SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110,04/, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/ 09 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10, 22/12 i 44/12), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Glava III Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A.B.C.E i H na način da sada, izraženo u kunama glase:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

U članku 4. Programa stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 6.815.450,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 511.500,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E.

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2012. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 11.862.500 kn na iznos 8.584.450,00 kn.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/19

Ur. Broj: 2107/02-01-12-3

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

III. Izmjene i dopune Programa građenja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr