SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
21

20.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 28. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske Županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 08.02.2004. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete kl: 363-01/01-01/9, ur. br. 2107/02-03-04-3, koju je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj sjednici održanoj dana 03.02.2004. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabel«-a d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37 ( u daljem tekstu: izvođač radova), te im povjerava poslove održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i izvođač radova sklopiti će Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova-održavanja javne rasvjete.

Članak 2.

Komunalna djelatnost-održavanje javne rasvjete za koju se sklapa Ugovor o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st.1. točkom 13. i člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (NN br. 26/03), te čl. 26. i 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01).

Održavanje javne rasvjete obuhvaća tekuće održavanje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete, te pojačano odražavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Izvođač radova dužan je radove na održavanju javne rasvjete obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora o obavljanju poslova na održavanju javne rasvjete, koji sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/ 01) sklapa Poglavarstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Kabel«-a d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. od 17.02.2004. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363/01-04/01-40

Ur. broj: 2107/02-01-04-4

Novi Vinodolski, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr