SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

51.

Na temelju članka 28. stavak 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2013. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje mora - plaža,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža - pomorskog dobra,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

- održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

- nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade 4.500.000,00 kn

2. Prihod od spomeničke rente 200.000,00 kn

3. Prihod od koncesijskih odobrenja 670.000,00 kn

4. Prihod od boravišne pristojbe 200.000,00 kn

5. Prihod od ekološke pristojbe 560.000,00 kn

6. Prihod od naknade za održavanje groblja 100.000,00 kn

7. Pomoći 300.000,00 kn

8. Prihod od općih prihoda 490.000,00 kn

UKUPNO:7.020.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.850.000,00 kn

1. Čišćenje javno - prometnih površina

- poz. 3200 1.200.000,00 kn

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

- povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

- strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

- interventni radovi.

2. Odvoženje otpada s javnih površina

- poz. 3119 200.000,00 kn

3. Sanacija divljih odlagališta

- poz. 3205 50.000,00 kn

- sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija divljeg odlagališta na području »Lizera«, sanacija deponije naselja Kornić i sanacija deponije naselja Linardići)

4. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118 200.000,00 kn

- izrada Programa preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i jesen 14.080,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije,
dezinfekcije i deratizacije 118.800,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke 36.720,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara 30.400,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama

- poz. 3117 200.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 2.930.000,00 kn

1. Održavanje javnih površina

- poz. 3107 450.000,00 kn

-izrada i postava australske rešetke
na poljoprivrednom putu prema uvali
Čavlena u naselju Poljica, 23.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima
II. svj. rata, spomen obilježja, te
spomenika poginulih branitelja
Domovinskog rata70.000,00 kn

-čišćenje i održavanje upojnih bunara

-održavanje dječjih igrališta,

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima s atestiranjem instalacije rasvjete,

- održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica, 12.750,00 kn

- održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima),

- izrada rukohvata,

- održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

- interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk 69.000,00 kn

- košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana - 600 m2

- košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

- krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina, ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

- krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

- košnja trave na ostalim javnim površinama (stepenište u ul. Mate Balote, ul. Put mora, dio ul. Krčkih iseljenika),

- krčenje poljoprivrednog puta kod Krkpalstike - 540 m2,

b. naselje Kornić 32.000,00 kn

- košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2,

- košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje - 500 m2,

- košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte - 288 m2,

- košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

- košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

c. naselje Vrh, Salatić i Kosić 25.000,00 kn

- košnja trave uz prometnice, ulice i puteve - 13.400 m,

d. naselje Brzac - Milohnići 7.000,00 kn

- uređenje i čišćenje lokvi »Studenci« i »Stari«

- postava novih košarica za smeće,

- uređenje prostora za smještaj posuda za otpad (kontejnera),

- nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje jednog panoa,

- popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata,

- uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO,

- održavanje kamenog partera u gradu, 10.000,00 kn

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica.

- dobava i razastiranje jalovine kao sanacija neuređenog zemljišta - 50 m3

- održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

- ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

2. Održavanje zelenih površina

- poz. 3209 1.200.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

- drvoredna stabla 939 kom;

- vaze 108 kom i

- egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

- svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

- zaštitu gradskog zelenila,

- održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

- ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 400.000,00 kn

- tekuće održavanje plaža - uređenje plaže ispod hotela »Dražica« i hotela »Bor« u Krku - 500 m2,

- nabava šljunčanog materijala

- montaža i demontaža opreme,

- održavanje opreme,

- održavanje staza,

- održavanje sunčališta i ograda,

- održavanje elektroinstalacija,

- utrošak struje za privremene priključke na plažama,

- ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao I investicijsko održavanje plaža - dohranjivanje plaže Dunat raznim kamenim agregatima - 50 m3,

- čišćenje prirodnih plaža.

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Kornić, Vrh, Skrpčić-Pinezić, Poljica i Milohnić

- poz. 3108300.000,00 kn

- održavanje objekata (društveni domovi i prostorije) po MO:

MO Poljica

- uređenje predprostora i sanitarnog čvora u Društvenom domu Bajčići

MO Skrčići - Pinezići

- zamjena nadstrešnice na terasi Društvenog doma Pinezići

- dobava i postava reflektora na crkvi Sv. Franje u Pinezićima

MO Milohnići

- asfaltiranje staze starog joga u naselju Brzac,

- uređenje velike sale u zgradi bivše osnovne škole u naselju Milohnići za potrebe MO,

- uređenje hodnika u prizemlju bivše osnovne škole u naselju Milohnići,

- izgradnja priručnog skladišta uz Društveni dom Brzac (samo nabava potrebnog građ. materijala)

MO Kornić

- održavanje zelenih površina po MO (etnografski muzej Kornić, crkvica Sv. Dunata,

- održavanje mjesnih lokvi i guvna

MO Vrh

- popravak opreme i održavanje dječjih igrališta,

- uređenje prostora u prizemlju Društvenog doma Vrh,

- dobava i postava reflektora na kapelici Gospe Lurdske

5. Održavanje gradskih zidina i trgova

- poz. 3112 500.000,00 kn

-provedba konzervatorskih, sanacijskih
i rekonstrukcijskih radovia na posljednjoj
četvrtini istočnog gradskog bedema u Krku
(između trapezoidne kule iznad
Pisanskih vrata i bivšeg dječjeg vrtića) 493.000,00 kn

-čišćenje korova s gradskih zidina i s
terena uz gradske zidine 7.000,00 kn

6. Komunalna oprema - poz. 3141 80.000,00 kn

- nabavka parkovnih klupa,

- nabavka dječjih sprava,

- nabavka posuda za otpad,

- nabavka rashladnog odra za groblje - 1 kom.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - poz. 3104

UKUPNO: 700.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje
zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje
- 500,00 m
2, krpanje udarnih rupa - 400,00 m2
+ 100,00 m
2, ulegnuća, popravak rubnjaka
i ostale manje popravke na cestama), 250.000,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije, 85.000,00 kn

a. obnova pune crte - 3.200 m,

b. obnova isprekidane crte - 2.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.250 m2,

d. obnova parkinga - 40 kom,

e. obnova otoka - 140 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 300 m2,

g. obnova slova - 490 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 19 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 3 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 22,50 m2,

k. obnova bus stanice - 7 kom,

l. obnova oznake za invalide - 3 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

obnova križa - 31,20 m2

-održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije - 20 kom prometnih znakova, 12.000,00 kn

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih cesta
i puteva: 120.000,00 kn

MO Kornić - 150 m3

MO Vrh - 100 m3

MO Poljica - 200 m3

MO Skrpčić -Pinezić - 50 m3

MO Milohnići - 250 m3

-nabava i postava prometnih ogledala
i ostale opreme, 8.000,00 kn

-dobava i postava cestovnog odbojnika na
lokalnoj cesti u naselju Pinezići, iznad
lučice Sv. Fuske (6,00 m') 25.000,00 kn

-uređenje prostora za smještaj kontejnera
za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića
(pilomata), 7.000,00 kn

- zimska služba 100.000,00 kn

- održavanje stubišta u gradu,

- održavanje naziva ulica20.000,00 kn

- održavanje betonskih graničnika,

-izrada rampi za invalidska kolica
u postojećim nogostupima25.000,00 kn

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne
vegetacije20.000,00 kn

- sanacija stjenskih pokosa,

-održavanje upojnih bunara 5.000,00 kn

-interventno održavanje oštećenih
linijskih i slivnih rešetki.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: 1.440.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete - poz. 3109 400.000,00 kn

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja - 500 kom, odsijača u svjetiljci - 10 kom, predspojne sprave - 200 kom, grla - 50 kom, ležišta za rasvjetne cijevi - 10 kom, startera - 15 kom i stalaka - 20 kom), te popravak svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera, kabelskih priključnih ormarića, farbanje stupova JR, ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR, dopuna postojeće projektne dokumentacije ( upotpunjavanje tehničkih podataka) i drugo...

2. Električna energija - poz. 3101 950.000,00 kn

- utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110 90.000,00 kn

- montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: 100.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

4. Mjesno groblje Milohnići

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.020.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2014. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2014. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/26

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr