SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

99.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09), članka 5. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ičići Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 22/06), članka 11. stavka 2. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/6-02/2, URBROJ: 2170/1-09/8-06- 7 od 1. srpnja 2006. godine) članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija

I.

U Glavi I. Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija (Klasa: 022-04/09- 03/3, Urbroj 2170/1-05-01/6-09-10 od 5. veljače 2009., Klasa: 022-04/09-03/ 10, Urbroj: 2170/1-05-01/6-09-39 od 2. travnja 2009., »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/12), iza točke 10., dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. Obrtu za masažu NOA, Nova cesta 150, Opatija, Vlasnice Ivane Pejović, za pružanje usluga masaže.«

II.

Obrtu iz točke I. ove Odluke dopušta se pružanje usluge masaže na lokaciji označenoj na grafičkom planu plaže.

(Grafički plan sastavni je dio ove Odluke).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-26

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr