SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 14. Srijeda, 29. travnja 2015.
OPĆINA MATULJI

21.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2015. GODINU

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju utvrđeno je da predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom i sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća i katastrofa utvrđenom donesenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje nadležnosti.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

1.1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Težišne aktivnosti u Plan rada Stožera za 2015. godinu su:

-godišnji Plan rada Stožera zaštite i spašavanja,

-prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine u 2014.godini,

-prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine za 2015. godinu,

-prijedlog izmjena (usklađene i ažurirane) Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Matulji s odredbama novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 30/14 i 67/14 ),

-prijedlog Odluke o organizaciji povjerenika CZ na području općine Matulji i izvršiti popunu rečene organizacije obveznicima civilne zaštite,

-prijedlog Odluke o organizaciji voditelja skloništa dopunske zaštite a izbor i raspored vršit će se po hitnom postupku sukladno procjeni neposredne opasnosti za potrebe provedbe mjere civilne zaštite - sklanjanje ugroženog stanovništva,

-prijedlog Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini - za Općinu Matulji,

-obuka obveznika CZ Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Matulji

-plan rada Stožera tijekom godine se dopunjuje ovisno o potrebama i obvezama iz Programa Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Stožera ZIS PGŽ, Elementarne nepogode i dr.

1.2. VATROGASTVO

Proračunom Općine Matulji za 2015. godinu planirana su sredstva za:

-Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija u iznosu od 1.701.961,00 kuna (dio 57.500,00 kuna za kapitalna ulaganja) za realizaciju programa, kojima osigurava materijalno-tehnički razvoj, kadrovsku popunjenost i osposobljenost za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja za područje općine Matulji.

-DVD »KRAS« Šapjane u iznosu od 399.800,00 kuna za plansku realizaciju programa u zaštiti i spašavanju.Za kapitalno ulaganje planirano je 29.800,00 kuna od navedenog iznosa.

1.3. CIVILNA ZAŠTITA

Sastavni dio snaga civilne zaštite čine: Stožer zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite, voditelji skloništa i postrojba civilne zaštite opće namjene.

Planirana je popuna organizacije povjerenika CZ Općine Matulji s obveznicima civilne zaštite i upoznavanje raspoređenih sa zadaćama povjerenika CZ i izrada pratećih mobilizacijskih dokumenta.

Planirana proračunska sredstva za razvoj Civilne zaštite iznose 15.000,00 kuna.

1.3.1. SKLONIŠTA

Za tunelska skloništa dopunske zaštite u Matuljima nužna su financijska ulaganja za stvaranje boljih uvjeta za provođenje mjere sklanjanje stanovništva za slučaj potrebe. Tijekom tekuće godine izvršit će se popravak ulaznih vrata tunelskog skloništa dopunske zaštite u Matuljima Trg m. Tita /iza Konzuma/.

1.4.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Proračunom Općine Matulji za 2015. godinu planirana su sredstva za:

-Hrvatski Crveni križ GD Opatija u iznosu od 255.000,00 kuna za godišnji program rada čije članstvo organizirano djeluje i na području općine Matulji.

Planirana financijska sredstva temelje se na Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad, ustroj. oblika Hrvatskog Crvenog križa (»Narodne novine« br. 18/11).

-Hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 38.000,00 kuna za planske ugovorene usluge (dežurstvo u Cambierievoj Rijeka).

-Hrvatsku gorsku službu spašavanja - stanica Rijeka u iznosu od 10.000,00 kuna, za realizaciju njenih programa rada i aktivnosti koju suradnjom ostvaruju na području općine Matulji.

-Park prirode »UČKA«, u iznosu od 3.500,00 kuna za realizaciju planskih programa.

-Veterinarske usluge (higijeničarske + suzbijanje bjesnoće) u iznosu od 52.000,00 kuna za realizaciju planskih ugovorenih usluga.

-Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u iznosu od 43.000,00 kuna za realizaciju planske ugovorne obveze.

Općina Matulji realizaciju osiguravat će putem upravnih tijela sa službama, pravnim osobama i udrugama građana koji su od značaja za zaštitu i spašavanja za područje općine Matulji.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Matulji kontinuirano pratit će i sudjelovat u aktivnostima i realizaciji planiranih zadaća navedenim u ovim smjernicama.

NAPOMENA:

Sastavni dio Smjernica je izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenih za razvoj pojedinih dijelova - operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja (Tablica 1).

KLASA: 351-01/15-01/3

URBROJ: 2156-04-01/15-2

Matulji, 28. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=934&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr