SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja predjela
»Mali Kankul« u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku - u nastavku: Odluka.

Odlukom se mijenja Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/11).

Članak 2.

U članku 2. iza brojeva »90/11« dodaju se brojevi »50/12«.

Članak 3.

U članku 3. riječi »nova građevna čestica« zamjenjuju se riječima »dvije nove građevne čestice«, a riječi »građevnim česticama 10. i 13.« zamjenjuju se riječima »građevnoj čestici br. 13.«.

Na kraju članka dodaje se rečenica »Omogućit će se prometna veza s zapadnim dijelom područja Vidikovac.«

Članak 4.

U članku 6. mijenjaju se st. 1., 2. i 3. te glase:

»Na području proširenja obuhvata detaljnog plana (z.č. 2211/2, 2210, 2196/2,7 k.o. Krk-grad) cilj je formirati novu građevnu česticu veću od 500m2 uz utvrđivanje uvjeta gradnje sukladnih uvjetima propisanim važećim detaljnim planom. Od areala z.č. 2196/2, 2916/7 i dr. sve k.o. Krk- grad) cilj je formirati građevnu česticu na kojoj je izgrađen postojeći stambeni objekt uz formiranje nove građevne čestice min 400m2 za gradnju obiteljske kuće sa jednim stanom. Na novoformiranim česticama, utvrdit će se ostali uvjeti gradnje sukladni uvjetima propisanim važećim detaljnim planom uz respektiranje izdanih akata kojima je dozvoljena gradnja postojećeg objekta.U cilju preformiranja građevnih čestica utvrdit će se objekti predviđeni za rušenje što će biti preduvjet za realizaciju tih građevnih čestica.U cilju formiranja navedenih građevnih čestica i kvalitetnije urbanističke regulacije tog dijela izvršit će se također restrukturiranje prometne i po potrebi ostale komunalne infrastrukture.

Također, cilj izmjena i dopuna DPU-a je promjena planiranog broja samostalnih uporabnih cjelina na način da se na građevnoj čestici br. 13. poveća broj sa dvije na četiri uz zadržavanje svih ostalih uvjeta gradnje.

Izmjenama i dopunama DPU-a utvrdit će se mogućnost gradnje poslovno stambenog objekta na parceli br. 3. uz povećanje visine objekta na 8,5m.«

Iza st. 3. dodaje se novi st. 4. koji glasi:

»Planirat će se raskršće odnosno početak nove ulice (kao posebna građevna čestica) koja će biti u budućnosti prometna veza za zapadni dio područja Vidikovac.«

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Članak 5.

U članku 11. st. 2. mijenja se i glasi:

»-izrada Nacrta prijedloga Plana 15 dana nakon stupanja na snagu Odluke o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku.»

Članak 6.

U članku 12. iza riječi »dokumentaciji« dodaje se tekst:

»osim na građevnim česticama z.č. 2196/2 i z.č. 2196/7 k.o. Krk-grad«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/12-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-12-22

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr