SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 46. stavka 2. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novin PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština osniva Vijeće seniora Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće seniora) kao radno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština).

Članak 2.

Za člana Vijeća seniora može biti kandidirana i izabrana osoba s navršenih 65 godina života (u daljnjem tekstu: seniori) koja ima prebivalište na području Primorsko- goranske županije.

Član Skupštine i član radnog tijela Skupštine aktualnog saziva ne može biti članom Vijeća seniora.

Pod radnim tijelima Skupštine podrazumijevaju se radna tijela osnovana Statutom Primorsko-goranske županije.

SASTAV VIJEĆA SENIORA

Članak 3.

Vijeće seniora ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova.

Članove Vijeća seniora bira Skupština na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor), nakon provedenog javnog natječaja.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća seniora biraju članovi Vijeća seniora iz svojih redova na konstituirajućoj sjednici na način određen Poslovnikom o radu Vijeća seniora (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

Iznimno, predsjednik i zamjenik predsjednika prvog saziva Vijeća seniora biraju se na način određen ovom Odlukom.

Vijeće seniora smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća seniora.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA SENIORA

Članak 4.

Mandat članova Vijeća seniora traje dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 5.

Članu Vijeća seniora mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanima Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako odjavi prebivalište s područja Primorsko-goranske županije, danom odjave prebivališta,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu je pravomoćnom sudskom presudom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- smrću.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Skupština će na prijedlog Odbora razriješiti člana Vijeća seniora i na istoj sjednici izabrati novoga člana kojemu mandat traje do isteka mandata člana koji je razriješen.

DJELOKRUG RADA VIJEĆA SENIORA

Članak 6.

Vijeće seniora razmatra pitanja od značenja za život seniora te:

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga Skupštine koji su od interesa za seniore,

- predlaže Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređenje položaja seniora na području Primorsko-goranske županije,

- predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje statusa seniora na području Primorsko-goranske županije te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja seniora na području Primorsko- goranske županije,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima seniora, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja seniora,

- skrbi o informiranosti seniora o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja seniora,

- potiče suradnju s udrugama umirovljenika radi razmjene iskustava,

- obavještava javnost o aktualnim pitanjima seniora te mjerama za rješenje tih pitanja,

- podnosi Skupštini izvještaj o svom radu,

- raspravlja o drugim pitanjima značajnim za rad Vijeća seniora.

NAČIN RADA VIJEĆA SENIORA

Članak 7.

Vijeće seniora radi na sjednicama koje saziva predsjednik Vijeća seniora na način određen Poslovnikom.

Poslovnikom se pobliže uređuje način sazivanja sjednice, utvrđivanja dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u redu, tijek sjednice, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika, podnošenje izvještaja o radu, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika, prava i dužnosti članova te predsjednika i zamjenika predsjednika te druga pitanja od značenja za rad Vijeća seniora.

Članak 8.

Vijeće seniora odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća seniora, osim u slučaju izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća seniora.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA SENIORA

Članak 9.

Vijeće seniora ima predsjednika i zamjenika predsjednika koje bira iz reda Vijeća seniora javnim glasovanjem većinom glasova svih članova.

Pravo predlaganja kandidata za predsjednika ima najmanje 1/5 članova Vijeća seniora.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora biti sastavljen u pisanom obliku i potpisan od strane članova Vijeća seniora.

Član Vijeća seniora svojim potpisom može podržati samo jednog kandidata.

Članak 10.

U slučaju da u izboru sudjeluju dva kandidata, a ni jedan ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana od dana neuspjelog izbora.

U slučaju da u izboru sudjeluje tri ili više kandidata, a ni jedan ne bude izabran, na istoj sjednici održat će se drugi krug izbora u kojem sudjeluju ona dva kandidata koji su u prvom krugu izbora dobili najveći broj glasova.

Članak 11.

Zamjenik predsjednika Vijeća seniora bira se na način koji je propisan za izbor predsjednika Vijeća seniora.

Članak 12.

Predsjednik Vijeća seniora:

- predstavlja Vijeće seniora,

- saziva i organizira te predsjeda sjednici Vijeća seniora,

- predlaže dnevni red sjednice,

- brine o postupku donošenja odluka,

- objavljuje rezultate glasovanja na sjednici,

- potpisuje odluke koje donosi Vijeće seniora,

- obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i Poslovnikom.

Zamjenik predsjednika Vijeća seniora pomaže u radu predsjedniku i po njegovom ovlaštenju obavlja poslove iz njegove nadležnosti.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 13.

Sredstva za rad Vijeća seniora osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članovi Vijeća seniora imaju pravo na naknadu za rad i troškove prijevoza sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05, 19/06 i 48/09).

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI ZA VIJEĆE SENIORA

Članak 14.

Primorsko-goranska županija osigurava prostor za održavanje sjednica Vijeća seniora.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće seniora obavlja upravno tijelo Primorsko-goranske županije u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu.

POSTUPAK IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SENIORA

Članak 15.

Odbor će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pokrenuti postupak izbora članova Vijeća seniora objavom javnog natječaja.

Javni natječaj objavljuje se u lokalnom javnom glasilu, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Kandidate za članove Vijeća seniora mogu predlagati članovi Skupštine, članovi radnih tijela Skupštine, političke stranke i udruge sa sjedištem na području Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: podnositelj prijave).

Udruga iz stavka 3. ovoga članka mora dostaviti izvadak iz registra udruga.

Podnositelj prijave istovremeno s prijedlogom kandidata za člana predlaže i kandidata za zamjenika člana. Prijavi se prilaže životopis kandidata za člana i zamjenika člana, kao i očitovanje o prihvaćanju kandidature.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 16.

Odbor je dužan prijedlog kandidata za izbor članova Vijeća seniora dostaviti Skupštini u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava po javnom natječaju vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti podnositelja prijave.

Podnositelj prijave može u Vijeću seniora biti zastupljen s najviše dva člana.

Članak 17.

Skupština će predloženu odluku o izboru članova Vijeća seniora razmatrati u roku od 30 dana od dostave prijedloga iz članka 16. ove Odluke.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća seniora saziva predsjednik Skupštine u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Konstituirajućom sjednicom, do izbora predsjednika Vijeća seniora, predsjeda predsjednik Skupštine ili po njemu ovlašteni zamjenik.

Članak 18.

Predsjednik Vijeća seniora pokrenut će kod Odbora postupak izbora članova novog saziva Vijeća seniora najkasnije 60 dana prije isteka mandata trenutnog saziva Vijeća seniora.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-31

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=145
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr