SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

56.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 30. sjednici dana 13. prosinca 2016. godine, donosi:

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KTD Vodvod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, OIB 36612651354, za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski- Crikvenica-Selce.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski - Područje Povile, izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbne mreže sustava Novi Vinodolski - Područje Grabrova/ Muroskva, te reknstrukciju havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Crveni križ« sustava sanitarne odvodnje Novi Vinodolski.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

.područje naselja Povile

-k.č.br. 3267/5, upisana u z.k.ul. 3171, k.o. Ledenice Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 150 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 76 m2,

-k.č.br. 3270/10, upisana u z.k.ul. 3171 k.o. Ledenice, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 12 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 7 m2,

-k.č.br. 3638/8, upisana u z.k.ul. 3171 k.o. Ledenice, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 456 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 187 m2.

.područje naselja Grabrova/Muroskva

-k.č.br. 3879/79, upisana u zk.ul. 6411 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 485 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 20 m2,

-k.č.br. 3895/30, upisana u zk.ul. 6411 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 3688 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 89 m2,

-k.č.br. 3895/31, upisana u zk.ul. 6411 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 53 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 2 m2,

-k.č.br. 16660, upisana u zk.ul. 6386 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 1967 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 136 m2.

.područje havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Crveni križ«

-k.č.br. 16540, upisana u z.k.ul. 5795 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 2816 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 8 m2,

-k.č.br. 3879/73, upisana u z.k.ul. 5795 k.o. Novi, Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro, ukupne površine 5276 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 43 m2,

-dio akvatorija u površini od 327 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 895 m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od TOPOING d.o.o. iz Kastva i GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, a koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 4.475,00 kn i

-promjenjivi dio naknade iznosi 2 % prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg kolektora.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narone banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukadno Naredbi o načinu uplaćivnaja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini (NN RH broj 35/16), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije dvije bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kn ovjerene kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskim dozvolama:

-KLASA: UP/I-350-05/16-03/8, URBROJ: 2170/1-03- 02/6-16-6 od 04. listopada 2016. godine i

-KLASA: UP/I-350-05/16-03/7, URBROJ: 2170/1-03- 02/8-16-8 od 23. studenog 2016. godine.

Koncesionar se obvezuje ishoditi građevinske dozvole za planiranu gradnju u roku od 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije pistupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

Članak 14.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 15.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji u roku od 8 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ovlašćuje se zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika za potpis Ugovora o koncesiji iz prethodnog stavka.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski podnio je dana 03. studenog 2016. godine zahtjev Gradu Novi Vinodolski, za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, a radi izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce. Zahtjev za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu odnosi se na izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda na području naselja Povile, Grabrova/Muroskva, te na rekonstrukciju havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Crveni križ«.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su izdane Lokacijske dozvole od strane nadležnog ureda i to: KLASA: UP/I-350-05/16-03/8, URBROJ: 2170/1-03-02/6-16-6 od 04. listopada 2016. godine za građenje infrastrukturne građevine - kolektori odvodnje otpadnih voda, crpna stanica i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - područje Grabrova/Muroskva i KLASA: UP/I-350-05/16-03/7, URBROJ: 2170/1-03-02/8-16-8 od 23. studenog 2016. godine za građenje infrastrukturne građevine - kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - područje naselja Povile, osim za rekonstrukciju hvarijskog preljeva na crpnoj stanici »Crveni križ« za koju nije potrebno ishoditi istu sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Isto tako utvrđeno je da je planirana gradnja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te je utvrđen status pomorskog dobra na katastarskim česticama na kojima se gradi i isto je upisano u zemljišnu knjigu.

Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće i to na rok do 20 godina.

UPUTA O PAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

Klasa: 940-02/16-20/69

Ur.Broj: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinac 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr