SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

58.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 1. srpnja 2004. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN
FONDA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE
KULTURNOG STVARALAŠTVA ZA 2004. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2004. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 602.500,00

RASHODI 602.500,00


B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2004. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Iznos/kn

klasifikacija


6 PRIHODI POSLOVANJA 600.000,00

63 Pomoći od subjekata unutar opće države 600.000,00

633 Pomoći iz Proračuna 600.000,00

6331 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 600.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00

6413 Kamate na novčana sredstva 2.500,00

Kamate na depozite po viđenju 2.500,00


SVEUKUPNO 602.500,00Ekonomska NAZIV RASHODA Iznos/kn

klasifikacija


3 RASHODI POSLOVANJA 602.500,00

38 OSTALI RASHODI 600.000,00

381 Tekuće donacije 600.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00

343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500,00


SVEUKUPNO 602.500,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za 2004. godinu

klasifikacija


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/63

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 1. srpnja 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr