SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MATULJI

56.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka, proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 6.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz suglasnost Općinskog načelnika.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Članak 8.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 9.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 10.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 150.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik je obvezan mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 11.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Za potrebe mjesnih odbora (Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane) koji imaju otvoren žiro račun osiguravaju se sredstva u Proračunu najmanje u iznosu njihovih naplaćenih izvornih prihoda, odnosno ugovorenih prihoda za zakupnine javnih površina, koji su dužni rasporediti u svojim financijskim planovima na materijalne troškove i troškove investicija i investicionog održavanja, ukoliko ih planiraju.

Za ostale mjesne odbore iz pozicije »42.12 mjesni odbori ostali«, Općinsko vijeće dodjeljuje sredstva prilikom donošenja Proračuna, iz kojih će se pokrivati troškovi temeljem njihovih zahtjeva.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i opreme za 2014. godinu.

Članak 12.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 13.

Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 14.

Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela podnosit će Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinski načelnik Općinskom vijeću polugodišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 15.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000,00 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000,00 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave godišnje izvještaje o realizaciji programa (potpisani obrasci za izvještaje FINI, odnosno Državnom uredu za reviziju) sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Matulji uz obrazloženje.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Članak 19.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti interes Općine.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

Članak 20.

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 21.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom sukladno općim aktima Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup. Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u razdjelu 002 glavi 00202.

V. ODGODA NAPLATE, OTPIS DUGOVANJA I PRODAJA POTRAŽIVANJA

Članak 22.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje, odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.

Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela može na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznose potraživanja do 5.000,00 kuna.

Članak 23.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika otpisati odnosno uz suglasnost dužnika prodati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela može na zahtjev dužnika, otpisati potraživanja čiji iznos ne prelazi 5.000,00 kuna.

Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda za koje ja nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 24.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, u cijelosti ili djelomično, mogu se otpisati potraživanja na ime javnih davanja ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a) kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b) kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m2 za jednu osobu, uvećana za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m2), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,

c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske osnovice.

Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 25.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, kod zahtjeva za odgodu naplate duga po osnovi javnih davanja sredstva osiguranja ne moraju se tražiti u slučaju kada se traži obročna otplata duga do iznosa od 10.000 kuna.

VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 26.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Ugovor o zaduživanju temeljem odluke Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske potpisuje Općinski načelnik.

Članak 27.

Općinsko vijeće donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio.

Članak 28.

Općinsko vijeće Općine Matulji može dati jamstvo trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u kojima je Općina jedini osnivač ili u kojima ima većinski osnivački udio. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Općine.

Ugovor o jamstvu u ime Općine sklapa Općinski načelnik.

Članak 29.

Ukupna godišnja obveza iz članka 26. ove Odluke može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini, koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izda

nih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Općine iskazane su u Računu financiranja Proračuna Općine za 2014. godinu unutar programa 2017 kao i kamate i troškovi kredita.

Članak 30.

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, Općinski načelnik može donijeti odluku kojom se Općina kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun za iznos do 5.000.000,00 kn.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 31.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Odsjeku za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05 i 2/07).

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) Odsjeku za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Odsjek za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 32.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

VII. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 33.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/8

Ur. broj: 2156-04-01-13-22

Matulji, 17. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

                                                                                      Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51211&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr