SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

56.

Na temelju čl. 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 29. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2012. donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za životinje, kao npr. pas, mačka, ptice, ukrasna perad i drugo,

2.posjednik kućnog ljubimca je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

3.napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

4.izgubljena životinja: ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži,

5.opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao takav,

6.neupisan pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

7.sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje, gdje im se osigurava potrebna pomoć.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela, pse koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, pse vodiče slijepih osoba, pse tragače i pse, koji služe obavljanju drugih poslova, konje i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je držati kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, komunalnom gospodarstvu i odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebno:

1.izgraditi i održavati odgovarajući objekt, odnosno nastambu u skladu s potrebama pojedine životinjske vrste,

2.osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3.osigurati odgovarajući prostor u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4.učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

5.osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

6.onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

7.osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovog članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja.

Članak 7.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene,sajmove i javne skupove i sl.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane, trgovine i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Zabranjeno je puštati pse na gradske parkove i cvjetnjake, koje Grad Novi Vinodolski može označiti znakom s prekriženim likom psa.

Članak 8.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu, koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom.

Kontrola razmnožavanja provodi se preventivnim djelovanjem (sterilizacija ili kastracija životinja).

Članak 10.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik je dužan voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

U slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada posjednik kućnog ljubimca ne želi sam zbrinuti mladunčad, dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 11.

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Svaki pas stariji od tri mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik.

Posjednik mora psa s navršenih tri mjeseca, odnosno nabavljenog psa koji ranije nije bio cijepljen, ni označen mikročipom, cijepiti, odnosno označiti mikročipom u roku od 15 dana od dana kada je navršio tri mjeseca života, odnosno od dana kada je pribavljen. Ova odredba odnosi se i na psa nepoznatog zdravstvenog stanja, koji nije označen mikročipom.

Posjednik psa dužan je prijaviti nabavu psa, odnosno nestanak, prodaju, darovanje ili uginuće u roku od 14 dana od dana nastanka događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Članak 12.

Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana, te da ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja.

Članak 13.

Zabranjuje se držati psa koji se prema Pravilniku o opasnim psima kategorizira kao »opasan pas«.

Psi pasmine terijera tipa bull koji ne mogu biti upisani u registar (pit bull terijer) i njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani, te upisani u Upisnik pasa u rubriku »moguće opasan pas« o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu. Zabranjuje se držanje istih u stambenim zgradama s više stanova, te njihovo izvođenje na javne površine.

Zabranjuje se trgovina, darovanje, izlaganje, oglašavanje, sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i bilo kojim drugim javnim nastupima, te okupljanjima »moguće opasnim psima«.

Članak 14.

U stambenoj zgradi s više stanova dozvoljeno je u jednom stanu bez prethodne suglasnosti stanara trajno držati jednog psa, a uz suglasnost stanara najviše dva psa.

U obiteljskoj kući dozvoljeno je trajno držati ukupno najviše pet pasa.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno držati niti ostavljati psa na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade, te u okolišu stambene zgrade.

Članak 15.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac, koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 16.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

Članak 17.

Ako pas ozlijedi neku osobu posjednik psa dužan je o tome odmah izvijestiti nadležni veterinarski ured, nadležnog liječnika i veterinarsku organizaciju koja će izvršiti pregled psa.

Članak 18.

Zabranjuje se provjeravati oštrinu psa na drugom psu ili životinji.

Zabranjuje se huškati psa na čovjeka, te na bilo koji drugi način ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorima.

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa posjedniku, koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 20.

Po javnim površinama na području Grada Novi Vinodolski, posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje.

NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 21.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica, te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena higijeničarska služba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 22.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 23.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica, te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihovog smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski.

Članak 24.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 25.

Grad Novi Vinodolski će voditi brigu o zbrinjavanju izgubljenih i napuštenih pasa za koje ne postoji mogućnost utvrđivanja posjednika odnosno vlasnika u okviru svojih mogućnosti predviđenih proračunom Grada, te u okviru ugovora koji Grad sklapa s higijenskim servisima, a sve sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Grad Novi Vinodolski isključuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi za koje nije moguće pronaći posjednika odnosno vlasnika, u slučajevima koji prelaze redovno postupanje Grada, koje uključuje dužnu pažnju, odnosno u slučajevima više sile.

Članak 26.

Posjednik kućnog ljubimca koji se ne može brinuti o njemu sukladno propisima o zaštiti životinja, propisima o veterinarstvu i držati ih na način i uz uvjete propisane ovom Odlukom, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se o njima brinuti na propisan način ili ih predati u higijenski servis, a troškove snosi posjednik. Posjednik psa dužan je o tome obavijestiti veterinarsku organizaciju kod koje su se obavljali zahvati na psu i nadležni veterinarski ured u roku od 15 dana.

DRŽANJE DIVLJIH I ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

Članak 27.

Zabranjuje se držanje i stavljanje u promet divljih i zaštićenih životinjskih vrsta, uključujući prodaju i darivanje opasnih insekata i gmazova na području Grada Novi Vinodolski. Posjednici takvih životinja dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke naći primjeren smještaj van područja Grada Novi Vinodolski.

Zabranjuje se hraniti divlje životinje (golubovi, vjeverice i sl.) u blizini i u stambenim i gospodarskim objektima.

NADZOR

Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke na javnim površinama, vrši komunalno redarstvo Grada Novi Vinodolski. Posjednik psa dužan je komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

Članak 29.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.vodi kućne ljubimce u objekte i prostore navedene u članku 7. stavku 1. ove Odluke,

2.pušta psa na zabranjene površine (članak 7. stavak 3. Odluke),

3.pušta kućne ljubimce na javnu površinu bez nadzora i povodca (članak 8. stavak 1. Odluke i članak 20.),

4.ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 8. stavak 2. Odluke),

5.ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 13. Odluke),

6.postupa suprotno odredbi čl. 14. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz prethodnog stavka ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz prethodnog stavka ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju kućnih i ostalih životinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/96).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/37

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr