SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/ 11) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih odjela i posebnog tijela (u daljnjem tekstu: upravna tijela) Gradske uprave Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Upravna tijela Gradske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova, te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 3.

Način rada i odlučivanja kao i unutarnji ustroj upravnih tijela gradske uprave utvrđuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja usmjerava djelovanje Gradske uprave u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu te nadzire njihov rad.

Ako Gradonačelnik ocijeni da upravna tijela iz članka 1. ove Odluke ne obavljaju poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Grada pokrenut će postupak utvrđivanja neposredne odgovornosti rukovoditelja i odgovornih osoba u tim upravnim tijelima.

Članak 5.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja i iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

Upravna tijela Grada Malog Lošinju su:

1.Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

2.Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

3.Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u čijem sastavu djeluju:

a.Pododsjek za komunalni sustav i

b.Pododsjek za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

4.Služba za unutarnju reviziju.

Članak 7.

Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom je odjel koji je u službi Gradskog vijeća, Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom obavljaju se pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativni poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća kao i poslovi iz oblasti samouprave i uprave.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom obavljaju se i svi poslovi vezani uz upravljanje, gospodarenje i raspolaganje gradskom imovinom, poslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, ovršni postupci, te poslovi iz područja društvenih djelatnosti.

Članak 8.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom naročito se obavljaju poslovi koji se odnose na:

- davanje mišljenja o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću i njihovim radnim tijelima na raspravu s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu ukoliko se ustanove nepravilnosti i nekvaliteta istih,

- skrb o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti prijedloga propisa sa stajalištima Gradonačelnika i Gradskog vijeća,

- izradu akata koje donosi Gradonačelnik, odnosno pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko za isto nije izravno nadležan drugi upravni odjel Gradske uprave,

- sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, te izradu zaključaka i zapisnika s istih,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela,

- pripremu inicijativa glede pokretanja postupka donašanja ili izmjena pojedinih zakonskih propisa u Hrvatskom saboru ili u Skupštini Primorsko-goranske županije,

- upoznavanje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,

- po potrebi sudjelovanje na radnim sastancima gradonačelnika, i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka, kao i obavljanje uredskih poslova za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća,

- skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika i njegovih zamjenika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,

- vodi pojedinačne imovinsko-pravne poslove,

- izrađuje pojedinačne prijedloge odluka o raspolaganju imovinom (građevinsko, poljoprivredno zemljište, zgradama), prijedloge odluka o prodaji, natječaji, ugovori,

- po ovlaštenju gradonačelnika zastupa Grad pred pravosudnim i upravnim tijelima u postupcima koji se odnose na raspolaganje građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, zgrada i nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu ili u posjedu Grada,

- vodi evidenciju o sudskim i upravnim postupcima u kojima sudjeluje Grad,

- vodi poslove vezane za pokretanje i provedbu prisilnog ostvarenja tražbina, odnosno sudske ovršne postupke i izvansudske ovršne postupke, osiguranje novčanih tražbina prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama kod nadležnog suda, stečajne postupke kod nadležnog suda,

- vodi upravne sporove u kojima je stranka Grad Mali Lošinj,

- poslove izrade razvojnih i tehnoloških poljoprivrednih i ribarskih programa na području Grada, predlaganje odluka iz oblasti poljoprivrede i ribarstva, osnivanje udruga i zadruga u oblasti poljoprivrede i ribarstva,obrada zahtjeva i pružanje stručne pomoći u postupcima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada, priprema dokumentacije potrebne za upravne i druge postupke koji se odnose na poljoprivredno zemljište i ribarstvo,

- vodi brigu o pravovremenoj dostavi sudskih i upravnih podnesaka,

- sudjeluje u izradi nacrta općih akata o raspolaganju imovinom,

- poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranje akata i drugih spisa,

- skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija Gradskog vijeća, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća,

- poslovi u svezi s predstavljanjem Grada Malog Lošinja u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s ostalim organizacijama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada Malog Lošinja,

- poslove u svezi s protokolom gradonačelnika, njegovih zamjenika, i čelništva Gradskog vijeća kao i poslove inokorespondencije,

- poslove odnosa s javnošću,

- izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetu, marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada Malog Lošinja,

- praćenje zakona i propisa u oblasti samouprave i uprave koja nije u nadležnosti drugih organizacijskih oblika Gradske uprave Grada Malog Lošinja te ažurna izrada i predlaganje odluka, uputstava iz istog područja s provedbom istih,

- arhiviranje i ažurno vođenje evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u uredu Grada, te dostava nadležnom upravnom odjelu kada sadrže određena financijska prava ili obveze,

- zastupanje Grada Malog Lošinja i gradonačelnika pred pravosudnim i upravnim tijelima kada isti postupci nisu u području zaduženja drugih upravnih odjela Grada Malog Lošinja,

- stručne poslove za mjesne odbore,

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika grada, poglavito onih u direktnoj nadležnosti grada,

- izrada prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi te udruga općenito,

- praćenje zakona i propisa na područjima koje čine javne potrebe grada te predlaganje odluka i provedba istih,

- praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je grad osnivač ili jedan od osnivača,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,

- predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programa na području javnih potreba,

- vođenje brige o provođenju planova i programa na području javnih potreba, predlaganje promjena i poboljšanje istih te predlaganje i osmišljavanje novih programa,

- po potrebi vođenje pojedinih projekata do njihova osamostaljenja,

- vođenje brige o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba,

- predlaganje odluka i kriterija radi financiranja studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje studija,

- donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,

- praćenje rada i potreba udruga građana unutar programa javnih potreba grada,

- vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu grada te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. za potrebe društevnih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je grad osnivač ili jedan od osnivača,

- poslove društvenog standarda djelatnika gradske uprave,

- obavljanje proračunskog nadzora i unutarnje kontrole, koji poslovi obuhvaćaju proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava te poslovi unutarnje kontrole,

- savjetodavni poslovi iz područja financija, prava i razvoja,

- poslovi održavanja WEB Portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslova po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Malog Lošinja.

Članak 9.

U Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Grada,

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,

- osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

- osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguravanje pomoći poduzetnicima u turizmu za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

- praćenje zakona i propisa iz navedenih područja, izrade prijedloga gradskih odluka i akata vezanih uz gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,

- suradnja i učešće u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim organima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),

- izrada prijedloga kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva, poduzetništva i turizma,

- identifikacija, komunikacija i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,

- stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,

- poslove u pripremi, obradi, i vođenju projekta i programa Grada prema predpristupnim fondovima i drugim izvorima financiranja, suradnja s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanje predpristupne pomoći EU,

- poslove provođenja postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vođenje registra ugovora,

- praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru,

- operativno provođenje master plana Grada Malog Lošinja,

- izrada prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjena namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,

- poslovi planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava,

- poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka,

- planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu,

- razrez i naplata prihoda koji pripadaju gradu te poduzimanje mjera za poboljšanje stanja naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),

- uspostavljanje i provođenje sustava financijskog upravljanja i kontrola,

- praćenje naplate potraživanja,

- praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,

- praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,

- poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,

- izradu mjesečnih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata,

- izradu svih stručnih analiza i informacija za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

- poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,

- poslove financijskog praćenja investicija grada,

- evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,

- poslove likvidature i platnog prometa,

- organizacija poslova na popisu OSA,

- upravljanje i održavanje športske dvorane,

- održavanje upravne zgrade, službenih prostorija, opreme i inventara, centralnog grijanja i službenih vozila

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Malog Lošinja.

Članak 10.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

A) U Pododsjeku za komunalni sustav obavljaju se sljedeći poslovi iz područja komunalnog sustava:

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,

- izrada prijedloga godišnjih planova,

- vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,

- kontrola i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,

- poslovi komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,

- iz oblasti stambenog prostora - poslovi u svezi upravljanja, održavanja i korištenja stanova iz stambenog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

- poslovi u svezi upravljanja održavanja i korištenja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

- poslove održavanja poslovnog prostora gradske uprave u smislu čišćenja, čuvanja i održavanja poslovnog prostora koji koriste djelatnici,

- poslove racionalnog korištenja poslovnog prostora gradske uprave i drugih ispostava u zgradi, predlaganje mjera za poboljšanje korištenja poslova, prijedloga ugovaranja zakupa,

- izrada prijedloga odluka za dodjelu objekata i stanova koji su u vlasništvu grada te donošenje pojedinačnih akata,

- zaprimanje i obrada zahtjeva za stambenim prostorima,

- izrada prijedloga stambenih lista i provedba istih,

- priprema dokumentacije za vođenje sudskih postupaka i sudjelovanje u provedbi deložacija,

- ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,

- ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,

- izrada prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,

- poslovi u svezi upravljanja i raspolaganja javnih površina,

- poslovi u svezi naplate komunalne naknade,

- poslovi u svezi naplate komunalnog doprinosa,

- poslovi u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),

- poslovi ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodna iluminacija i dekoracija, održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanacija divljih deponija,

- uređenje prometa na području Grada Malog Lošinja,

- poslovi protupožarne zaštite,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova, po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Malog Lošinja.

B) U Pododsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području grada,

- osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

- praćenje prostornog razvoja grada, potreba za izradom prostornih planova, predlaganje prioriteta i redoslijeda izrade prostornih planova,

- sudjelovanje u radu povjerenstva i komisija Gradskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,

- poticanje i organizacija rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima grada kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

- stvaranje kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti grada,

- komunikacije na razini zainteresiranih subjekata, planiranje, organizacija i provedba javnih rasprava,

- organizacija i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,

- vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova, po nalogu Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Grada Malog Lošinja.

Članak 11.

U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se sljedeći poslovi:

- neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada,

- pomaganje Gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja,

- izrađivanje strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima,

- procjenjivanje prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,

- davanje preporuka za poboljšanje poslovanja,

- kontinuirano ispitivanje i ocjenjivanje valjanosti i svrhovitosti sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika,

- kontinuirano provjeravanje i preispitivanje vjerodostojnosti, svrhovitosti i zakonitosti financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika,

- podnošenje Gradonačelniku pismenih izvještaja o aktivnosti iz prethodnih stavaka, sukladno rokovima utvrđenim operativnim planom rada unutarnje revizije, a najmanje jednom polugodišnje,

- podnošenje izvještaja i drugim državnim tijelima nadležnim za poslove nadzora i revizije u skladu s posebnim propisima,

- sastavljanje zasebnog izvještaja Gradonačelniku o uočenim nepravilnostima.

Članak 12.

Radom upravnih tijela rukovode pročelnici.

Radom Službe za unutarnju reviziju rukovodi voditelj.

Uvjete za imenovanje pročelnika utvrđuje Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Članak 13.

Način rada i odlučivanja, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, kategorija, potkategorija, razina radnih mjesta i klasifikacijski rang te druga pitanja od značaja za rad i upravljanje poslovima odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu s popisom i opisom radnih mjesta te brojem potrebnih službenika donosi Gradonačelnik. Njime se određuje da radom upravnog odjela rukovodi pročelnik, a radom službe za unutarnju reviziju rukovodi voditelj.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 9/04, 2/06 i 31/07).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/02

Ur. broj : 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 18. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=10005&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr