SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
GRAD KRK

37.

Na temelju odredbe članka 12 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11 ), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 18/10, 44/10 i 6/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, o čemu je Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena u glasilu »Narodne novine« broj: 69/12 od 27. lipnja 2012. godine, daje se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka: MENSURU BAJREKTAREVIĆU i HAJDERU BAJREKTAREVIĆU, vlasnicima KDS Dimnjačar - Primorje, sa sjedištem u Klenovici, Zidinice 19 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

II.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina.

Visina naknade za koncesiju određuje se u iznosu od 26.000,00 kuna (slovima: dvadesetišesttisuća kuna) godišnje i plaća se u 12 (slovima: dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, u korist Proračuna Grada Krka.

III.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz ponude (cjeniku) koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog pisanog računa.

IV.

Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od požara te Odlukom o dimnjačarskoj službi, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se postiže očuvanje i zaštita okoliša.

V.

Ovlašćuje se gradonačelnik da na temelju ove Odluke sa koncesionarom zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnik.

Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Cjenik, obrazloženje i pouka o pravnom lijeku sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: 363-02/12-04/1

Ur. broj: 2142/01-01-12-12

Krk, 27. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=796&mjesto=51500&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr