SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

50.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110,04/, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/ 09 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2012. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i vodnih građevina za 2012. godinu


VRSTA PRIHODA PLAN UKUPNO IZMJENE NOVI UKUPNO

PLAN PLAN NOVI PLAN


Komunalni doprinos 6.651.500,00 +326.000,006.977.500,00

Koncesijska naknada 100.000,00 100.000,00

u komunalnim djelatnostima

Šumski doprinos 620.000,00 620.000,00


Ukupno 7.371.500,00 7.697.500,00


Naknada za 520.000,00 520.000,00

priključenje

Vodni doprinos 80.000,00 80.000,00

Ostali proračunski 1.789.000,00 1.789.000,0

prihodi 0


Ukupno 2.389.000,00 2.389.000,00


Ostali proračunski 476.000,00 476.000,00476.000,00 476.000,00

prihodi namjeni za zaštitu okoliša

Sredstva iz Programa Ministarstva
poduzetništva i obrta

PODUZRTNIČKI 1.300.000,00 1.300.000,0 1.300.000,00

IMPULS III 0


SVEUKUPNO 11.536.500,00 11.862.500,00


Članak 2.

Glava III Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama A.B.C.E i H na način da sada, izraženo u kunama glase:

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11 i 22/12), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 3.

U članku 4. Programa stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 7.697.500,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 511.500,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E, izuzev gradnje javne rasvjete PZ Zapad koja je planirana iz sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta PODUZETNIČKI IMPULS III.«

Članak 4.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2012. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 11.536.500,00n na iznos 11.862.500 kn.

Članak 5.

Ostale odredbe Program ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/19

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Izmjene i dopune Programa građenja objek  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr