SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

22.

Na temelju članka 100.stavak 7. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTRA KLENOVICE (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/11 i 37/11), po pribavljenoj suglasnosti župana Primorsko-goranske županije, KLASA: 350-03/12- 01/15, URBROJ: 2170/1-03-01/1-12-2 od 20. travnja 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 26. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja CENTRA KLENOVICE

Članak 1.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja CENTRA KLENOVICE (u daljnjem tekstu: Odluka) donose se izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/98, 10/08 i 14/08)(u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. Odluke iza oznake »2a.« briše se oznaka »2b.«, oznake 2c i 2d mijenjaju se u oznake »2 b.« i »2 c.« i u oznakama 3a. i 3 b. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Članak 3.

U članu 2a. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Granica pojasa udaljenosti 70 metara od obalne crte prikazana je na kartografskim prikazima Plana«.

Članak 4.

U članku 5. iza riječi »poslovnih« dodaje se riječ, »društvenih«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 10. dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Količina i položaj predviđenih gatova utvrdit će se naknadnim projektiranjem u postupku provođenja Plana«.

Članak 6.

U članku 8. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Članak 7.

U članku 9. mijenja se stavak 1. i stavak 2. koji sada glase:

»Određuje se najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) kig, po građevnim česticama:

1.) građevne čestica stambene namjene:

1.1. obiteljske kuće i stambene građevine (1-6,8-9)

- samostojeće 0,3

- dvojne i skupne 0,4

1.2. višestambene građevine (7 10-13) 0,4

2.) građevne čestice društvene (javne)namjene:

2.1. građevina socijalne skrbi-dom za starije
osobe (16) 0,4

2.2. građevina javno-poslovne namjene (stara škola) 0,4

3.) građevne čestice poslovno-stambene namjene:

3.1. rekonstrukcija postojećih građevina 0,8

4.) građevne čestice poslovne namjene:

4.1. rekonstrukcija postojeće građevine (18) postojeći

5.) građevne čestice ugostiteljsko-turističke
namjene:

5.1. rekonstrukcija postojeće građevine (19) postojeći

5.2. smještajna građevina iz skupine hotela
vrsta hotel (17) 0,4

6.) građevne čestice pratećih sadržaja ugostiteljsko-
turističke namjene

6.1. rekosntrukcija postojeće građevine (20 i 22) postojeći

6.2. nova građevina (15) 0,4

Određuje se najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (odnos bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice)kis, po građevnim česticama:

1.) građevna čestica stambene namjene:

1.1. obiteljske kuće i stambene građevine (8-9)

- samostojeće 1,5

- dvojne i skupne 2,0

1.2. višestambene građevine (7 i 10-13) 2,4

2.) građevne čestice društvene (javne)namjene:

2.1. građevina socijalne skrbi-dom za starije
osobe (16) 2,4

2.2. građevina javno-poslovne namjene (stara škola) 1,6

3.) građevna čestica poslovno-stambene namjene:

3.1. rekonstrukcija postojećih građevina 1,5

4.) građevne čestice poslovne namjene:

4.1. rekonstrukcija postojeće građevine (18) postojeći

4.2 . rekonstrukcija postojeće građevine (21) 0,7

5.) građevne čestice ugostiteljsko-turističke
namjene:

5.1. rekonstrukcija postojeće građevine (19) postojeći

5.2. smještajna građevina iz skupine hotela
vrste hotel (17) 2,4 za građevine

s ravnim krovom

odnosno 2,8 za

građevine s kosim

krovom

6.) građevne čestice pratećih sadržaja
ugostiteljsko-turističke namjene:

6.1. rekonstrukcija postojećih građevina (20,22) 2,0

6.2. nova građevina (15) 2,4«

Članak 8.

U članku 10. stavak 1. briše se podstavak 1., a u podstavku 2. iza riječi »poslovne namjene« dodaje se »(21)«.

Mijenjaju se stavak 2. i stavak 3. koji sada glase:

»Najveća dozvoljena visina građevine mjereno od najniže točke konačno zaravnatog terena uz građevinu do krovnog vijenca građevine s kosim krovom ili ukupne visine građevine s ravni krovom (ne računajući visinu dimnjaka i krovnih instalacija) iznosi 10,0 m, uz slijedeće izuzetke:

- za građevinu na građevnoj čestici br. 21 najveća dozvoljena visina iznosi 7,0 m,

- za dogradnje postojećih građevina poslovno-stambene namjene između postojećeg građevnog pravca i novog građevnog pravca na regulacijskom pravcu kao i za građevine na građevnim česticama br.20 i 22 najveća dozvoljena visina iznosi 4,0 m,

- za višestambene građevine najveća dozvoljena visina iznosi 15,0 m,

- za društvene (javne)građevine najveća dozvoljena visina iznosi 12,0 m,

- za poslovne građevine najveća dozvoljena visina iznosi 11,0 m,

- za ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hotela- vrsta hotel najveća dozvoljena visina iznosi 16,5 m.

Najveća dozvoljena katnost građevina je Po+S+P+1+Pk (potkrovlje bez nadozida) ili Po+S(P)+2+Pk (potkrovlje bez nadozida) uz slijedeće izuzetke:

- za građevinu na građevnoj čestici br.21 najveća dozvoljena visina je P+1+Pk (potkrovlje bez nadozida),

- za dogradnje postojećih građevina poslovno-stambene namjene između postojećeg građevnog pravca i novog građevnog pravca na regulacijskom pravcu kao i za građevine na građevnim česticama br. 20 i 22 najveća dozvoljena katnost je P+Pk (potkrovlje bez nadozida),

- za višestambene građevine najveća dozvoljena katnost građevine je do 8 etaža računajući od najniže kote terena, odnosno 5 nadzemnih etaža računajući od najviše kote terena (Po+S+P+3+Pk) ili (2Po+S+P+3+Pk),

- za društvene (javne) građevine najveća dozvoljena katnost građevine je 2Po+S+P+2 ili 2Po+S(P)+3,

- za građevinu javno-poslovne namjene (stara škola) najveća dozvoljena katnost građevine je Po+P+1+Pk,

- za poslovne građevine najveća dozvoljena katnost građevine je 2Po+S+P+1+Pk (potkrovlje bez nadozida) ili 2Po+S(P)+2+Pk (potkrovlje bez nadozida),

- za ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hotela vrste hotel najveća dozvoljena katnost građevine je 2Po+S+P+3+Pk (potkrovlje bez nadozida) ili 2Po+S(P)+4+Pk (potkrovlje baz nadozida).«

Članak 9.

Mijenja se članak 11. koji sada glasi:

»Osnovna namjena građevine određena je u kartografskim prikazima br. 1 »Detaljna namjena površina« i br. 3 a. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Stambena namjena obuhvaća građevne čestice (postojeće i planirane)obiteljskih kuća te stambenih i višestambenih građevina. U sklopu građevina stambene namjene omogućuje se i poslovna namjena, uz uvjet da je ukupna površina poslovnog prostora manja od ukupne površine stambenog prostora tj. obavezna je pretežito stambena namjena.

Poslovno-stambena namjena obuhvaća građevne čestice i površine obalnog reda postojećih pretežito stambenih građevina predviđenih za rekonstrukciju i djelomičnu prenamjenu (prizemlja) u poslovni prostor.

Poslovna namjena obuhvaća građevnu česticu (21)planirane rekonstrukcije postojeće trgovine i moguće uređenje pratećih sadržaja postojećeg natkrivenog boćališta koje se zadržava te građevnu česticu (18) poštu.

Društvena namjena obuhvaća građevnu česticu (16) planiranu izgradnju građevine društvene (javne) namjene, doma za smještaj starijih osoba.

Ugostiteljsko-turistička namjena obuhvaća građevne čestice (postojeću 19 i novu 17) ugostiteljskih sadržaja za smještaj i prehranu.

Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevine mogu se organizirati garažni prostori, pomoćni i drugi prateći sadržaji.

Na području namjene »Ugostiteljsko-turistička namjena«na građevnoj čestici (19) dozvoljena je rekonstrukcija građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela vrste hotel ili pansion. Na građevnoj čestici (17) planira se gradnja građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela vrste hotel.

Prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene obuhvaćaju građevne čestice (14,15,20 i 22) namijenjenih izgradnji poslovnih građevina.«

Članak 10.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Unutar obuhvata Plana određena je lokacija (označena planskom oznakom IP) namijenjena postavljanju montažnih građevina (kioska) za potrebe informacijskog punkta. Kiosci se mogu postavljati kao samostalne građevine ili se nekoliko kioska može povezati u jednu funkcionalnu cjelinu, a moguće ih je spojiti na komunalnu infrastrukturu.«

Članak 11.

U članku 13. stavak 1. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«:

Članak 12.

U članku 14. stavak 1. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Briše se stavak 3.

Članak 13.

U članku 15. stavak 1. iza riječi »Planom i« briše se riječ »vrši«.

U stavku 2. iza riječi »pune plohe zida,« dodaju se riječi »osim kod građevina ugostiteljsko-turističke namjene«.

Članak 14.

U članku 16. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima»Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Članak 15.

U članku 17. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»Ulične ograde građevnih čestica stambene namjene (obiteljskih kuća i stambenih građevina) u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila i metala, visine najviše 120 cm (mjereno od kote višeg terena), a mogu biti i prozračne. Upotreba montažnih ograda od prefabriciranog betona nije dopuštena. Ograde između građevnih parcela ne mogu biti više od 1,50 m (mjereno od kote višeg terena).«

Članak 16.

U članku 18. mijenja se stavak 4. koji sada glasi:

»Dio građevnih čestica poslovno-stambenih, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene-poslovne namjene, poslovne namjene kao i građevne čestice višestambenih građevina prema regulacijskom pravcu uređuje se kao pješačka površina. Na toj površini mogu se uređivati terase ugostiteljskih sadržaja.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»Ako se garažni prostori na građevnim česticama višestambenih, društvenih, poslovnih, ugostiteljsko-turističkih građevina i pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene-poslovne namjene, nalaze u podzemnoj etaži ne računaju se u izgrađenost građevne čestice i mogu zauzimati 100 % površine gradivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

Ukoliko se krovna površina garažnog prostora višestambene građevine (13) hortikulturno obradi kao okolni teren može zauzimati i više od 100 % površine gradivog dijela građevne čestice odnosno može se podzemni dio građevine graditi i na granici građevne čestice (granica sa trgom)«:

Članak 17.

U članku 18. a podstavak 5. iza riječi »ugostiteljski sadržaji« dodaju se riječi »(restorani, kavane i sl.)«.

Članak 18.

Mijenja se članak 18. b koji sada glasi:

»Potrebno je ozeleniti građevinske čestice i to:

- stambene namjene, najmanje 50 % neizgrađenog dijela građevne čestice,

- društvene (javne)i ugostiteljsko-turističke namjene najmanje 30 % površine čestice,

- poslovne i pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene-poslovne namjene, najmanje 20 % površine čestice.

Parkirališne površine izvedene od tipskih elemenata (saće i sl.) unutar kojih je moguće zasijati travu, smatraju se ozelenjenim dijelovima građevne čestice.«

Članak 19.

U članku 19. stavak 1. briše se »i 2b«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. 6. i 7. koji glase:

»Planom se određuje površina građevne čestice planske oznake 23 za izgradnju javne garaže, ispod površine javnog trga. Planirana garaža se izvodi kao podzemna (jedna podzemna etaža) sa minimalnom svijetlom visinom etaže 3,0 m.

Minimalni broj parkirališnih mjesta u garaži je 40 PM, a sastavni dio građevne čestice garaže je i ulazno/izlazna rampa (priključenje na planiranu ulicu oznake »A«). Minimalna širina rampe za dvosmjerni promet iznosi 6,0 m.

Kolni pristup građevnim česticama planske oznake 12, 13, 14 i 15, odnosno u garažnim parkirališnim površinama, moguć je iz prostora javne garaže, odnosno preko servisne ceste u garaži.«

Članak 20.

U članku 20. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«:

Članak 21.

Mijenja se članak 21. koji sada glasi:

»Gradnja, rekonstrukcija i opremanje elektroničke komunikacijske infrastrukture vrši se kroz izgradnju kabelske kanalizacije.

Kabelska kanalizacija se polaže podzemnim kabelima unutar prometnih površina na prostoru bankine, kolnika ili nogostupa.

Izgradnja nove elektronične komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omogućiti pružanje različitih vrsta usluga, od osnovne govorne usluge do širokopojasnih usluga.

Gradnjom kabelske kanalizacije mora se omogućiti elastično korištenje izgrađene telekomunikacijske mreže kroz povećanje kapaciteta, izgradnju mreže za kabelsku televiziju i uvođenje nove tehnologije optičkim kabelima u pretplatničku mrežu bez naknadnih građevinskih radova, kao i postavljanje vanjskih razdjelnih ormara za smještaj pasivne opreme vanjskih za na stup ili sa postoljem za smještaj pasivne opreme.

Trasu kabelske kanalizacije dozvoljeno je polagati mimo pravocrtne trase uz blag luk koji će omogućiti uvlačenje telekomunikacijskih kabela.

Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu sa cijevima tipa PEHD promjera 1 50 mm ili PVC cijevima promjera 1 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na položenim kabelima te kod planiranih distributivnih točaka, predviđa se ugradnja odgovarajućih montažnih kabelskih zdenaca različitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca.

Lokaciju i veličinu zdenaca kao i odabir trase potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture, a naročito projektu ceste.

Planom se dopušta postavljanje novih telefonskih centrala (UPS-A)kao i rekonstrukcija postojećih.

Planom se predviđa izgradnja nove infrastrukture za elektronične komunikacije i povezne opreme za sve korisnike u prostoru prema Zakonu o elektroničnim komunikacijama i odgovarajućim pravilnicima.

Kućne telekomunikacijske instalacije treba izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada.

Radove na izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima:

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01),

- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/ 09),

- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevina (NN 42/09 i 39/11).

Kabelsku kanalizaciju treba izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2c. »Komunalna infrastrukturna mreža-Sustav telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete.«

Članak 22.

U članku 22. stavak 1. oznaka »2c« mijenja se u oznaku »2b«.

Mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Za protupožarnu zaštitu treba izvesti mrežu hidranata 180 prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).«

Članak 23.

Mijenja se članak 23. koji sada glasi:

»Na području obuhvata Plana predviđa se sustav razdjelnog tipa kanalizacije.

Za područje naselja Klenovica sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda definiran je elaboratom »Idejno rješenje kanalizacije Klenovice« (izradio Rijekaprojekt vodogradnja). Za rješavanje odvodnje fekalnih otpadnih voda u području obuhvata Plana potrebno je, uz gradnju mreže gravitacijskih kolektora, realizirati i planirane crpne stanice sa sigurnosnim ispustima (koji moraju biti izvedeni izvan zone obuhvata novog lukobrana) gravitacijski i tlačni cjevovod, a izvan obuhvata Plana gravitacijski kolektor do spoja sa postojećim sustavom, rekonstrukciju postojećeg uređaja za pročišćavanje, rekonstrukciju i produljenje postojećeg podmorskog ispusta. Rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je glavni uvjet da se predviđeni sustav odvodnje fekalnih voda može spojiti na njega.

Obzirom da se područje obuhvata Plana nalazi unutar četvrte zone sanitarne zaštite sve aktivnosti koje se odnose na izgradnju građevina i njihovo spajanje na sustav sanitarnih otpadnih voda moraju biti usklađene sa člankom 22. i 23. Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području (Službene novine Primorsko-goranske županije br.1/99 i 5/05).

Odvodnju oborinskih voda sa prometnih i manipulativnih površina (većih od 500 m2) i površina većih parkirališta (površine veće od 5 PM) prije upuštanja u javni sustav ili prirodni recipijent, pročistiti na separatoru ulja i masti.

Planom se predviđa izvedba kanala u koridoru planirane ulice »A« i dijelom ulice »B« za prihvat potencijalnih bujičnih voda iz područja jaruge Klenovačka Dražetina i oborinskih voda sa prometnih površina. Projekt planiranih ulica treba sadržavati i projekt planiranog uređenja kanala, a ograničenja korištenja prostora uz planirani kanal moraju biti u skladu sa člankom 126. Zakona o vodama, a dodatni uvjet će se preciznije utvrditi kroz postupak izdavanja vodopravnih uvjeta.

Podmorski ispusti za oborinske i fekalne otpadne vode moraju se izvesti izvan zone obuhvata buduće ribarske luke Klenovica odnosno izvan obuhvata novog lukobrana, te izvan zone gdje se nalaze plaže za kupanje.

Kanalizacijski kolektori fekalnih i oborinskih otpadnih voda i ostali elementi sustava odvodnje otpadnih voda trebaju se izvesti u skladu s tehničkim uvjetima nadležnog isporučitelja vodne usluge-odvodnje i kartografskim prikazom br. 2b. »Komunalna infrastrukturna mreža-Sustav vodoopskrbe i odvodnje.«

Članak 24.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

Do izgradnje sustava odvodnje unutar obuhvata Plana sukladno članku 23. za sve građevine stambene namjene do veličine 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) moguć je priključak na vodonepropusnu trokomornu septičku taložnicu dostatnog kapaciteta temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. Za sve građevine veće od 10 ES obavezno je priključenje na planirani razdjelni sustav i sustav pročišćavanja temeljem posebnih uvjeta nadležnih službi. U slučaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priključenje svih vrsta građevina na sustav odvodnje.

Po izgradnji sustava odvodnje kao i crpne stanice koja se predviđa uz primarni lukobran potrebno je ukinuti postojeći ispust otpadnih voda vile Losture u more, a sve otpadne vode vile Losture moraju se nakon tretmana na postojećoj taložnici ispustiti u izvedeni sustav odvodnje.«

Članak 25.

U članku 24. stavak 1. iza riječi »4/6m« dodaju se riječi »i preko planirane trafostanice za koju se definira građevna čestica veličine 8/7 m«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»Ako se trafostanica 20/0,4 kV gradi kao samostojeća u vlasništvu distribucije, potrebno je osigurati zasebnu građevnu česticu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice građevne čestice i 2 m od kolnika.

Za one nove kupce električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se može osigurati iz planirane trafostanice 20/0,4 kV treba osigurati lokaciju za novu trafostanicu 20/ 0,4 kV (kao samostojeću građevinu ili kao ugrađenu u građevini) unutar njegove građevinske čestice do koje mora postojati trajni i nesmetani kamionski pristup sa prometne površine.

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit će se isključivo podzemnim kabelima po načelnim trasama prikazanim u grafičkom dijelu Plana. Trase elektroopskrbnih vodova ucrtane su načelno unutar prometnih površina i nogostupa i planom su dopuštena određena odstupanja od prikazanih trasa uz uvjet da su obrazložena kroz projektnu dokumentaciju.«

U stavku 2. koji sada postaje stavak 5. oznaka »2.« mijenja se u oznaku »2c.«.

Članak 26.

Podnaslov 2.5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH ILI OSJETLJIVIH CJELINA i članak 26. brišu se.

Članak 27.

U podnaslovu iznad članka 27. MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI oznaka »2.6.« mijenja se u oznaku »2.5.«.

U članku 27. stavak 1. riječi »Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora« zamjenjuju se riječima »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i broj »15.« zamjenjuje se brojem »16.«.

Članak 28.

U članku 29. iza riječi »građevina« dodaju se riječi »na građevnoj čestici (19)«.

Članak 29.

U članku 30. podstavak 1. oznaka »HPT« zamjenjuje se riječima »HAKOM-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije«.

Članak 30.

U članku 32. stavak 2. iza riječi mjesta dodaju se riječi »u skladu s ovim Planom.«

Članak 31.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32. a koji glasi:

»Članak 32.a

Dobivanju dozvola za gradnju građevina na česticama 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17, na kojima je predviđena gradnja višestambenih građevina, građevina stambeno-poslovne namjene, društvene i ugostiteljsko-turističke namjene, odnosno građevina većih od 10 ES nije uvjetovano izgradnjom i dobivanjem uporabne dozvole za izgradnju sustava otpadnih voda, nego se postupci dobivanja dozvola i izgradnje mogu dobivati paralelno, a uporabne dozvole za navedene građevina mogu se dobiti tek po priključenju na izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda.

Za građevine iz prethodnog stavka uporabne dozvole ne mogu se dobiti prije važeće uporabne dozvole za planirani javni sustav odvodnje otpadnih voda, odnosno prije važeće uporabne dozvole za planirane ulice planskih oznaka »A« i »B«.

Članak 32.

U članku 33 a. u zagradi se iza broja »76/07« dodaju brojevi »,38/09, 55/11 i 90/11«.

Članak 33.

U članku 34. podstavak 1. broj »82/94« zamjenjuje se brojem »110/07«, u podstavku 2. broj »107/95« zamjenjuje se brojevima »153/09, 63/11 i 130/11«, u podstavku 3. broj »48/95« zamjenjuje se brojem »130/11«, u podstavku 4. broj »17/90« zamjenjuje se brojem »30/09« i u podstavku 5. broj »34/95« zamjenjuje se brojevima »178/04, 111/06, 60/08 i 87/09«.

Članak 34.

U članku 35. broj »37/90« zamjenjuje se brojem »145/ 04«.

Članak 35.

Iza članka 36.dodaju se podnaslovi i članci 36.a, 36.b,36.c i 36.d koji glase:

»Zaštita od požara i eksplozije

Članak 36.a

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjere zaštite od požara kao sustavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe,okretišta,nosivosti i radijuse zaokretanja , a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).

Za gradnje građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

Treba se dosljedno pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Novog Vinodolskog i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata treba voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intezitetu zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći niski stambeni objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno min. 6 metara. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

Temeljem članka 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) za složenije građevine (građevine skupine 2) treba izraditi elaborat zaštite od požara.

3.2. MJERE POSEBNE ZAŠTITE (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja i potresa, zaštita i spašavanje)

3.2.1. Sklanjanje ljudi

Članak 36.b

Sklanjanje unutar obuhvata Plana osigurava se putem privremenog izmještanja stanovništva, izgradnjo zaklona, te prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u skladu s Planom zaštite i spašavanja u slučaju neposredne ratne opasnosti Grada Novi Vinodolski.

Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina potrebno je predvidjeti mogućnost prilagodbe građevine ili njenog dijela za potrebe sklanjanja ljudi.

Skloništa se eventualno mogu graditi u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku.

Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija (benzinske postaje i sl.), u razini nižoj od podruma zgrade niti u plavnim područjima.

Mjere sklanjanja provode se sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog.

3.2.2. Zaštita od rušenja i potresa

Članak 36.c

Ovim Planom utvrđene su trase novih (planiranih)gradskih ulica sa najmanjom dopuštenom udaljenosti građevina (međusobno i od javnih prometnih površina)te najveće visine građevina, a kako bi se spriječilo da eventualne ruševine zapriječe prometnice, te time omoguće evakuaciju i pristup interventnim vozilima.

Sustav prometnica u ovom Planu je tako postavljen i dimenzioniran da se osigura potrebna protočnost vozila.

Pri projektiranju novih i kod rekonstrukcije postojećih građevina, a osobito unutar povijesne jezgre te na području bujičnih naplavina-pretežito nestabilno područje (određeno na kartografskom prikazu br. 3b. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«), koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima , obvezatna je analiza otpornosti građevina na rušenje uslijed potresa i detaljnije mjere zaštite ljudi i građevina od rušenja.

Građevine naglašene ugroženosti unutar obuhvata Plana su građevine društvene (javne)namjene, višestambene i hotelske zgrade , kao i glavne mjesne i sabirne prometnice, te se iste građevine utvrđuju kao prioritet u raščišćavanju terena.

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje provodi se sukladno postojećim zakonima i tehničkim normama.

Do izrade nove seizmičke karte Primorsko-goranske županije, protupotresno projektiranje provodi se u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima, računajući na potres jačine do VII stupnja MCS ljestvice.

Zaštite od potresa stambenih, javnih, poslovnih,gospodarskih i infrastrukturnih građevina provodi se tijekom projektiranja sukladno važećim zakonima i njima temeljenim propisima, kao i pravilima struke.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv.projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Republike Hrvatske za povratni period od 500 godina.

Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu sa propisima za protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa.

3.2.3. Zaštita i spašavanje

Članak 36.d

Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva na cijelom području Grada Novi Vinodolski jedinstveni operativni- komunikacijski centar-Županijski centar 112, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

U naselju Klenovica, kao i unutar obuhvata Plana ne psotoji sirena za uzbunjivanje i obavješćivanje građana.

U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba uključiti i slijedeće subjekte na području obuhvata Plana:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana za opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje (dom za smještaj starijih osoba (16) i vlasnike većih hotelskih kapaciteta (17,19),

- ostale vlasnike i korisnike sirena.

Na kartografskom prikazu 3b. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« u mj.1:1000 određeni su:

- obuhvati najugroženijih urbanih područja unutar obuhvata Plana (po tipu konstrukcije, starosti građevina i gustoći ugroženosti),

- potencijalni mogući izvori tehničko-tehnološke nesreće unutar područja obuhvata Plana-trafostanice (postojeće i nove).

Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi može ugroziti život ili zdravlje ljudi ili okoliš, te osobito pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, prerađuju, skladište ili u tehnološkom procesu postupaju s opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zaštite i spašavanja sukladno metodologiji koju propisuje ravnatelj Uprave.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi, te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima, te na tim objektima, na zahtjev Uprave,dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane ili planirane građevine i djelatnosti koje u tehnološkom procesu koriste ili prevoze opasne tvari što bi moglo prouzročiti eventualne tehničko-tehnološke nesreće, pa se Planom ne propisuju mjere posebne zaštite.

Pravne osobe koje prevoze opasne tvari dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja i obavještavati nadležne službe Grada Novi Vinodolski i Upravu o vrstama i količinama opasnih tvari i opasnog otpada koje prevoze,na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije važne za zaštitu i spašavanje, bez naknade.

Pogodne zone za prikupljanje evakuiranih osoba (van zone urušavanja)su sve javne zelene površine (kartografski prikaz br. 3b. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina).

Pogodne lokacije za zbrinjavanje (izmještanje ljudi)su veći hotelski kapaciteti unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (17,19) (kartografski prikaz br. 3b. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«).

Za raščišćavanje terena u slučaju elementarne nepogode privremeni deponiji utvrđuju se posebnom odlukom Grada Novog Vinodolskog, a kao pogodna mjesta za čišćenje i odvoz građevinskog materijala i šute utvrđuju se ovim Planom parkirališne površine. Privremeni deponiji mogu se organizirati i na ostalim zelenim površinama (kartografski prikaz br. 3b. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«).

Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima određene su na kartografskom prikazu br. 3b. »uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« u mj. 1:1000.

Izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanja odgovornih osoba za provođenje evakuacije i spašavanja obveza je svake tvrtke sukladno odredbi članka 59.,60.i 61. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 - Ispravak, 114/03, 86/08 i 75/09).

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirana područja na kojima bi se mogla pojaviti klizišta, pa se Planom ne propisuju mjere zaštite od klizanja tla.«

Članak 36.

Izmjene i dopune Plana izrađene su u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Jedan primjerak izvornika čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski, jedan u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, jedan u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, jedan u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, jedan u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 37.

Sastavni dio izmjena i dopuna Plana su tekstualni dio i grafički dio koji nisu predmet objave.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 1. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51250&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr