SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

52.

Temeljem članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), u vezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 6., članka 7. i članka 17. stavka 5. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« broj: 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09, 86/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj: 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je:

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva k.č. br. 584/1, 584/2 i 584/3 upisane u zk.ul. 2815 sve k.o. Nerezine u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

I.

Utvrđuje se:

- da se da su k.č. br. 584/1, 584/2 i 584/3 upisane u zk. ul. 2815 sve k.o. Nerezine, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, koje se nalaze u vlasništvu Grada Malog Lošinja;

- da su Predugovorom o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje (dalje: Program), sklopljenim između Grada Malog Lošinja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) dana 11. srpnja 2012. godine, gore navedene nekretnine predviđene za izgradnju slobodnostojeće građevine sukladno Programu, a za provedbu kojega su predugovorne strane navedenim predugovorom utvrdile zajednički interes i načelnu spremnost pristupanju izgradnji;

- da radi realizacije Programa koji je predmet navedenog predugovora, postoji interes APN-a za stjecanje prava vlasništva na gore navednim nekretninama;

- da je APN pravna osoba koja se u cijelosti nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, kao njenog jedinog osnivača, da je namjeravani zahvat u prostoru u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana, te da je stoga navedenom nekretninom dopušteno raspolagati u korist APN-a bez prethodne provedbe javnog natječaja i bez utvrđivanja tržišne cijene;

- da se vrijednost k.č. br. 584/1 zk. ul. 2815 k.o. Nerezine određuje u jediničnom iznosu od 665,00 kn/m2, odnosno ukupnom iznosu od 591.850,00 kn, u koju cijenu nisu uključeni troškovi uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu,

- da se vrijednost k.č. br. 584/2 zk. ul. 2815 k.o. Nerezine određuje u jediničnom iznosu od 665,00 kn/m2, odnosno ukupnom iznosu od 492.765,00 kn, u koju cijenu nisu uključeni troškovi uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu,

- da se vrijednost k.č. br. 584/3 zk.ul. 2815 k.o. Nerezine određuje u jediničnom iznosu od 665,00 kn/m2, odnosno ukupnom iznosu od 53.865,00 kn, u koju cijenu nisu uključeni troškovi uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu,

- obzirom da će se cijena komunalnog opremanja definirati naknadno, utvrđuje se da će se Odluka o vinisni naknade zemljišta prema APN-u utvrditi po definiranju ukupne netto korisne površine koja će se graditi prije sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

II.

Sukladno utvrđenjima iz točke I ove Odluke, između Grada Malog Lošinja i APN-a sklopit će se Ugovor o prijenosu prava vlasništva k.č. br. 584/1, zk.ul. 2815, u naravi oranica, ukupne površine 890 m2, k.č. br. 584/2, zk. ul. 2815, u naravi oranica, ukupne površine 741 m2 i k.č.br. 584/3, zk. ul. 2815, u naravi oranica, ukupne površine 81 m2, sve k.o. Nerezine, temeljem kojeg će Grad Mali Lošinj dozvoliti uknjižbu prava vlasništva u korist APN-a na navedenim nekretninama i ovlastiti ga za ulazak u posjed nekretnine s danom sklapanja ugovora.

Nadalje, između Grada Malog Lošinja i APN-a sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, temeljem kojega će se sukladno utvrđenju iz točke I. ove Odluke ugovoriti i naknada za zemljište, te način i rokovi plaćanja, a sve prema odredbama članka 6.st.3. i članka 26. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Malog Lošinja za sklapanje ugovora iz točke II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 947-01/12-01/64

Ur. broj: 2213/01-01-12-6

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=10005&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr