SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

57.

Na temelju članka 37. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 13/ 14), te članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, dana 7. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade za izvanrednu uporabu
nerazvrstanih cesta

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjerila za izračun naknade, te izračun naknade za:

-prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta,

-zauzeća nerazvrstanih cesta,

-prekopa nerazvrstanih cesta,

-izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama.

PREKOMJERNA UPORABA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

Pod prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste podrazumijeva se njezina uporaba teškm ili srednje teškim vozilima, iznad vrijednosti prometnog opterećenja za koju je projektirana, odnosno građena, nastalu zbog obavljanja djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba.

Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka su eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i sl.

Pravne i fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, dužni su platiti naknadu za prekomjernu uporabu.

Članak 3.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste po predanom zahtjevu donosi Odjel Grada Novi Vinodolski nadležan za komunalno gospodarstvo.

Članak 4.

Rješenjem iz članka 3. ove Odluke utvrđuje se naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Naknada kod obavljanja djelatnosti proizvodnje sirovina i materijala iz članka 2. ove Odluke iznosi 2,5% od ukupnog prihoda ostvarenog njihovom prodajom u određenom razdoblju.

Naknada iz prethodnog stavka se obračunava i plaća mjesečno na temelju podataka o ostvarenom mjesečnom prihodu korisnika.

Podatke o ostvarenom prihodu, korisnik je dužan dostaviti nadležnom Odjelu iz članka 3. ove Odluke do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Naknada kod obavljanja djelatnosti eksploatacije materijala iz članka 2. ove Odluke iznosi 2,50 kn/m3 odvezene količine.

Naknada iz prethodnog stavka obračunava se i plaća mjesečno, na temelju podataka o količini materijala koje je korisnik odvezao tijekom mjeseca.

Podatke o odvezenim količinama materijala, korisnik je dužan dostaviti nadležnom Odjelu iz članka 3. ove Odluke do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Naknada kod obavljanja djelatnosti izradnje građevina iz članka 2. ove Odluke iznosi 3,00 kn/m3 ugrađene količine materijala.

Naknada iz prethodnog stavka obračunava se i plaća, na temelju količina iz glavnog projekta građevine, u roku utvrđenom rješenjem.

ZAUZEĆE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta, sigurnog i nesmetanog prometa na njima, zabranjeno je, bez odobrenja, zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i slično.

Nerazvrstane ceste mogu se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

Članak 7.

Za zauzeće nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa plaća se naknada u visini 4,00 kn/m2/dan.

Rješenje o odobrenju zauzeća nerazvrstane ceste izdaje Odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo po zahtjevu stranke.

PREKOP NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 8.

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih ili drugih instalacija, te radi priključenja na te instalacije i uređaje uz odobrenje nadležnog Odjela Grada.

Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstane ceste izdaje Odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo po zahtjevu stranke.

Članak 9.

Za prekop nerazvrstane ceste iz članka 8. ove Odluke plaća se naknada, koja iznosi:

-prekop na nerazvrstanoj cesti sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt i sl.) - 200,00 kn/dan,

-prekop na ostalim nerazvrstanim cestama - 50,00 kn/dan.

Članak 10.

Pravne ili fizičke osobe, koje vrše prekop ceste, a nisu u mogućnosti same sanirati prekopanu cestu o vlastitom trošku, dužne su platiti Gradu Novi Vinodolski troškove saniranja nerazvrstane ceste.

Troškovi saniranja iz prethodnog stavka iznose za:

-nerazvrstane ceste sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt i sl.) - 200,00 kn/m2

-ostale nerazvrstane ceste - 100,00 kn/m2.

IZVANREDNI PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANOJ CESTI

Članak 11.

Pod izvanrednim prijevozom podrazumijeva se prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Prijevoznik, odnosno vlasnik motornog vozila koje obavlja izvanredni prijevoz plaća naknadu.

Rješenje o izvanrednom prijevozu donosi Odjel Grada Novi Vinodolski nadležan za komunalno gospodarstvo.

Rješenjem iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se naknada za izvanredni prijevoz.

Članak 12.

Naknada za premašenje najveće dopuštene duljine vozila, mjereći po uzdužnoj simetrali od najizbočenijih točaka vozila, odnosno skupa vozila s teretom:

-za premašenje od 5% do 20% - 0,60 kn/km,

-za premašenje veće od 20% - 1,20 kn/km.

Članak 13.

Naknada za premašenje najveće dopuštene širine i visine vozila, odnosno skupa vozila s teretom, mjereći po poprečnoj simetrali od najizbočenijih točaka vozila odnosno skupa vozila s teretom, odnosno po vertikalnoj simetrali, mjereći od površine kolnika do najviše točke vozila odnosno skupa vozila s teretom:

-za širinu jednaku ili manju od 3,00 m - 0,60 kn/m,

-za širinu veću od 3,00 m do jednaku ili manju od 4,00 m - 1,20 kn/m,

-za širinu veću od 4,00 m - 1,70 kn/m,

-za visinu veću od 4,05 m do 4,50 m - 0,60 kn/km,

-za visinu veću od 4,50 m - 1,20 kn/km.

Članak 14.

Naknada za premašenje najveće dopuštene mase vozila ili skupa vozila iznad 40 T iznosi 50,00 kn/km za svaku tonu prekoračenja.

Naknada za premašenje najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja vozila odnosno skupa vozila iznosi 50,00 kn/km za svaku tonu prekoračenja.

Članak 15.

Ukupna naknada izračunava se tako, da se naknada za pojedino premašenje (kn/km) pomnoži s udaljenošću (km) od polazišta do odredišta izvanrednog prijevoza.

Ako motorno vozilo ili skup vozila sa ili bez tereta premašuje više dopuštenih vrijednosti, ukupna naknada izračuna se tako, da se naknade za svako pojedino premašenje (kn/km) zbroje i pomnože s udaljenošću (km) od polazišta do odredišta izvanrednog prijevoza.

Pri izračunu ukupno prijeđenih kilometara izvanrednog prijevoza, svaki započeti kilometar, uzima se kao puni kilometar.

Naknada se ne obračunava za izvanredne prijevoze kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje premašuju dopuštene veličine do maksimalno 3%, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju visine naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta i cestovnog zemljišta (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/98).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 340-01/16-01/34

URBROJ: 2107/02-04-16-2

Novi Vinodolski, 7. prosinac 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
GRADA NOVI VINODOLSKI
Velimir Piškulić, oecc.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr