SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 36. Petak, 28. studenog 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

188.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini naknade te rasporedu
sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade
koji se griju na drva u 2014. godini

I.

U točki VI. Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini (»Službene novine« broj 27/14) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz točke II. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/14-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-14-28

Rijeka, 27. studenoga 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=913&mjesto=00001&odluka=188
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr