SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD KRK

31.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10), na prijedlog Koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj 23. svibnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 18. srpnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine i Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donijeli su

ZAJEDNIČKU ODLUKU
O TAKSI PRIJEVOZU
NA PODRUČJU JLS OTOKA KRKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i organizacija obavljanja autotaksi prijevoza na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, oblik vozila i broj sjedala u vozilu kojim se obavlja prijevoz, način uporabe autotaksi vozila, taksi oznake, cijene autotaksi prijevoza, kao i druge uvjeti koji se odnose na izgled i opremu vozila kojim se obavlja taksi prijevoz.

(2) Autotaksi prijevoz na području jedinica lokalne samouprave otoka, obavlja se sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim propisima kojima se uređuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz, Zakona o komunalnom gospodarstvu, odredbama ove Odluke i aktima koji se temeljem iste donose, kao i drugim aktima jedinica lokalne samouprave otoka koji se odnose na autotaksi prijevoz i kontrolu istoga.

Članak 2.

(1) Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

1. »autotaksi« je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu.

2. »autotaksi prijevoznik« je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje taksi prijevoza i koja ima važeću licencu izdanu od nadležnog Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk.

3. »vozač autotaksi« vozila je osoba koja upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu kako bi prema potrebi mogla upravljati vozilom.

4. »autotaksi vozilo« je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza koji ispunjava uvjete propisane zakonom, drugim propisom kojima se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te uvjete propisane ovom Odlukom i aktima koji se temeljem iste donose.

5. »Licencija« je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika od nadležnog tijela.

6. »Izvod licencije« je isprava koju izdaje izdavatelj licencije za svako pojedino vozilo te sadrži podatke o izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice, odnosno matičnom broju sudskog registra, broju licence i datumu važenja licencije, registarskoj oznaci, marki i tipu vozila, vrsti prijevoza koja se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, žig i potpis.

7. »Taksi stajalište« je horizontalno iscrtano jedno ili više taksi mjesta uz znak vertikalne signalizacije.

II. ORGANIZACIJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 3.

(1) Autotaksi prijevoz na području i sa područja jedinica lokalne samouprave otoka Krka obavlja se na temelju:

- registracije pravne ili fizičke osobe za obavljanje taksi prijevoza,

- važeće licencije izdane od nadležnog tijela te

- da ima položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Članak 4.

(1) Autotaksi prijevoz obavlja se na području i sa područja jedinica lokalne samouprave otoka Krka na kojima prijevoznik ima sjedište/prebivalište.

III. LOGO TAKSI PRIJEVOZNIKA

Članak 5.

(1)Svako vozilo taksi prijevoznika na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka ima poseban znak - logo.

(2) Logo se sastoji od obrisa otoka Krka koji je zlatno- žute boje veličine 15x20 cm, sa grbovima općina i grada Krka, na kojem će biti upisan broj licencije.

(3) Tekst na logu će biti »Autotaksi otoka Krka.«

(4) Logo će biti istaknut na vratima automobila sa obje strane, taksi vozila.

IV. BROJ VOZILA

Članak 6.

(1)Za zadovoljavanje potreba, turista i građana jedinica lokalne samouprave otoka Krka za taksi prijevozom, utvrđuje se broj od 30 vozila.

V. PARKIRNA MJESTA

Članak 7.

(1) Na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka utvrđuje se slijedeći broj taksi stajališta i to:

- Općina Omišalj:

. Autobusni kolodvor jedno (1) mjesto

. Zračna luka Rijeka petnaest (15) mjesta

. Njivice jedno (1) mjesto

- Općina Malinska - Dubašnica

. Centar dva (2) mjesta

. Autobusna stanica Malinska jedno (1) mjesto

- Grad Krk

. Centar pet (5) mjesta

. Autobusni kolodvor dva (2) mjesta

. Pristanište Valbiska dva (2) mjesta

- Općina Punat

. Obala dva (2) mjesta

- Općina Baška

. Kod »Force« dva (2) mjesta

- Općina Dobrinj

. Dobrinj - Šilo, obala jedno (1) mjesto

. Dobrinj - Prah jedno (1) mjesto

. Klimno - obala jedno (1) mjesto

- Općina Vrbnik

.Na Trgu sv. Ivana (autobusno stajalište) jedno (1) mjesto.

(2) Na području jedinica lokale samouprave na kojima do sada nisu posebno određena taksi stajališta, potrebno je osigurati bar po jedno mjesto na autobusnim stajalištima.

(3) U naseljima otoka Krka na kojima nisu utvrđena posebna taksi stajališta potrebno je informativnim tabelama obavijestiti korisnike gdje se nalaze najbliže taksi stajalište odnosno brojeve telefona, kako bi se zatražila usluga prijevoza.

Članak 8.

(1) Autotaksi prijevozniku prestaje djelatnost na području jedinica lokalne samouprava otoka Krka u sljedećim slučajevima:

1. prestankom važenja licencije,

2. na osobni zahtjev autotaksi prijevoznika,

3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je registrirao djelatnost,

4. kada autoprijevoznik prestane obavljati djelatnost, gašenjem pravne osobe, ili odjavom obrta za fizičku osobu,

5. u slučaju smrti taksi prijevoznika.

Članak 9.

(1)Autotaksi prijevoznik koji nema sjedište odnosno prebivalište na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka, može obavljati autotaksi prijevoz na području otoka isključivo ako mu je područje otoka, krajnje odredište za pružanje usluge autotaksi prijevoza.

VI. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 10.

(1) Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00.00 do 24.00 sata, tijekom cijele godine.

(2) Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika ili skupinu putnika na njihov zahtjev na jednom mjestu i to na autotaksi stajalištu, na cesti ili na mjestu koje je odredio putnik sve pod uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila dopušteno prometnim propisima.

Članak 11.

(1) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1. dokaz o registriranoj djelatnosti

2. izvod iz licencije,

3. ugovor o radu za zaposlenog vozača,

4. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza na hrvatskom jeziku istaknut na vidnom mjestu, koje će putniku omogućiti da se upozna sa njegovim sadržajem,

5. plan Grada ili Općine, ili navigacijski uređaj,

6. blok račun,

7. policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu,

8. potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema posebnim propisima.

(2) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, ne smije pušiti za vrijeme vožnje, a vozilo mora biti uredno i čisto.

(3) Vozaču autotaksi vozila nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

(4) Jedinice lokalne samouprave otoka Krka suglasne su, i ovlašćuju strukovnu grupu Podsekciju autotaksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka da u suglasnosti sa taksi prijevoznicima pravnim osobama, donesu Kodeks profesionalne etike taksi prijevoznika na području otoka, a u cilju što kvalitetnijeg obavljanja ove djelatnosti.

Članak 12.

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je pružiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja naruči prijevoz, bez obzira na duljinu i vrijeme vožnje izuzev u slučajevima kada nije dužan pružiti uslugu autotaksi prijevoza i to:

- ako je naručitelj naročito nasilan, odnosno ukoliko postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti sigurnost vozača,

- ako je naručitelj pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava,

- ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila, te kad je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu ili premašuje zajedno sa putnicima nosivost vozila,

- ako putnik želi ukrcati prtljagu s opasnim sadržajem,

- ako postoje drugi opravdani razlozi.

(2) Vozač autotaksi vozila dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, te je smjestiti propisno u prtljažnik, pod uvjetom da prtljaga nije prljava ili takvog obima da ne može stati u prostor za prtljagu.

(3) Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce.

Članak 13.

(1)Vozač autotaksi vozila, uz prethodnu suglasnost putnika, može u auto taksi vozilo primiti više putnika koji idu u istom pravcu u skladu sa kapacitetom taksi vozila.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, usluga taksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja. Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom te se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 14.

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik bez usputnog zaustavljanja sukladno prometnim propisima.

(2) Autotaksi vozač ne smije prevoziti djecu mlađu od šest godina bez pratnje punoljetne osobe.

(3) Vozač je dužan prilikom prijevoza djece poštivati odredbe propisa o sigurnosti prometa na cestama kojima se regulira prijevoz djece u motornom vozilu.

Članak 15.

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

(2) Naplata usluge autotaksi prijevoza, odnosno uključivanje taksimetra obavlja se od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo.

Članak 16.

(1) Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati uredan račun za obavljeni prijevoz.

(2) Račun sadrži slijedeće podatke:

- naziv, firme odnosno obrta autotaksi prijevoznika,

- datum,

- polazište i odredište,

- novčani iznos naknade,

- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača.

(3) Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji. Ako se vlasnik stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od

osam dana, s njima se postupa prema posebnim propisima.

(4) Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugi autotaksi prijevoz do odredišta.

VII. AUTOTAKSI VOZILO

Članak 17.

(1) Autotaksi prijevoz obavlja se osobnim automobilom.

(2) Autotaksi vozilo mora ispunjavati, pored uvjeta propisanih odredbama Zakona i Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni promet i prijevoz za vlastite potrebe i slijedeće uvjete:

1.najviše devet sjedala u koje se ubraja i sjedište za vozača,

2.uređaj za obračun - taksimetar koji je ovjeren od strane ovlaštene ustanove,

3.svjetleći znak na krovu vozila,

4.obilježje logo otoka Krka sa brojem licencije,

5.ispravan protupožarni aparat.

Članak 18.

(1) Autotaksi prijevoznik može autotaksi vozilo koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje pod uvjetom da se reklamne poruke i oglasi istaknu na bočnim stranama vozila time da ne smiju pokrivati više od 50% površine vozila te da ne zaklanjaju obvezna obilježja autotaksi vozila.

VIII. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 19.

(1) Autotaksi stajališta su posebno uređene i označene prometne površine na kojima stoje taksi vozila radi sigurnog prijema putnika.

(2) Taksi vozila se ne mogu duže zadržavati na mjestima koja nisu označena kao taksi stajališta.

(3) Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućom horizontalnom signalizacijom i vertikalnim znakom.

(4) Broj auto taksi stajališta utvrđen je člankom 7. ove odluke.

(5) Izgradnju, uređivanje kao i održavanje autotaksi stajališta, obavlja svaka jedinica lokalne samouprave na svom području.

Članak 20.

(1) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

(2) Na autotaksi stajalištu vozila stoje prema redoslijedu dolaska na stajalište.

(3)Uslugu prijevoza pružiti će vozač koji je prvi na redu u koliko zadovoljava kapacitetom vozila potrebu putnika. Ukoliko vozač odbije primiti putnika na stajalištu, mora napustiti prvo mjesto na stajalištu, tada će uslugu prijevoza pružiti drugi vozač koji je na redu.

(4) Za održavanje reda na mjestima određenim kao taksi stajališta zadužuje se Podsekcija taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka

IX. CIJENA USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 21.

(1) Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom.

(2) Cjenik iz prethodnog stavka ovoga članka mora obvezno sadržavati:

1. cijenu za početak vožnje,

2. cijenu po kilometru vožnje,

3. cijenu za vrijeme čekanja po satu,

4. cijenu prijevoza prtljage po komadu,

5. odredbu o cijeni za vožnju noću od 22.00 do 6.00 sati te vožnju nedjeljom i blagdanom od 00.00 do 24.00 sata (u slučaju da se cijena ne razlikuje od cijena navedenih u točkama 1.- 4. ovoga članka isto je potrebno istaknuti).

(3) Ukoliko korisnik usluge to zahtjeva, cijena se može odrediti i slobodnom pogodbom prije početka prijevoza,

(4) Jedinice lokalne samouprave otoka Krka suglasne su da cjenik usluga auto taksi prijevoza na području jedinica lokalne samouprave utvrđuje Podsekcija taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka u suradnji sa taksi prijevoznicima pravnim osobama.

(5) Cjenik utvrđen na način iz prethodnog stavka, a sukladno točkama 1-5 ovog članka služi i kao dokaz Državnom zavodu za mjeriteljstvo prilikom ovjere taksimetra.

X. POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 22.

(1) Vozač taksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka, na kojem obavljaju prijevoz, prije izdavanja licencije,

(2) Vozači taksi vozila koji su registrirani za djelatnost taksi prijevoza, imaju važeću licencu u trenutku donošenja ove odluke, ne moraju polagati poseban ispit za vozača autotaksi vozila.

(3) Program posebnog ispita za auto taksi vozača donose jedinice lokalne samouprave otoka Krka u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Krka i Turističkim zajednicama Općina, odnosno Turističkom zajednicom otoka Krka.

(4) Ispit se polaže pred Povjerenstvom koje imenuju jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

(5) Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice otoka Krka a dva člana su predstavnici Koordinacije čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka

(6) O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje uvjerenje.

(7) Stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja tijelo koje odredi Koordinacija čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

XI. NADZOR

Članak 23.

(1) Nadzor nad provedbom propisa i odredbi ove Odluke provode, pored Inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata i komunalni redari na područjima na kojima su nadležni.

(2) U obavljanju nadzora komunalni redari imaju ovlasti postupati sukladno ovlastima iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ova Odluka nakon usvajanja na Gradskom vijeću Grada Krka, odnosno Općinskim vijećima svih Općina otoka Krka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-09/12-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-12-12

Krk, 18. srpnja 2012.

GRAD KRK, OPĆINA BAŠKA, OPĆINA DOBRINJ, OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA, OPĆINA PUNAT, OPĆINA OMIŠALJ, OPĆINA VRBNIK

Predsjednik Predsjednik
Gradskog vijeća Općinskog vijeća
Grada Krka Općine Baška
Josip Staničić, v.r. mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

Predsjednik Predsjednik
Općinskog vijeća Općinskog vijeća
Općine Dobrinj Općine Malinska - Dubašnica
Alen Šamanić, v.r. Josip Sormilić, v.r.

Predsjednik Predsjednik
Općinskog vijeća Općinskog vijeća
Općine Omišalj Općine Punat
Nikola Dapčić, v.r. Marijan Kereži, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrbnik
Slavko Zahija, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr