SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 15. Ugovora broj P 005/07/2012 o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i trgovačkog društva Baška d.o.o. od 15. ožujka 2012. godine, članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela luka«, Općina Baška

Članak 1.

Utvrđuje se prestanak koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela luka«, Općina Baška.

Članak 2.

Dosadašnji koncesionar trgovačko društvo Baška d.o.o., iz Baške, Palada 88, OIB 82947171108, dužno je podmiriti sva davanja koja proizlaze iz obveze plaćanja koncesijske naknade određene u člancima 7., 8. i 9. Ugovora br. P 005/07/2012 o koncesiji na pomorskom dobru zaključenog između Primorsko-goranske županije i trgovačkog društva Baška d.o.o., KLASA: 342-01/11-02/21, URBROJ: 2170/ 1-07/7-12-19, od 15. ožujka 2012. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaključno s danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

S danom stupanja na snagu ove Odluke dosadašnjem koncesionaru, trgovačkom društvu Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, OIB 82947171108, prestaju sva prava na pomorskom dobru pobliže određena u Ugovoru te je dužan napustiti predmetno pomorsko dobro i ostaviti ga u stanju u kojem ga je i zaprimio.

Članak 4.

Ispunjenjem obveza iz članaka 3. i 4. ove Odluke prestaju sva prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara propisane u Ugovoru

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Vela luka«, Općina Baška (»Službene novine« broj 4/12).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-53

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr