SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

47.

Na temelju odredbi članka 86. i 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine broj: 55/09 i 139/10), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 52/12 i 8/13) te članka 32. Statuta Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 12. 9. 2013 donosi slijedeću

ODLUKU
o zaduženju Općine Matulji

Članak 1.

Općina Matulji zadužit će se kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANKE d.d. Rijeka, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita sa valutnom klauzulom u EUR uz nepromjenjivu kamatnu stopu, u iznosu od 11.500.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta Općine Matulji, i to plaćanje naknade Hrvatskim šumama za preneseno pravo vlasništva i izdvajanje šuma iz šumskogospodarskog područja u korist Općine Matulji ,a radi izgradnje poduzetničke zone Radne zone RZ-12 (Miklavija).

Članak 2.

Općina Matulji zadužit će se pod slijedećim uvjetima:

. iznos kredita: 11.500.000,00 kn,

. kamatna stopa: 3,85%,

. rok otplate: 10 godina; 40 rata,

. razdoblje počeka: bez počeka,

. način otplate: kvartalno

. osiguranje kredita: izjava/zadužnica sukladno odredbama članka 214. Ovršnoga zakona (»Narodne novine« broj: 112/2012.) te tri komada bjanko akceptirane mjenice s klauzulom »bez protesta«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za izdavanje zadužnice i mjenica iz članka 2. ove Odluke, kao sredstva osiguranja povrata kredita.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za potpisivanje Ugovora o kreditu, po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-01/12-01/15

Ur. broj: 2156-04-01-13-31

Matulji, 12. rujna. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr