SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

204.

Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 6. alineje 4. Sporazuma o osnivanju Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, članka 16. Statuta Ustanove-Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove
- Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

I.

Na temelju prijedloga osnivačima - članovima Ustanove, koji je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko - goranske županije na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine, u Sporazumu o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko - goranske županije od 17. srpnja 2000. godine, (dalje u tekstu: Sporazum), upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040158949, OIB 07103881876, naziv »Sporazum o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko- goranske županije« mijenja se i glasi:

»Sporazum o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije«

II.

U članku 1. stavak 1. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Ovim Sporazumom osniva se Ustanova - Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).«

III.

U članku 2. alineja 2. Sporazuma mijenja se i glasi:

»da se programske aktivnosti Ustanove provode na temelju Studije-Program organizacije rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije.«

IV.

Članak 3. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije«.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Općina Ravna Gora.«

V.

U članku 8. stavak 1. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima 16 članova.«

VI.

Brišu se: Glava IX. Sporazuma pod nazivom »PRIVREMENI RAVNATELJ« i članak 18. Sporazuma koji glasi:

»Osnivači ovlašćuju privremenog ravnatelja da pod njihovim nadzorom obavlja pripreme za početak rada Ustanove, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak

rada te da podnese prijavu za upis Ustanove u sudski registar. Za privremenog ravnatelja imenuje se Ivan Salopek (JMBG 0503941361619).«

VII.

Brišu se: Glava X. Sporazuma pod nazivom »ZAVRŠNE ODREDBE« i članak 19. Sporazuma koji glasi:

»Upravno vijeće dužno je donijeti Statut Ustanove te raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 60 dana od dana upisa ustanove u sudski registar.«

VIII.

Članak 20. Sporazuma postaje člankom 18. Sporazuma.

IX.

Ovlašćuje se ravnatelj Ustanove da na temelju ove Odluke potpuni - pročišćeni tekst Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, dostavi osnivačima - članovima Ustanove na potpis i da podnese prijavu za upis promjena u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

X.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da potpiše na temelju ove Odluke potpuni - pročišćeni tekst Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

(pročišćeni tekst Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sastavni je dio ove Odluke).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/10

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-16

Rijeka, 18. prosinca 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Članovi - osnivači ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (ustanova upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s MBS 040158949, OIB 07103881876), i to:

1. Primorsko - goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, OIB 32420472134, zastupana po županu Zlatku Komadini,

2. Grad Čabar sa sjedištem u Čabru, Narodnog oslobođenja 2, OIB 04026778199, zastupan po gradonačelniku Kristijanu Rajšelu,

3. Grad Delnice sa sjedištem u Delnicama, Trg 138. brigade HV 4, OIB 03944325629, zastupan po gradonačelniku Ivici Kneževiću,

4. Grad Kastav sa sjedištem u Kastvu, Zakona kastafskega 3, OIB 54394236461, zastupan po gradonačelniku Ivici Lukanoviću,

5. Grad Vrbovsko sa sjedištem u Vrbovskom, Ulica hrvatskih branitelja 1, OIB 15154087569, zastupan po gradonačelniku Draženu Mufiću,

6. Općina Brod Moravice sa sjedištem u Brod Moravicama, Stjepana Radića 1, OIB 05181328356, zastupana po načelniku Dragutinu Crnkoviću,

7. Općina Čavle sa sjedištem u Čavlima, Čavle 206, OIB 27613220645, zastupana po načelniku Željku Lambaši,

8. Općina Fužine sa sjedištem u Fužinama, Dr. Franje Račkoga 19, OIB 50371966761, zastupana po načelniku Marinku Kauzlariću,

9. Općina Jelenje sa sjedištem u Dražicama, Dražičkih boraca 64, OIB 37666833094, zastupana po načelniku Ervinu Radetiću,

10. Općina Klana sa sjedištem u Klani, Klana 33, OIB 41925068368, zastupana po načelniku Matiji Laginji,

11. Općina Lokve sa sjedištem u Lokvama, Šetalište Golubinjak 6, OIB 28587364712, zastupana po načelniku Toniu Štimcu,

12. Općina Mrkopalj sa sjedištem u Mrkoplju, Stari kraj 3, OIB 48574138806, zastupana po načelniku Ivici Padaviću,

13. Općina Ravna Gora sa sjedištem u Ravnoj Gori, Ivana Gorana Kovačića 177, OIB 97383672316, zastupana po načelniku Anđelku Florijanu,

14. Općina Skrad sa sjedištem u Skradu, Josipa Blaževića - Blaža 8, OIB 37326349433, zastupana po načelniku Damiru Grguriću,

15. Općina Vinodolska općina sa sjedištem u Bribiru, Bribir 34, OIB 98133635529, zastupana po načelniku Ivici Crniću,

16. Općina Viškovo sa sjedištem u Viškovu, Vozišće 3, OIB 28350474809, zastupana po načelnici Sanji Udović,

utvrđuju pročišćeni tekst izmijenjenog Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije, kako slijedi:

SPORAZUM
o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu
i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
(PROČIŠĆENI TEKST)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Sporazumom osniva se Ustanova - Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Osnivači Ustanove su Primorsko - goranska županija, gradovi Čabar, Delnice, Kastav i Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina i Viškovo (u daljnjem tekstu: osnivači).

Članak 2.

Osnivači su suglasni:

da se Ustanova osniva sa ciljem osmišljavanja i provedbe Programa obnove i razvitka proizvodnje hrane Primorsko - goranske županije, a koji se temelji na dokumentu usvojenom od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog državnog sabora, a to je Strategija razvitka poljoprivrede Republike Hrvatske Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) da se programske aktivnosti Ustanove provode temeljem Studije - Program organizacije rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 3.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije«.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Općina Ravna Gora.

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Djelatnost ustanove je:

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

22.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

. Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova

. Uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede

. Introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja

. Osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja

. Sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata

. Introdukcija i pokusi sa novim sortama ratarskog, povrćarskog, ljekovitog bilja i gljiva, te introdukcija novih voćnih sorata

. Pokretanje rada rasadničke proizvodnje voća, posebno jagodastog te bobičavog i grmolikog voća

. Pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina

. Pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine

. Pokretanje i nastavak rada na introdukciji kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničke proizvodnje i pokusi na terenu

. Selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (ljeske, borovnice, brusnice, ljekovito bilje i slično)

. prodaja vlastitih proizvoda.

IV. ORGANI USTANOVE

Članak 5.

Organi Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

a) Upravno vijeće

Članak 6.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće:

donosi program rada i razvoja Ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu

odlučuju o stjecanju, otuđenju ili opterećivanju imovine Ustanove, na način određen ovim Sporazumom,

predlaže osnivačima promjenu naziva i sjedišta Ustanove,

donosi Statut Ustanove,

donosi druge opće akte Ustanove,

imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove,

daje osnivačima i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

obavlja i druge poslove određene Statutom Ustanove i zakonom.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača:

odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina Ustanove,

donosi odluku o promjeni djelatnosti.

Članak 7.

Upravno vijeće je samostalno u stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine Ustanove i ugovaranju drugih poslova čije je vrijednost veća od 50.000,00, a manja od 200.000,00 kuna.

Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje imovine Ustanove i ugovaranje drugih poslova, ako vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna, Upravno vijeće mora imati suglasnost osnivača.

Članak 8.

Upravno vijeće ima 16 članova.

Svaki od osnivača zastupljen je u Upravnom vijeću s po jednim članom.

Člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača.

Mandat člana Upravnog vijeća je dvije godine.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad ne primaju naknadu.

b) Ravnatelj

Članak 9.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, predstavlja Ustanovu, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 10.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj raspisuje Upravno vijeće.

Za ravnatelja može se imenovati osoba koja pored općih zakonskih uvjeta potrebnih za zasnivanje radnog odnosa ima:

visoku stručnu spremu - Agronomski fakultet

najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Mandat ravnatelja je četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 11.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu.

Punomoć iz stavka 1. ovog članka ravnatelj može dati samo u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 12.

Ravnatelj je samostalan u donošenju odluka o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine Ustanove i u ugovaranju drugih poslova čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ravnatelj može sklopiti ugovore koji se odnose na financiranje rada Ustanove s osnivačima i drugim fizičkim ili pravnim osobama, samo uz suglasnost Upravnog vijeća.

V. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna osiguravaju osnivači i to:

Primorsko - goranska županija 50.000,00 kuna

svaki od gradova i općina iz članka 1. ovog Sporazuma po 5.000,00 kuna.

VI. IMOVINA USTANOVE I RASPOLAGANJE S DOBITI

Članak 14.

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, drugih općina i gradova, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora, čine imovinu Ustanove.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove u skladu s ovim Sporazumom, i Statutom Ustanove.

Članak 15.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači Ustanove solidarno i neograničeno odgovaraju za njene obveze.

VII. STATUT

Članak 16.

Statutom Ustanove se sukladno zakonu i ovom Sporazumu pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja organa Ustanove, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 17.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Ustanove dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu osnivačima.

Članak 18.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih ovlaštenih predstavnika osnivača.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=00001&odluka=204
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr