SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

73.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08,36/09 i 150711), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici od 5. srpnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravni tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10) , u članku 6. mijenjaju se točke 7., 8., i 9. i glase:

« 7. Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam,

8. Upravni odjel gospodarstvo i poduzetništvo,

9. Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu.«.

Članak 2.

U članku 9., iza alineje 4. dodaju se nove alineje 5. i 6. koje glase:

-»brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenju provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije.

-gospodarsku valorizaciju prirodnog, kulturnog i povijesnog nasljeđa.«.

Dosadašnje alineje 6 - 19. postaju alineje 8 - 21.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrade i podnošenje prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja,

. provedbu parcelacijskih elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra,

. dodjelu koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županije, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate koncesijskih naknada te izrada izvješća za nadležna tijela,

. praćenje stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije,

. izdavanje rješenja naplate godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra, vođenje brige o naplati godišnje naknade i vođenje evidencije brodica i jahti registriranih na području Županije,

. planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru,

. poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka,

. poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije,

. poticanje programa i projekata s ciljem edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama,

. izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,

. poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije,

. poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom,

. pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko- goranske županije,

. predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj ribarstva,

. poticanje rada lokalnih radijskih i televizijskih postaja te proizvodnju i emitiranje programa s temama od lokalnog i županijskog značaja i interesa,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel za gospodarstvo i poduzetništvo obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva,

. suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti,

. analizu stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,

. pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,

. sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije,

. gospodarsko korištenje voda,

. predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije,

. praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.«.

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. poslove regionalnog koordinatora za Županiju te obaveze koje iz istog proizlaze,

. ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata,

. sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela,

. poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora,

. pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije,

. pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...),

. pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju.

. poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture,

. poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje,

. poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture,

. koncesioniranje u sferi energetike,

. uspostavu sustava za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije kao i suradnja (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU,

. suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.«.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke:

-Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima nastavlja s radom kao Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu.

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze nastavlja s radom kao Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam.

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu nastavlja s radom kao Upravni odjel za gospodarstvo i poduzetništvo.

Članak 7.

Pročelnici upravnih tijela Primorsko-goranske županije koji su imenovani temeljem odredbi Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 54/10) nastavljaju s radom kao pročelnici upravnih tijela ustrojenih člankom 1. ove Odluke.

Članak 8.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka donijet će se rješenja o rasporedu službenika.

Članak 9.

Službenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu iz članka 8. ove Odluke.

Upravno tijelo koje preuzima dio poslova iz djelokruga drugog upravnog tijela preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 10.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva,prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzimaju upravna tijela koja preuzimaju i poslove na temelju ove Odluke, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-6

Rijeka, 5. srpnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr