SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA JELENJE

2.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ«, broj 38/14), u postupku temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Jelenje i članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ«, broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 11. sjednici održanoj dana 17. veljače 2015. godine donosi

ODLUKU
o davanju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih
jama na području općine Jelenje

1. Koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Jelenje daje se:UNIVERZAL TEHNIKA d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 77a, OIB 35169629081

2. Koncesija se daje na rok od pet (5) godina.

3. Naknada za koncesiju iznosi 13.000,00 kn godišnje i uplaćuje se u Proračun Općine Jelenje do kraja siječnja za tekuću godinu.

4. Cijena za pruženu uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Jelenje utvrđena je cjenikom koncesionara koji su sastavni dio ponude.

5. Koncesionar ima pravo ne ometano obavljati predmetnu komunalnu djelatnost i istu je obvezan obavljati po pravilima struke i prema pozitivnim zakonskim propisima, a za slučaj neopravdanog prestanka obavljanja koncesije dužan je Općini Jelenje platiti ugovornu kaznu od 20.000,00 kuna.

6. Općina Jelenje ima pravo uvida u način obavljanja djelatnosti i u tom smislu tražiti odgovarajuća izvješća od koncesionara.

7. Ugovor o koncesiji se može jednostrano raskinuti u slučajevima predviđenim Zakonom o koncesijama.

8. Sukladno ovoj Odluci, načelnik Općine Jelenje zaključit će s koncesionarom govor o koncesiji.

9. Za naplatu naknade za koncesiju, u iznosu petogodišnje ponuđene naknade, i ugovorne kazne, prije zaključenja ugovora o koncesiji, koncesionar mora dati odgovarajući instrument osiguranja.

10. Rok mirovanja - ne primjenjuje se.

11. Ova odluka objavljuje se u Službenim novinama PGŽ.

O b r a z l o ž e nj e

Općinsko vijeće Općine Jelenje odredilo je Odlukom o koncesijama, da će se obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Jelenje obavljati na temelju koncesije.

Načelnik Općine Jelenje objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području općine Jelenje i to za dodjelu jedne (1) koncesije. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u »Narodnim novinama« (elektroničkom oglasniku javne nabave RH), oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Jelenje.

Objava u »Narodnim novinama« nosi datum 21. s,tudenoga 2014. godine, a ponude su se mogle podnositi u roku od 30 dana od dana objave, odnosno do 22. prosinca 2014. godine (broj objave: 2014/S 010-0053671).

U ostavljenom roku podnesena je jedna ponuda, i to:

- tvrtka UNIVERZAL TEHNIKA, d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 77/a

Ponuditelj je uz ponudu dostavio dokumentaciju koja je tražena u objavi javnog prikupljanja ponuda, te za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti ponudili koncesijsku naknadu u iznosu od po 13.000,00 kuna.

Načelnik Općine Jelenje, razmotrio je zapisnike Povjerenstva za provedbu natječaja, preispitao ispravnost provedenoga postupka, te, prihvatio zaključak Povjerenstva te predlaže da se tvrtci UNIVERZAL TEHNIKA, d.o.o. Matulji da koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području Općine Jelenje.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude s obzirom na kvalitetu i cijenu usluge, povoljnost ponuđene koncesijske naknade i subvencije, funkcionalne i ekološke osobine, tehničkih dostignuća, poslovnog ugleda i sposobnosti ponuditelja..

Uvjeti obavljanja odnosne komunalne djelatnosti, određeni objavljenom Obavijesti, te prihvaćeni od strane ponuditelja, pobliže će se utvrditi ugovorom o koncesiji, sukladno odredbama članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Sukladno članku 98. Zakona o javnoj nabavi rok mirenja se ne primjenjuje.

Klasa: 010-07/15-01

Ur. broj: 2170/04-03-15/8

Dražice, 17. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Nikica Maravić, v. r.

Dostaviti:

1. Tvrtki Univerzal tehnik d.o.o.

2. »Službeni novine PG«, uredniku,

3. JUO-u - ovdje

4. Dokumentacija - ovdje

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51218&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr