SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

2.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95,21/96,70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 94/13, 153/13, 147/14), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/11 i 8/13) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 5. 2. 2015. donosi

ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Članak 1.

Općina Matulji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova sljedećem ponuditelju: KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, Donji Dragonožec, Šimunov breg 18, Zagreb OIB: 76179949026 (u daljnjem tekstu: Koncesionar)

Članak 2.

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za izradu ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji, utvrditi će se prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Vrsta koncesije je koncesija za javne usluge čija procijenjena vrijednost je manja od 5.000.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet koncesije je komunalna djelatnost - obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji, što podrazumijeva provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Područje Općine Matulji obuhvaća 2 dimnjačarska područja i to:

I.dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselja: Matulji, Mihotići, Rukavac, Bregi, Kućeli, Jušići i Jurdani,

II.dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselja: Mučići, Permani, Ružići, Mali Brgud, Brešca, Zaluki, Veli Brgud, Zvoneća, Žejane, Vele Mune, Male Mune, Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak i Brdce.

Članak 5.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od jedne (1) godine.

Članak 6.

Naknada za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 7.913,00 kn bez PDV-a.

Godišnja naknada se plaća tromjesečno u jednakim obrocima u korist proračuna Općine Matulji najkasnije do 15-og u mjesecu po isteku tekućeg tromjesečja.

Članak 7.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika, koji cjenik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje za izradu ponude, a koji cjenik čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi petnaest (15) dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji smije se sklopiti kada Odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Davatelj koncesije mora Koncesionaru ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset (10) dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno deset (10) dana od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 9.

Izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice (solemniziranu) kod javnog bilježnika u visini godišnje naknade za koncesiju, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine« broj 115/12), a radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu, ako jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji ne bude dostavljeno davatelju koncesije u roku od 8 dana od poziva davatelja koncesije na dostavu jamstva iz prethodnog stavka.

Članak 10.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Matulji da na temelju ove Odluke, sa Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Matulji provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji, te je:

-dana 4. 9. 2014. godine donesena Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji.

-dana 17.11.2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljenja je Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave: 2014/S 01K-0052721

-dana 17.12.2014. godine u 12 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigla jedna(1)ponuda ponuditelja:

.KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Krešimir Kovačić, Šimunov Breg 18, Donji Dragonožec, Zagreb OIB: 76179949026.

U postupku pregleda i ocjena ponude, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/49 URBROJ: 2156-04- 01/14-10 od 22. 12. 2014. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja: KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, Donji Dragonožec, Šimunov Breg 18, Zagreb OIB: 76179949026, sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Na tmelju provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se sukladno odredbama čl. 145. i čl. 146. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi, izjaviti žalba. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku a dostavlja se neposredno ili poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

Prilog:

-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Klasa: 363-02/13- 01/56, Urbroj: 2156-04-01/13-12, s prilozima (sve u preslici)

Dostaviti (preporučeno s povratnicom):

1.KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Krešimir Kovačić, Šimunov breg 18, Donji Dragonožec, Zagreb

2.pismohrana, ovdje

Klasa: 363-02/14-01/49

Ur. broj: 2156-04-01/14-11

Matulji, 5. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr