SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA MATULJI

14.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/06, 38/09, 8/13, 29/14, 4/2015) Općinski načelnik Općine Matulji podnosi

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Matulji za razdoblje
od 2014. do 2019. godine

1. Uvod

Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje od 2014. do 2019. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 05.02.2015.godine i objavljen je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 3/2015.

Prijedlog Plana izradila je tvrtka Eko Adria d.o.o Pula.

Prije donošenja Plana održan je javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje od 2014. do 2019. godine u periodu od 18. 5.2014. do 16. 6. 2014. godine. Na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje od 2014. do 2019. godine u ostavljenom roku trajanja javnog uvida nije zaprimljena niti jedna primjedba.

Umjesto propisane suglasnosti nadležnog županijskog upravnog odjela da je Plan sukladan Zakonu i drugim propisima, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije mišljenjem KLASA 351-01/14-12/23, URBROJ 2170/1-03-08/7-14-2 od 08. srpnja 2014. godine očitovao se da nije u mogućnosti izdati traženu suglasnost na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje od 2014. do 2019. godine dok Vlada Republike Hrvatske ne donese novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (rok za donošenje je bio do 31.12.2014. godine, no taj plan do danas nije donesen), iako je na snazi još uvijek postojeći i važeći Plan.

Cijeneći da provedba Zakona o održivom gospodarenju otpadom zahtjeva donošenje i provedbu brojnih mjera koje moraju biti usklađene na području Općine Matulji, Općina Matulji je donijela pripremljeni Plan i sukladno tom Planu poduzela i niz mjera za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

2. Zatečeno stanje

Općina Matulji donijela je 25.09.2014. godine Odluku izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (SN 29/14), kojom je propisana obveza sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s cijelog područja Općine Matulji, a poslovi su povjereni komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada bio je organiziran zajednički, po istim principima za cijelo područje Općine Matulji te Grada Opatije i općina Lovran i M. Draga. Otpad je deponiran na deponiju Osojnica koji se nalazi na području Općine Matulji, Jušići bb, Jurdani, a koristi se od 1968. godine. Deponijem Osojnica također upravlja »Komunalac« d.o.o. Jurdani. Odlaganje prikupljenog otpada se vrši na odlagalištu komunalnog otpada Osojnica.

Do sada je odloženo približno 500.000 m3 otpada. Odlagalište za 2014. godinu posjeduje dozvolu za odlaganje komunalnog i neopasnog otpada.

Na odlagalištu je u 2014. godini ukupno iz svih područja odloženo 15.191,84 tone otpada. Sakupljeno je nešto više, 15.325,94 tone te je na daljnju preradu upućeno 134,10 tona uporabivog otpada, od čega je najviše ambalaže od papira i kartona, 95,67 tona.

Na odlagalištu Osojnica u 2014. godini nije bilo značajnih incidenata. Od događaja možemo spomenuti pojavu tinjanja otpada uz povremeno pojavljivanje otvorenog plamena na staroj plohi na kojoj se ne odlaže otpad već 15-ak godina. S istim su bile upoznate vatrogasna postaja koja je vršila nadzor i postupke ugušivanja plamena te inspekcija zaštite okoliša. Zapaljenje, a i posljedično gašenje nisu doveli do značajnih učinaka na okoliš.

Sanacija požara je djelomično oštetila zaštitnu ogradu te se pristupilo i njenoj sanaciji.

Postojeće odlagalište u planu je za sanaciju te je dobivena lokacijska dozvola za sanaciju. Izrađena je Studija utjecaja na okoliš (IGH d.d. Rijeka), Idejno rješenje zatvaranja odlagališta Osojnica (IGH d.d. Rijeka) na koje je dobiveno rješenje o MZOPUG o prihvatljivosti namjeravanog zahvata sanacije i zatvaranja. U svrhu proširenja kapaciteta odlagališta i upotreba 2015. godine, izrađen je Elaborat procjene potrebnog prostora za odlaganje (IGH d.d. PC Rijeka). Pri kraju izrade je i Idejni-građevinski projekt za sanaciju odlagališta od strane Hudec plana d.o.o., Zagreb.

Odlagalište je u cijelosti ograđeno zaštitnom ogradom, i na odlagalištu je postavljen sustav videonadzora. Također, kroz 24 sata na odlagalištu je prisutan čuvar na deponiju. Odlagalište je pod redovitom unutarnjom i kontrolom vanjskih inspekcijskih službi te su rezultati nadzora predočeni u daljnjem tekstu izvješća.

Dezinsekcija i deratizacija se vrše redovito u skladu sa postojećim Programom putem trgovačkog društva Pestic d.o.o. Kraljevica. Nadzor nad provedbom, izvide na terenu te procjena učinkovitosti provedenih mjera povjereni su Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor proveden je tijekom provedbe preventivnih mjera deratizacije i dezinsekcije 04.lipnja 2014 te 21.studenog 2014. Prilikom provedbe i nadzora provedbe mjera deratizacije i dezinsekcije utvrđeno je kako su se mjere provodile sukladno Programu i Ugovoru te sukladno pravilima struke. Opaska je dana samo na način skladištenja otpadnih automobilskih guma koje se ne smiju skladištiti na otvorenom. Potrebno je iste skladištiti u zatvorenom prostoru, na način da se u njima ne zadržava voda te u tom slučaju ne postoje uvjeti za nastajanje legla komaraca.

Mjerenje emisije odlagališnih plinova na deponiju Osojnica vrši se od strane tvrtke Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba. Mjerenje je provedeno sukladno zakonskim propisima, četiri puta godišnje: 9.siječnja, 25.travnja, 17.srpnja te 09.listopada 2014. godine.

Stvaranje odlagališnih plinova, uključujući brzinu i sastav, odvija se kroz četiri faze. Metan je glavni produkt odlagališnih plinova, a proizvode ga mikroorganizmi u anaerobnim uvjetima.

Ovisno o uvjetima na odlagalištu vrijeme trajanja pojedinih faza razgradnje je različito, međutim, tek nakon 10 do 20 godina od kraja odlaganja otpada na odlagalište, može se očekivati da će koncentracija metana biti iznad eksplozivne koncentracije ( 5%).

Sukladno tome, poduzete su sve mjere zaštite od požara i eksplozija te preventivna protupožarna vježba.

Redovitim praćenjem meteoroloških parametara na automatskoj stanici unutar odlagališta ustanovili smo kako nema značajnih odstupanja od prosjeka šireg okolnog područja.

Objedinjeni inspekcijski nadzor odlagališta proveden je 25. travnja 2014. godine. Nadzor je izvršen od strane višeg inspektora zaštite okoliša, inspektora zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva MUP PU primorsko- goranske te višeg sanitarnog inspektora, a u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Zaključeno je kako se mjere zaštite okoliša ne provode u cijelosti te kako je njihova provedba vezana uz početak postupka sanacije odlagališta (skupljanje i obrada procjednih i oborinskih voda te prikupljanje i obrada deponijskog plina). Stabilnost odlagališta se ne provodi jedanput godišnje, u kojem smjeru smo uveli redoviti vizualni nadzor stabilnosti odlagališta.

Sljedeći inspekcijski nadzor izvršen je 27. svibnja 2014. godine od strane inspektora zaštite okoliša, a vezan je uz pojavu dima iz otpada na južnom rubnom dijelu odlagališta. Zaključeno je kako nema značajnih učinaka na zagađenje okoliša, a inspektor je odredio daljnje praćenje.

Inspekcijski nadzor vezano uz zaštitu okoliša i nadzor nad odlagalištem proveden je i 10.srpnja 2014. godine, kada su predmet nadzora bili postupci postupanja s otpadom, prijava u Registar onečišćenja okoliša, emisije onečišćujućih tvari u zrak, tvari koje onečišćuju ozonski sloj, opasne tvari i ostalo vezano uz nadležnost.

Na istom je zaključeno kako je se redovito ispunjavaju svi zakonski definirani obrasci i kako se provedba mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša redovito provodi.

Sukladno zakonskim propisima i nalazima inspekcijskih nadzora daljnje aktivnosti na odlagalištu usmjerene su prema početku sanacije i zatvaranju odlagališta, zaštiti od eventualnih incidentnih situacija koje za posljedicu mogu imati štetan događaj po ljude i okoliš te provođenje zaštite od vektora zaraznih bolesti.

3. Prikupljanje otpada s područja Općine Matulji

Općina Matulji ima, prema popisu stanovništva od 2011. godine, 11.246 stanovnika u 23 naselja. Pokrivenost područja koja su uključena u redoviti odvoz otpada na području Općine iznosi 99,5 %.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) općinski načelnik dostavlja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje od 2014. do 2019. godine Općinskom vijeću Općine Matulji na razmatranje.

KLASA: 363-02/13-01/55

UR.BROJ: 2156-04-01/15-11

Matulji, 26. ožujka 2015.

OPĆINA MATULJI

Načelnik
Mario Ćiković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr