SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

19.

Na temelju članka 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine
Jelenje za 2016. godinu

Članak 1.

U članak 3. broj »1.075.000,00 kn« mijenja se u »781.000,00 kn«:

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. točka 2. pod točka 2.1. broj »153.500,00« mijenja se u »143.500,00«

pod točka 2.3. iznos »50.000,00« mijenja se »40.000,00«

U točci 3. iznos »220.865,00« mijenja se »112.632,00«

Stavak 2. iznos »1.449.365,00« mijenja se u »1.037.132,06« kn

Članak 3.

I.Izmjene i dopune ovog Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02-16-01

Dražice, 14. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr