SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), uz prethodno pribavljeno mišljenje »Hrvatskih voda« KLASA: 325-03/14-01/ 45, URBROJ: 374-23-01-14-8, od 3. studenog 2014. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite (u nastavku: zone zaštite) i mjere zaštite izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu na području Liburnije i zaleđa: Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina, Srednja voda i Tunel Učka.

Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju ili na izdašnost izvorišta.

Granice obuhvata ove Odluke ucrtane su u na preglednoj karti mjerila 1:50 000 (karta 1.).

Izvorišta iz ove Odluke pripadaju Jadranskom slivu.

Izvorišta obuhvaćena ovom Odlukom nalaze se na području grada Opatije te općina Mošćenička Draga i Lovran.

Članak 2.

Slivna područja izvorišta, veličine i granice zona zaštite i mjere zaštite određeni su na temelju rezultata vodoistražnih radova sadržanih u elaboratu »Zaštitne zone izvorišta pitke vode na obroncima Učke - hidrogeološki istražni radovi«, Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 1999. godine.

Mjere sanacije zatečenog stanja u zonama zaštite određene na temelju elaborata »Program sanacijskih zahvata u zonama zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa«, RiEKO-LAB d.o.o. Rijeka, broj 02V/07 Rijeka, 2007. godine, novelirane su elaboratom »Novelacija elaborata i nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa«, GeoAqua za poslovne usluge i geološka istraživanja, Zagreb, 2013. godine.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- »Aglomeracija« je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik;

- »Drugi stupanj (II) pročišćavanja« je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem kojim se uklanja 70 - 90% BPK5 ulaznih otpadnih voda i 75% KPK ulaznih otpadnih voda;

- »ES (ekvivalent stanovnik)« znači organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O2 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5);

- »Izravno ispuštanje u podzemne vode« je izravno ispuštanje onečišćujućih tvari u podzemne vode bez procjeđivanja kroz zemlju ili potpovršinske slojeve;

- »Javna odvodnja« je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama;

- »Nekemijske metode« ima isto značenje kao u Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine« br. 142/12);

- »Opasne tvari« su tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti;

- »Ostale (druge) onečišćujuće tvari« su one onečišćujuće tvari (sintetske i nesintetske), navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje se ne nalaze na listi prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari. Među tim tvarima su utvrđene »specifične onečišćujuće tvari« koje se ispuštaju u značajnim količinama;

- »Otpadne vode« su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode;

- »Otpadni mulj« ima isto značenje kao u Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine« br. 15/13);

- »Prioritetne tvari« su tvari ili skupine tvari, navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje predstavljaju značajan rizik za vode, uključujući i rizik za vode koje se zahvaćaju za piće. Među tim tvarima su utvrđene »Prioritetne opasne tvari« za koje se planiraju mjere zabrane ili ograničenja ispuštanja, emisija i rasipanja;

- »Uvjetno grlo (UG)« je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg;

- »Visoki stupanj pročišćavanja« znači dodatne procese u obradi koji rezultiraju daljnjim pročišćavanjem u odnosu na primijenjene metode kod II. i III. stupnja pročišćavanja (npr. uklanjanje dušika, uklanjanje fosfora, lagune za poboljšanje svojstava, dezinfekcija fizikalnim postupcima, filtracija, membranski procesi i dr.).

II. SLIVNA PODRUČJA I KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA

Članak 4.

Na području Liburnije i zaleđa određena su sljedeća slivna područja:

- sliv izvora Tunel Učka za izvor u tunelu Učka;

- sliv grebena Učke za izvore: Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina i Srednja voda.

Izvorišta Tunel Učka, Vela Učka i Mala Učka u smislu dinamike crpljenja su maksimalnog kapaciteta 20 do 100 l/s.

Izvorišta Sredić, Rečina i Srednja voda u smislu dinamike crpljenja su maksimalnog kapaciteta do 20 l/s.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone zaštite određene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom, za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti.

Slivna područja izvorišta podijeljena su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i radi smanjenja rizika od onečišćenja u sljedeće zone zaštite:

- zona ograničenja - IV. zona

- zona ograničenja i nadzora - III. zona

- zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona

- zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona

Za izvorište Tunel Učka utvrđuju se četiri zone (I., II, III. i IV.) zaštite.

Za izvorišta Vela Učka, Mala Učka, Sredić, Rečina i Srednja voda utvrđuju se dvije zone (I. i II.) zaštite.

I. zone izvora u slivu grebena Učke podijeljene su na I. A i I. B zonu.

Zone zaštite prostiru se na području grada Opatije, te općina Lovran i Mošćenička Draga u sastavu Primorsko - goranske županije. Dio treće i četvrte zone izvora Tunel Učka prostire se na području općina Lupoglav i Lanišće u Istarskoj županiji i štiti se Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije broj 12/05).

Zone zaštite nalaze se unutar područja Parka prirode Učka.

ČETVRTA ZONA ZAŠTITE

Obuhvat četvrte zone zaštite

Članak 6.

Četvrta zona zaštite (u nastavku: IV. zona) izvorišta obuhvaća sliv izvorišta Tunel Učka izvan III. zone s mogućim tečenjem kroz podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 20 do 40 dana u uvjetima velikih voda, odnosno, područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorišta.

Granice IV. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25 000 (Karta 2.).

Članak 7.

Zabrane u IV. zoni

U IV. zoni zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,

- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioritetnih tvari za vode i vodni okoliš,

- građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari,

- građenje benzinskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez mjera zaštite,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,

- građenje prometnica, parkirališta i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke,

- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

Mjere zaštite u IV. zoni

Članak 8.

1. Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, s obzirom da je područje zone izvan aglomeracije, rješavati individualnim sustavima odvodnje uz primjenu sljedećeg stupnja pročišćavanja:

- do 50 ES - trokomorna, tipska septička jama

- od 50 ES do 2000 ES drugi stupanj pročišćavanja.

Pročišćene otpadne vode moguće je ispuštati neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

Održavanje sustava odvodnje i zbrinjavanje otpadnog mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda rješavati sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda i drugim posebnim propisima.

2. Oborinske vode s državnih cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora - taložnika i laguna odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja, ispustiti u površinske vode ili neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

3. Oborinske vode parkirališta površine 1000 m2 ili većih, te radnih i manipulativnih površina onečišćenih naftnim derivatima i dugim opasnim tvarima prihvatiti nepropusnim sustavom odvodnje i preko separatora - taložnika, odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja, ispustiti neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

4. Benzinske postaje moraju se graditi sa spremnicima s dvostrukom stjenkom i uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.

5. Spremnici naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava moraju biti dvostijenski ili jednostijenski u tankvani, a ako su ukopani, s dvostrukom stjenkom i uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.

6. Sve slobodne, napuštene i devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti.

7. Transport opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa važećim propisom o prijevozu opasnih tvari.

TREĆA ZONA ZAŠTITE

Obuhvat treće zone zaštite

Članak 9.

Treća zona zaštite (u nastavku: III. zona) izvorišta Tunel Učka obuhvaća dijelove sliva od vanjske granice II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1-3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja.

Granice III. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25 000 (karta 2.).

Članak 10.

Zabrane u III. zoni

U III. zoni, uz zabrane iz članka 7. ove Odluke, zabranjuje se i sljedeće:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

- korištenje kemijskih sredstva koja sadrže opasne, prioritetne i ostale (druge) onečišćujuće tvari za čišćenje i pranje cestovnog tunela Učka,

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisanih mjera zaštite voda,

- građenje benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, osim geotermalnih i mineralnih voda,

- građenje trafostanica s uljnim transformatorom bez mjera zaštite,

- građenje županijskih cesta i parkirališta površine iznad 500 m2 bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,

- prijevoz opasnih tvari županijskom cestom broj 5047 preko Poklona i lokalnim cestama, osim pristupnom cestom Vojaku, radi prijevoza goriva za potrebe objekata

Ministarstva obrane Republike Hrvatske (u nastvaku: MORH), Odašiljača i veza d.o.o. (u nastavku: OIV) i buduće, gornje stanice žičare Medveja - Vojak na Vojaku,

- stočarska proizvodnja bez primjene Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

- primjena gnojiva s dušikom na poljoprivrednoj površini ukoliko nije u skladu s načelima korištenja gnojiva iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

- primjena gnojiva pomiješanog s otpadnim muljem,

- upotreba pesticida koji sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari,

- regularno gospodarenje šumama.

Članak 11.

Mjere zaštite u III. zoni

U III. zoni provode se, uz mjere zaštite iz članka 8. ove Odluke, i sljedeće mjere zaštite:

1. Oborinske vode županijskih cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora - taložnika i laguna odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja ispustiti u površinske vode ili neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

2. Oborinske vode parkirališta površine 500 m2 i većih, te radnih i manipulativnih površina onečišćenih naftnim derivatima i drugim opasnim tvarima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora-taložnika, odnosno druge odgovarajuće tehnologije ispustiti neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

3. Prometnice državnog značaja moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih tekućina koje sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari te bočne branike,

4. Prijevoz naftnog goriva pristupnom cestom za potrebe objekata MORH-a, OIV-a i buduće gornje stanice žičare Medveja - Vojak na Vojaku mora biti kontroliran (prijevoz uz pratnju),

5. Postojeće trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu,

6. Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati preborno gospodarenje bez oplodnih sječa. Radove i aktivnosti vezane uz uzgoj, iskorištavanje i zaštitu šuma prilagoditi zaštiti tla i voda u smislu izbjegavanja štetnih utjecaja na kakvoću i količinu vode izvorišta.

7. Šumska infrastruktura mora se graditi, održavati i koristiti u suhom periodu i na način da se zaštiti tlo od erozije i ne zapriječi protok površinskih i podzemnih voda te uz prethodnu prijavu službama nadležnim za vodno gospodarstvo.

8. Sva područja s velikim rizicima od erozije nastalih kao posljedica antropogenog djelovanja treba urediti pošumljavanjem, uzgojem i održavanjem zaštitne vegetacije i zatravnjivanjem.

9. Na poljoprivrednim površinama, poljoprivredna gospodarstva, uključujući i stočarsku proizvodnju, dužna su osigurati uvjete i provoditi mjere propisane Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i koristiti gnojivo u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva:

- uporaba gnojiva mora biti kontrolirana, u skladu s potrebama biljaka za hranjivima,

- u tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredne površine mogu se gnojiti stajskim gnojem do granične vrijednosti od 170 kg/ha dušika (N),

- stajski gnoj skladištiti na uređenim gnojištima u vodonepropusnim spremnicima,

- tekući dio stajskog gnoja mora biti prikupljen u vodonepropusne gnojne jame iz koji ne smije biti istjecanja.

10. Uporaba pesticida mora biti u skladu s posebnim mjerama zaštite vode za ljudsku potrošnju i vodnog okoliša iz važećeg propisa o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Za suzbijanje štetnih organizama i zaštitu bilja dati prednost integriranoj zaštiti bilja te biološkim, fizikalnim i dr. nekemijskim mjerama koje su ekonomski i ekološki opravdane. Pesticidi koji se koriste moraju biti što je više moguće specifični za ciljanu vrstu i imati najmanje moguće štetne učinke na zdravlje ljudi, okoliš i neciljane organizme.

DRUGA ZONA ZAŠTITE

Obuhvat druge zone zaštite

Članak 12.

Druga zona zaštite (u nastavku: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne tokove s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja. Obuhvaća dio sliva od granice III. zone do vanjske granice I. zone za izvor Tunel Učka, odnosno čitav sliv izvora grebena Učke do granice I. zone.

II. zona obuhvaća ponore i ponorne zone u slivnom području.

Granice II. zone unesene su na topografsku kartu mjerila 1:5 000 (Karta 3.).

Članak 13.

Zabrane u II. zoni

U II. zoni, uz zabrane iz članka 10. ove Odluke, zabranjuje se i sljedeće:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i nekemijskih metoda za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama u skladu sa važećim propisom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 UG uz provedbu mjera zaštite voda propisanih Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i primjenu gnojiva u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

- gradnja groblja i proširenie postojećih,

- ispuštanje pročišćenih oborinskih voda s državnih i županijskih cesta,

- građenje benzinskih postaja i svih spremnika tekućeg goriva za pogon i grijanje,

- građenje svih industrijskih postrojenja,

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne i površinske vode,

- sječa šume osim sanitarne sječe,

- izgradnja šumskih cesta i vlaka te uporaba mehanizacije kod radova i aktivnosti vezanih uz gospodarenje šumama,

- građenje reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad,

- građenje trafostanica s uljnim transformatorom,

- građenje prometnica državnog značaja, osim druge cijevi cestovnog tunela Učka,

- građenje prometnica županijskog značaja, osim rekonstrukcije županijske ceste 5047,

- iznimno se dozvoljava, na temelju provedenog mikrozoniranja, građenje gornje stanice buduće žičare Medveja - Vojak i pristupog puta koji se nalazi na dijelu katastarskih čestica 5223/2 i 5223/2 K.O. Lovran i 3222 i 4007/2 K.O. Tuliševica, uz propisane mjere zaštite,

- iznimno se dozvoljava postojanje spremnika tekućeg goriva MORH-a, OIV-a i spremnika za potrebe pokretanja agregata gornje stanice buduće žičare Medveja - Vojak, uz godišnju kontrolu nepropusnosti rezervoara i prateće instalacije kao i ispravnosti indikatorskog sustava u slučaju propuštanja.

Članak 14.

Mjere zaštite u II. zoni

U II. zoni provode se, uz mjere zaštite iz članka 11. ove Odluke, i sljedeće mjere zaštite:

1. Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ugostiteljsko- turističkih i stambenih objekata na Poklonu, rješavati sustavom javne odvodnje s odvođenjem otpadnih voda izvan II. zone. U slučaju kada odvođenje otpadnih voda izvan zone nije opravdano stoga što zahtjeva prekomjerne materijalne troškove, otpadne vode rješavati na uređaju visokog stupnja pročišćavanja. Pročišćene otpadne vode ponovno koristiti ili ispustiti neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

Pročišćene otpadne vode moguće je ispuštati samo uz prethodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidrogeoloških značajki područja ispusta.

Do izgradnje sustava javne odvodnje, otpadne vode rješavati individualnim sustavima odvodnje s odvođenjem otpadnih voda izvan II. zone. U slučaju kada odvođenje otpadnih voda izvan zone nije opravdano stoga što zahti

jeva prekomjerne materijalne troškove, otpadne vode rješavati na uređaju visokog stupnja pročišćavanja. Pročišćene otpadne vode ponovno koristiti ili ispustiti neizravno procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

Otpadne vode građevina s opterećenjem do 30 ES moguće je zbrinjavati u nepropusnoj sabirnoj jami.

Održavanje sustava javne odvodnje, individualnih sustava i sabirnih jama te zbrinjavanje otpadnog mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda rješavati sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda i drugim posebnim propisima.

2. Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda gornje stanice buduće žičare Medveja - Vojak na Vojaku rješavati u skladu sa točkom 1. ovog članka.

3. Postojeće ceste državnog i županijskog značaja moraju imati zatvoreni sustav odvodnje.

4. Prije izvođenja radova pranja cestovnog tunela Učka pravovremeno obavijestiti Liburnijske vode radi provedbe ispitivanja kakvoće vode izvorišta Tunel Učka.

5. Putem ovlaštenog laboratorija ispitivati kakvoću otpadnih voda od pranja tunela Učka u skladu s vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.

6. Trafostanice moraju imati suhe transformatore.

7. Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati isključivo prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja uz očuvanje prirodne strukture bez oplodnih sječa; radi zaštite šumskog tla od erozije i zamuljivanja vode kroz krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo lakim traktorima, u suhom periodu.

PRVA ZONA ZAŠTITE

Obuhvat prve zone zaštite

Članak 15.

Prva zona zaštite (u nastavku: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, postrojenje za preradu vode, građevine za pogon, održavanje i čuvanje.

Granice I. A zone unesene su na detaljnu topografsku podlogu mjerila 1:1 000 (Karte 4. - 11.).

Članak 16.

I. zona izvorišta dijeli se na I. A i I. B zonu.

I. A zona obuhvaća izvorište, objekte za zahvaćanje i preradu vode te ostale neophodne objekte za pogon i održavanje.

I. A zona mora biti ograđena.

I. B zona obuhvaća područje s kojeg je moguć neposredan utjecaj s površine na izvorište.

Članak 17.

Zabrane u I. B zoni

U I. B zoni, uz zabrane iz članka 13. ove Odluke, zabranjuje se i sljedeće:

1. građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti; iznimno se dozvoljava u I. B zoni izvora Tunel Učka postojanje turističko-ugostiteljskih objekata: hotela Učka (bivše odmaralište INE), pansiona Učka i planinarskog doma, rekonstrukcija napuštenog peradarnika u objekt ugostiteljsko-turističke namjene te rekonstrukcija županijske ceste 5047 i građenje druge cijevi cestovnog tunela Učka.

2. ispaša stoke.

Članak 18.

Mjere zaštite u I. B zoni

U I. B zoni provode se, uz mjere zaštite iz članka 14. ove Odluke, i sljedeće mjere zaštite:

1. Područje zone označiti natpisima.

2. Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

3. Sanitarne otpadne vode postojećih objekata na Poklonu moraju se nepropusnom kanalizacijom odvesti izvan zone, iznimno, do izgradnje sustava javne odvodnje, moguće je otpadne vode pansiona na Poklonu, planinarskog doma i privatne kuće Poklon bb, zbrinjavati u sabirnoj jami uz kontrolu pražnjenja putem Liburnijskih voda.

4. Oborinske vode s parkirališta postojećih objekata na Poklonu i županijske ceste broj 5047 preko Poklona moraju se odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone.

Članak 19.

Zabrane u I. A zoni

U I. A zoni zabranjeno je postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, pripremu i transport vode prema sustavu vodoopskrbe.

Članak 20.

Mjere zaštite u I. A zoni

1. Područje zone mora biti ograđeno, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz vodoopskrbu.

2. Oborinske vode iz zaleđa ove zone moraju se provesti izvan zone.

3. Oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar zone moraju se provesti izvan zone.

4. Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

Članak 21.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku: korisnik izvorišta) mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor I. A zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Korisnik izvorišta vode za ljudsku potrošnju na području Liburnije i zaleđa je trgovačko društvo Liburnijske vode d.o.o. Opatija, Stubište Lipovice 2 (u nastavku: Liburnijske vode).

Liburnijske vode su korisnik zemljišta I. A zone.

IV. MJERE ZA SANACIJU STANJA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 22.

Sastavni dio ove Odluke je Program mjera sanacije na postojećim objektima unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za ljudsku potrošnju na području Liburnije i zaleđa koji nisu u skladu s ovom Odlukom.

Program mjera sanacije prikazan je tabelarno (tablice 1. i 2.) i sastavni je dio ove Odluke.

Programom mjera sanacije određuju se izvori onečišćenja, mjere, aproksimativni troškovi, nositelji sanacije i rok realizacije. Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta, u dvije faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2015. godine, iz druge razine do kraja 2020. godine.

U slučaju promjene vlasnika ili korisnika građevine, obveze propisane Programom mjera sanacije prenose se na novog pravnog sljednika.

V. MIKROZONIRANJE

Članak 23.

Iznimno od odredbi članka 7., 10. i 13. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

- ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

- ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),

- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati neštetnost zahvata odnosno obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na propisanu zonu.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Izvođač vodoistražnih radova i izrade elaborata mikrozoniranja može biti isključivo osoba registrirana za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja s certificiranim rješenjem o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdanog od ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Članak 24.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 23. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 23. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 23. stavka 2. odnosno stavka 3. ove odluke Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema članku 7., 10. i 13. ove Odluke.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 25.

Potrebni sanacijski zahvati i mjere zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite obavljaju se na krajnji trošak vlasnika odnosno drugog posjednika postojeće građevine odnosno osobe koja obavlja djelatnost suprotno odredbama ove Odluke.

Mogući izvori financiranja sanacijskih zahvata i mjera zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite definirani su sljedećim zakonima: Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Granice zona zaštite prikazane su na topografskoj karti i u GIS aplikaciji na digitalnom mediju, koja je sastavni dio ove Odluke, a pohranjena je po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana u Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji - Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Liburnijskim vodama d.o.o.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prilozi:

1. Pregledna karta obuhvata ove Odluke, M 1:50 000,

2. Karta III. i IV. zone zaštite, M 1: 25 000,

3. Karta II. zone zaštite, M 1: 5 000,

4. Karta I. A zone zaštite Tunel Učka, M 1:1 000,

5. Karta I. A zone zaštite, Vela Učka, M 1:1 000,

6. Karta I. A zone zaštite, Mala Učka, M 1:1 000,

7. Karta I. A zone zaštite, Sredić, M 1:1 000,

8. Karta I. A zone zaštite, Sredić - Vela Ravan, M 1:1000,

9. Karta I. A zone zaštite, Srednja voda, M 1:1 000,

10. Karta I. A zaštite, Rečina 1 i Rečina 2, M 1:1 000,

11. Karta I. A zone zaštite, Rečina 3, M 1:1 000.

Članak 27.

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći razvojno planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 29.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o poljoprivredi i Zakona o prijevozu opasnih tvari.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa (»Službene novine« broj 42/08, 26/09).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-21

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=206
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr