornja Romotina do kbr. 537 s lijeve i desne strane uključujući i kuće prema potoku, Zaseok Zorzini južno od mosta do kbr. 127 (ne uključujući kući kbr. 127), te zaseok Melak od kbr. 41 do kbr. 76 (sve objekte koji imaju komunikaciju sa glavnom cestom.

II. zona - obuhvaća područje koje nije obuhvaćeno zonom I i zonom III

III. zona - obuhvaća područje zaseoka Mikulaci, zaseoka Paparovi, zaseoka Mtahlići od kbr. 309 sjeverno, uključujući kbr. 337, zaseoka Makarunići i Ćućići od kbr. Sjeverno.

* Korisnicima komunalne usluge odvoza komunalnog otpada kojima se usluga pruža povremeno tijekom godine, obračun usluge odvoza otpada vrši se u razdoblju od 01.06 - 30.09 prema kriteriju iz Tablice 5. Korisnici usluge dužni su isporučitelju usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu objekta (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima usluge odvoza smeća sa cjelogodišnjim obavljanjem djelatnosti obračun usluge odvoza otpada vrši se prema kriteriju iz Tablice 5.

Navedenim korisnicima dopušta se da u slučaju obustave poslovanja u određenom periodu godine obavijeste o tome pružatelja usluge pisanom izjavom temeljem čega će pružatelj usluge obustaviti obračun usluge za navedeno razdoblje. Ukoliko pružatelj usluga uvidom na terenu utvrdi da je korisnik usluge protivno prethodnom stavku započeo sa obavljanjem djelatnosti bez prethodne obavijesti, pružatelj usluge ovlašten je obračunati uslugu odvoza otpada prema prethodnoj tablici.

Ukoliko se pokaže potreba za većim brojem pražnjenja kontejnera od navedenih u tablici br. 5, pružatelj usluge zadržava pravo da dodatno obračuna izvršenu uslugu i to na način kako je prikazano u tabeli br. 6.

Tablica 6.

VELIČINA
KONTEJNERA

CIJENA
PO ODVOZU

120 l

8,40 kn

240 l

16,80kn

740 l

51,80 kn

Na cijene iz tablica 5. i 6. obračunava se porez na dodanu vrijednost

Članak 17.

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kategorije hotela, kuća za iznajmljivanje sa 31 i više registriranih ležajeva, autokampova vrši se prema ukupno pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama godišnje i važećoj jediničnoj cijeni litre. Ukupni pripadajući volumen posude (godišnje) čini kapacitet poslovnog objekta i godišnja količina otpada u litrama po jedinici osnovnog ležaja osoba.

Cijena usluge odvoza otpada naznačena je u Tablici 7.

Tablica 7.


Vrsta usluge - odvoz smeća


Smještajni kapaciteti

Fiksna naknada

Hotelima, pansionima,
obrtnicima koji se bave
turističkom djelatnošću
iznajmljivanja apartmana
i soba sa 21 ili više ležaja

5001 (volumen otpada po osnovnom ležaju osoba)
X
Broj osnovnih ležajeva osoba
X
0,28 kn


Autokampovi

5001 (volumen otpada po osnovnom ležaju osoba)
X
Broj osnovnih ležajeva osoba
X
0,28 kn

Na cijenu iz Tablice 7. obračunava se porez na dodanu vrijednost

Obračuni se vrše po mjesecima svibanj - 10% i lipanj - 15%, srpanj i kolovoz -30%, rujan -15%.

Korisnicima usluge odvoza smeća iz Tablice 9. čija godišnja naknada za navedenu uslugu premašuje 100.000,00 kuna NO komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o može pisanom suglasnošću odobriti popust u rasponu do 20%.

Članak 18.

Podaci o broju ležaja odnosno prihvatnog kapaciteta broja gostiju dokazuje se rješenjem o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata.

Članak 19.

Obračun komunalne usluge odvoza otpada za potrošače (hotele i autokampove) sa 300 i više registriranih ležajeva obračunava se prema broju ostvarenih noćenja i to na način prikazan u Tablici br. 8. i Tablici br. 9.

Tablica br. 8.

Usluga noćenja u hotelima

Cijena odvoza otpada po noćenju
od travnja - rujna

Cijena odvoza otpada po noćenju
od listopada - ožujka

Odrasli

1,35 kn

1,22 kn

Djeca do 1,99 g. starosti

Popust 100 % na osnovnu cijenu

Popust 100 % na osnovnu cijenu

Djeca od 2 g. - 11,99 g. starosti na
dodatnom ležaju

Popust 50 % na osnovnu cijenu

Popust 50 % na osnovnu cijenu

Djeca od 2 g. - 11,99 g. starosti na osnovnom ležaju

Popust 30 % na osnovnu cijenu

Popust 30 % na osnovnu cijenu

Djeca od 12 g. - 17,99 g. starosti na dodatnom ležaju

Popust 20 % na osnovnu cijenu

Popust 20 % na osnovnu cijenu

Djeca od 12 g. - 17,99 g. starosti na osnovnom ležaju

1,35 kn

1,22 kn

Na cijene iz Tablice br. 8. obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Tablica br. 9.

Usluga noćenja u autokampovima

Cijena odvoza otpada po noćenju od travnja - rujna

Cijena odvoza otpada po noćenju od listopada - ožujka

Odrasli

1,35 kn

1,22 kn

Djeca do 0 g. - 4,99 g. starosti

Popust 65 % na osnovnu cijenu

Popust 65 % na osnovnu cijenu

Djeca od 5 g. - 11,99 g. starosti na
dodatnom ležaju

Popust 45 % na osnovnu cijenu

Popust 45 % na osnovnu cijenu

Djeca od 12 g.

1,35 kn

1,22 kn

Na cijene iz Tablice br. 9. obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 20.

Podaci o ostvarenim noćenjima na temelju kojih će se obračunavati komunalna usluga odvoza otpada preuzimat će se od TZ Općine Lopar ili od samog potrošača.

Članak 21.

Krupni kućni otpad odvozi se po pozivu bez naknade.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalne usluge odvoza komunalnog otpada objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Članak 23.

Danom objave ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 22/11).

Broj: 312-O/13

Lopar, 26. travnja 2013.

Predsjednik Skupštine društva

Lopar Vrutak d.o.o.

Prof. Damir Paparić., v. r.

 

Odluka o načinu plaćanja   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=60044&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr