SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

57.

Na temelju članka 13. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (»Narodne novine« broj 98/12), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 29. sjednici održanoj dana 5. studenog 2012. donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima
jediničnog iznosa za položajne zone za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(»Službene novine PGŽ« broj 37/11)

1.Stavlja se van snage Odluka o vrijednostima jediničnog iznosa za položajne zone za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Službene novine PGŽ« broj 37/11), a zbog stupanja na snagu Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« RH broj 98/12).

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-09/12-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr