SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

79.

Na temelju članaka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15.) članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

- radno vrijeme ugostiteljskih objekata,

- prostor na kojima mogu biti ugostiteljski objekti: u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama,

- njihov vanjski izgled, te

- radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina).

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKTA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi:

1. ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata,

2. ugostiteljski objekti iz skupina »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,

3. ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,

4. ugostiteljski objekti iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« od 7.00 do 24.00 sata

5. ugostiteljski objekti iz skupina »Catering objekti« od 6.00 do 24.00 sata.

Članak 3.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavak 2. točka 3. ovog članka nalazi izvan naseljenoga područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 100 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostitelj

skog objekta ujedno i vlasnik, ili član kućanstva, građevine koja se koristi za stanovanje.

Članak 4.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 24.00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i ispred njega.

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskih objekata osim na prostorima za usluživanje na otvorenom prostoru, u skladu s odredbama članka 6. ove Odluke.

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 2., stavka 2. točke 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi petkom, subotom, dan uoči blagdana i blagdanom, ako iza njega ne slijedi radni dan, najkasnije do 02,00 sata.

Članak 6.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz članka 2. Odluke završava najkasnije u 24.00 sata.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na ugostiteljske objekte iz skupina »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.

Članak 7.

Načelnik općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Načelnik) će po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel), za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena propisanoga člankom ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

- da su donesena najmanje dva izvršna pisana rješenja o zabrani rada ugostitelju od nadležnog turističkog inspektora, kojim je utvrđeno ne pridržavanje radnog vremena propisanoga ovom Odlukom,

- da su donesene najmanje dvije pravomoćne presude Prekršajnog suda na osnovu prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je doneseno pravomoćno rješenje o prekršaju za usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu malodobnim osobama.

Članak 8.

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u članku 7. Odluke Načelnik će rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od tri (3) ni duži od dvanaest (12) mjeseci.

Početak i završetak roka iz stavka 1. ovog članka određuje Načelnik ovisno o vrsti mjere koju je za pojedini ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo.

Članak 9.

Načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. Odluke radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice i sličnih događanja) rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 7. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Odjelu najkasnije osam (8) dana prije održavanja prigodne proslave.

Članak 10.

Načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. ove Odluke, za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka, može se odrediti i drukčije radno vrijeme propisno člankom 2., 5. i 6. ove Odluke.

Članak 11.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 12.

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz odobrenje Općine.

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno- turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Općina ili drugi organizatori uz odobrenje Općine, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitka.

Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe - obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

IV. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 13.

Ugostiteljski objekti opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama, mogu biti smješteni isključivo na mjestu/prostoru, pod uvjetima i u skladu s aktima Općine kojima su uređena pitanja komunalnog reda, mjesto (lokacija) za prodaju robe izvan prodavaonica i vanjski izgled prodajnog objekta na javnim i drugim površinama.

Odobrenje ugostiteljskim objektima iz stavka 1. Odluke donosi Načelnik.

Članak 14.

Na prostoru u privatnom vlasništvu ugostiteljski objekti navedeni u članku 13. mogu biti smješteni uz odobrenje Općina.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja

ugostiteljska djelatnost, osim ako su na takvom mjestu svoju djelatnost obavljali prije stupanja na snagu ove Odluke, odnosno osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

V. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 15.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena određenog stavkom 1. ovog članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena. Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih objekata s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke ovršit će se po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/13 i 5/14).

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službeni glasnik PGŽ« broj 33/13 i 5/14).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/15-01/16

Ur. broj: 2170-04-15-01-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr