SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Temeljem stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/ 12-Uredba) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 38/09 i 8/ 13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 07.ožujka 2013. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. god.

U prilogu Godišnjeg izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2012. godine iznose 13.350.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 5.702.247,54 kn, što čini 42,71% od planiranog.

I.Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. g., te korigiran 1., 2., 3. i 4. Izmjenama i dopunama usvojenim 22. ožujka 2012. g., 28. lipnja 2012. g, 06. rujna 2012., te 25. listopada 2012. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 47/11, 9/12, 34/12, i 42/12)

II.Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

r.br. izvori sredstava planirano ostvareno

1. Prihodi od doprinosa
(komunalno,vodnog i šumskog) 1.581.000,00 kn 1.459.117,37 kn

Prihodi od prodaje grobnica 1.500.000,00 kn 9.206,47 kn

4. Prihodi od prodaje zemljišta 500.000,00 kn 0,00 kn

5. Tekuće pomoći države 1.810.952,00 kn 0,00 kn

6. Prenesena sredstva proračuna iz 2011 892.416,90 kn 1.524.917,23 kn

7. Prenesena sredstva komun. doprinosa 2011 707.583,10 kn 707.583,10 kn

8. Prenamijenjena sredstva prema odluci 0,00 kn 1.435.097,59 kn

9. Sredstva proračuna 3.058.048,00 kn 566.325,78 kn

10. Primici od zaduživanja 3.300.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI 13.350.000,00 kn 5.702.247.54 kn

III. Planirani rashodi za realizaciju programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.300.000,00 kn

Izvršeni rashodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.702.247,54 kn

Izvršenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,71 %

K 24 PROGRAM IZGRADNJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.702.247,54 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 2.184.834,56 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . 1.920.999,92 kn

Tijekom 2012 . godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA C-C (CESTA ŠKOLSKO-SPORTSKA
DVORANA) - II. FAZA . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste C-C (cesta školsko-sportska dvorana) - II. faza ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 15.000,00 kn. S obzirom da na području obuhvata nisu izložene sve zemljišne čestice u postupku nove izmjere, posebna geodetska podloga nije ovjerene od strane Ureda za katastar, pa je stoga namireno 12.000,00 kn, što čini 80% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge, a nakon izlaganja zemljišnih čestica koje su predmetom obuhvata.

- CESTA OZNAKE D-D1-E-E (GORNJE
IGRALIŠTE) S PARKIRALIŠTEM . . . . . . 93.343,06 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane mjesne ceste E-E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima) ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 13.975,00 kn i izrada idejnog projekta u iznosu od 102.703,83 kn. S obzirom da na području obuhvata nisu izložene sve zemljišne čestice u postupku nove izmjere, posebna geodetska podloga nije ovjerene od strane Ureda za katastar, pa je stoga namireno 11.180,00 kn za geodetske radove i 82.163,06 kn za idejni projekt što čini 80% ugovorenih iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge, a nakon izlaganja zemljišnih čestica koje su predmetom obuhvata.

- CESTA KASTAVSKA CESTA -
G-H-H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.984,00 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane ceste GG i HH (spojne ceste Kastavske ceste i Popovićevog puta) ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 12.500,00 kn i izrada idejnog projekta u iznosu od 46.230,00 kn. S obzirom da na području obuh

vata nisu izložene sve zemljišne čestice u postupku nove izmjere, posebna geodetska podloga nije ovjerene od strane Ureda za katastar, pa je stoga namireno 10.000,00 kn za geodetske radove i 36.984,00 kn za idejni projekt što čini 80% ugovorenih iznosa. Preostali ugovoreni iznos biti će realiziran po ovjeri podloge, a nakon izlaganja zemljišnih čestica koje su predmetom obuhvata.

- CESTA U RADNOJ ZONI UPU-9
(JUŠIĆI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.775,50 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane ceste unutar radne zone UPU-9 Jušići izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 15.625,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 52.150,50 kn.

- CESTE U RADNOJ ZONI RZ-2 . . . . 134.048,75 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije nerazvrstane ceste oznake B-B2 s parkiralištem u radnoj zoni RZ-2 ugovorena je izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 15.625,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 42.250,00 kn. S obzirom da na području obuhvata nisu izložene sve zemljišne čestice u postupku nove izmjere, posebna geodetska podloga nije ovjerene od strane Ureda za katastar, pa je stoga namireno 12.500,00 kn za geodetske radove, i 33.800,00 kn za idejni projekt, što čini 80% ugovorenih iznosa. Preostali ugovoreni iznosi biti će realizirani po ovjeri podloge, a nakon izlaganja zemljišnih čestica koje su predmetom obuhvata.

Za potrebe izgradnje dionica C-O, D-O i F-E-F izvedeni su glavni projekti u ukupnom iznosu od 47.355,00 kn, dok je za kontrolu glavnog projekta potpornih zidova na dionicama ceste A-E-D-F - V. faza, C-O i D-O, obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost utrošeno 7.500,00 kn.

Za glavni projekt građevinske konstrukcije potpornih zidova utrošeno je 25.000,00 kn, dok je za preslike projektne dokumentacije za potrebe izvođenja radova utrošeno 7.893,75 kn.

Sveukupno je za potrebe cesta u radnoj zoni RZ-2 utrošeno 134.048,75 kn.

- CESTA GM-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628.685,02 kn

Tijekom 2011. godine je proveden postupak javnog nadmetanja, te sklopljen ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova ne izgradnji kolno-pješačkog prilaza za Zdravstveni centar u iznosu od 793.487,15 kn. Radovi su započeti krajem 2011. godine, a u 2012. godini su izvedeni u iznosu od 548.511,13 kn. Za potrebe nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 23.923,89 kn, za geodetske radove 12.750,00 kn, dok je za usluge stručnih i konzultantskih poslova utrošeno 7.500,00 kn.

Tijekom 2012. godine izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 12.500,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 23.500,00 kn za potrebe dionice ceste GM-5 (Odvojak 1).

Ukupno je utrošeno 628.685,02 kn.

- CESTA PP-3 (ZA ŠKOLSKO-SPORTSKU
DVORANU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874.536,81 kn

Tijekom 2011. godine je proveden postupak javnog nadmetanja, te sklopljen ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji Ceste PP3 (za školsko-sportsku dvoranu) u iznosu od 855.600,04 kn. Za potrebe objave ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.281,00 kn. Radovi su započeti krajem 2011. godine, a završeni u 2012. godini u iznosu od 833.988,51 kn. Za potrebe nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 22.260,00 kn, za geodetske radove 4.920,00 kn, dok su troškovi vodnog doprinosa iznosili 12.087,30 kn

Ukupno je utrošeno 874.536,81 kn.

- CESTA UNUTAR POSLOVNE ZONE
PERMANI K12 (UPU 24) . . . . . . . . . . . . . . . . 19.157,88 kn

Za potrebe izgradnje ceste unutar poslovne zone K12 (UPU 24) izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 7.011,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 12.146,88 kn.

- CESTA UNUTAR POSLOVNE ZONE
MUČIĆI II K6 (UPU-12). . . . . . . . . . . . . . . . . 28.606,40 kn

Za potrebe izgradnje ceste unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU 12) namiren je iznos 28.606,40 kn što čini preostalih 40% ugovorene izrade idejnog projekta iz 2009. godine čija je izrada bila odgođena zbog donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 12 Poslovne zone Mučići II (K6).

- PUT RUBEŠEVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500,00 kn

Za potrebe sanacije ceste Put Rubeševo ugovorene su izrada posebne geodetske podloge u iznosu od 16.875,00 kn, te izvedbeni projekt sanacije ceste u iznosu od 54.950,00 kn. S obzirom da na području obuhvata nisu izložene sve zemljišne čestice u postupku nove izmjere, posebna geodetska podloga nije ovjerene od strane Ureda za katastar, pa je stoga namireno 13.500,00 kn, što čini 80% ugovorenog iznosa. Preostali ugovoreni iznos za izradu posebne geodetske podloge biti će realiziran po ovjeri podloge, a nakon izlaganja zemljišnih čestica koje su predmetom obuhvata, dok će izvedbeni projekt sanacije ceste biti realiziran početkom 2013. godine.

S naslova ove pozicije namireni su i troškovi objave oglasa u javnom glasilu za uvid u idejni projekt prilikom ishođenja lokacijske dozvole za izgradnju I. faze ceste unutar zone K2-5 (prema Urbanističkom planu uređenja Matulja) u iznosu od 2.362,50 kn.

55.2 - SUFINANCIRANJE
(HC, ŽUC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.834,64 kn

- RASKRIŽJE DRŽAVNE CESTE D8 U
PERMANIMA I BUDUĆE NERAZVRSTANE
CESTE UNUTAR POSLOVNE ZONE
PERMANI K12 (UPU 24) . . . . . . . . . . . . . . . . 16.236,00 kn

Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 u Permanima i buduće nerazvrstane ceste unutar Poslovne zone Permani K12 (UPU 24) u iznosu od 16.236,00 kn.

- RASKRIŽJE DRŽAVNE CESTE D8
I CESTE UNUTAR POSLOVNE ZONE
MUČIĆI II (K6) (UPU 12) . . . . . . . . . . . . . . . 77.067,14 kn

Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i ceste unutar poslovne zone Mučići II (K6) (UPU 12) u iznosu od 77.067,14 kn.

- ČVOR TRINAJSTIĆI . . . . . . . . . . . . . . 157.531,50 kn

Općina Matulji je u rujnu 2011. godine sklopila Sporazum o financiranju usluge izrade projektne dokumentacije i provedbe kompletnog postupka ishođenja izvršne lokacijske dozvole za Čvor Trinajstići na autocesti A7 s pristupnim cestama i spojem na državnu cestu D8, s Autocestama Rijeka-Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom i gradom Kastvom. Sukladno sporazumu podmirila je troškove izrade projektne dokumentacije u iznosu od 157.531,50 kn.

S naslova ove pozicije namireni su i troškovi izrade idejnog projekta DTK mreže zaobilaznice Ružići u iznosu od 5.625,00 kn, te izrade idejnog rješenja križanja autoceste A6 i državne ceste D8 u iznosu od 7.375,00 kn.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.743,83 kn

56.3 - NOGOSTUPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.933,70 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (Ul. 43. Ist. divizije - Jugova rebar) izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 5.500,00 kn, te idejni projekt u iznosu od 3.933,70 kn, dok su za potrebe izgradnje nogostupa u Jurdanima izrađeni parcelacioni elaborati u ukupnom iznosu od 17.500,00 kn.

56.2 - PARKIRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . 433.045,13 kn

U prvom polugodištu 2012. godine proveden je postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova na izgradnji dvaju parkirališta uz Jankovićev dolac u ulici Milana Frlana u Matuljima. Za potrebe objave natječajne dokumentacije u javnom glasilu utrošeno je 2.181,25 kn, dok je za izradu glavnog i izvedbenog projekta utrošeno 19.300,55 kn. U postupku ishođenja dozvole za građenje namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 1.507,14 kn, dok je za geodetske radove utrošeno 22.500,00 kn. Po provedenom postupku javne nabave ugovoreni su radovi u iznosu od 799.000,00 kn. Radovi su započeti krajem 2012. godine i izvedeni u iznosu od 378.681,19 kn, dok će preostali dio radova biti izveden početkom 2013. godine.

Za potrebe nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 3.875,00 kn, dok je za usluge koordinatora zaštite na radu utrošeno 5.000,00 kn.

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . . 27.765,00 kn

Za potrebe uređenja centra Matulja izrađena je geodetska podloga u iznosu od 22.140,00 kn, te idejni projekt pješačkih površina u iznosu od 5.625,00 kn.

K 240105 - OSTALA
INFRASTRUKTURA 2.513.693,93 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV . . . . . . . . . . . . . 38.975,13 kn

Za potrebe geografskog informacijskog sustava pribavljena je nova inačica ArcView programskog paketa u iznosu od 11.890,63 kn, te Microsoft Project programa u iznosu od 6.100,00 kn. Za nadogradnju postojećeg softwarea utrošeno je 4.625,00 kn. S naslova ove pozicije korištena je i usluga programera na programu za evidenciju i upravljanje naplatom u iznosu od 5.412,00 kn, te izrade konverzije i obrade podataka adresnog modela u iznosu od 10.947,50 kn.

54 - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.603,00 kn

Tijekom 2012. god. izrađen je idejni projekt rekonstrukcije postojećeg dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima u iznosu od 13.653,00 kn, te pokrenut postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova, za čiju je objavu u javnom glasilu utrošeno 950,00 kn.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA . . . . . 2.361.510,88 kn

Tijekom 2012. godine proveden je postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova na proširenju groblja Matulji. U postupku ishođenja dozvole za građenje namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 2.012,65 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.582,83 kn, za izvođenje radova 2.118.480,08 kn, dok je za potrebe nadzora nad izvođenjem radova utrošeno je 47.375,01 kn.

Po izvedenim građevinskim radovima pristupilo se hortikulturnom uređenju novog dijela groblja Matulji, za čiji je izvedbeni projekt utrošeno 6.975,00kn, dok je za nabavu i dopremu biljnog materijala utrošeno 84.085,31 kn, a za uslugu radova pripreme i sadnje 83.125,00 kn.

Za potrebe proširenja groblja Rukavac izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 16.875,00 kn, te ugovoreni radovi na izradi idejnog projekta.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.604,92 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji tijekom 2012. godine obuhvaća 25 novih rasvjetnih tijela, a realizirana je u Mihelićima (3.547,50 kn), Mohorićima (7.443,75 kn), Frančićima (3.547,50 kn), Permanima (10.537,50 kn), Rukavcu (2.495,00 kn), Šapjanama (17.527,50 kn), Velim Munama (3.001,25 kn), Principima (12.416,25 kn), te naselju Matulji i to Luskino (7.713,75 kn), Antončići (1.773,75 kn), Šmogori (3.547,50 kn), Gaj (5.902,42 kn), Popovići (10.837,50 kn) i Frlanija (8.313,75 kn).

K 240106 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 515.025,22 kn

58.1 - OBORINSKA
KANALIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.025,22 kn

Na području naselja Matulji, sredstva u iznosu od 417.500,00 kn su utrošena za izgradnju oborinske kanalizacije uz sanitarnu kanalizaciju naselja Matulji, 35.761,25 kn za radove na upojnom bunaru u ulici Uroša Radeta, te 5.923,95 kn za izradu slivnika oborinskih voda K-5 Matulji.

Za potrebe oborinske kanalizacije u naselju Šapjane izrađen je izvedbeni projekt u iznosu od 11.625,00 kn, te geodetski radovi u iznosu od 2.500,00 kn, a rodovi, koji su ugovoreni u iznosu od 87.332,50 kn, će se izvoditi u 2013. godini. Na području naselja Rukavac izvedene dvije sanacije upojnih bunara u ukupnom iznosu od 41.715,02 kn.

K 240107- CESTA UC-2 950,00 kn

55.3- CESTA UC-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za gradnju II. faze ceste oznake UC-2 (cesta školsko-sportska dvorana) utrošena su u iznosu od 950,00 kn za objavu natječajne dokumentacije u javnom glasilu u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova. Postupak nabave biti će proveden početkom 2013. godine.


UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.702.247,54 kn

Planirano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.350.000,00 kn

I z v r š e nj e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,71 %


Klasa: 400-08/12-01/10

Ur.broj: 2156-04-01/13-21

Matulji, 7. ožujka. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr