SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Temeljem članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 52. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije dana 21. svibnja 2012. godine donio je

E T I Č K I K O D E K S
službenika i namještenika upravnih tijela
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici Županije), temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te propisima Primorsko-goranske županije i pravilima struke.

Članak 2.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Županije u odnosu prema građanima, udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima i svim drugim korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima službenika i namještenika Županije.

Članak 3.

Svrha ovog Etičkog kodeksa je da se njegovim prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvaranje ozračja u kojem uz zaštitu javnog interesa svim građanima, pravnim osobama, strankama u postupku i tijelima kao korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a službenicima i namještenicima Županije dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Članak 4.

Etičkim kodeksom građani i svi korisnici usluga upoznaju se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika Županije.

Članak 5.

U obavljanju službe, službenici i namještenici Županije se u cijelosti pridržavaju odredbi ovog Etičkoga kodeksa.

Članak 6.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 7.

Službenici i namještenici Županije se u obavljanju službe te u odnosima s korisnicima usluga kao i u međusobnim odnosima, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

-zakonitosti, pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

-pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova;

-poštovanja integriteta i dostojanstva;

-poštivanja radnih obaveza, savjesnog rada, te odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

-primjerenog komuniciranja i međusobnog uvažavanja;

-profesionalnog postupanja, čestitosti, poštenja, objektivnosti i nepristranosti;

-izbjegavanja svih situacija u kojima postoji mogućnost sukoba interesa;

-profesionalizma i odgovornosti u obavljanju službe;

-izbjegavanja svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga;

-pružanja svih dostupnih informacija potrebnih za postupanje i donošenje odluka od interesa za građane;

-službene povjerljivosti i zaštite privatnosti i osobnih podataka građana u skladu s propisima;

-dužne pažnje prema imovini Županije;

-otvorenosti prema novostima kojima se unaprjeđuju metode rada;

-neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim poslovima;

-hijerarhijske subordiniranosti;

-primjerenog osobnog izgleda i izgleda radnog prostora;

-poticanja izvrsnosti u radu;

-kolegijalnosti i podrške u radu, uključujući međuodjelnu suradnju;

-poticanja unaprjeđenja rada, dodatne edukacije i usavršavanja.

Članak 8.

Pročelnici upravnih tijela i drugi službenici Županije s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

III. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA SLUŽBE

Članak 9.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu službenici i namještenici Županije dužni su voditi računa da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u službu i upravna tijela Županije.

Članak 10.

Službenici i namještenici Županije dužni su poštivati radnu disciplinu, pravodobno izvršavati radne obveze, voditi računa o svom profesionalnom nastupu, primjerenom izgledu i ponašanju.

Članak 11.

U obavljanju poslova i zadaća službenici i namještenici Županije dužni su postupati savjesno i odgovorno, izgrađujući odnose međusobnog povjerenja i suradnje.

Članak 12.

U obavljanju privatnih poslova službenici i namještenici Županije ne koriste se službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta kao ni svojim položajem u svrhu ostvarivanja materijalne i druge koristi za sebe ili za drugu fizičku ili pravnu osobu.

IV. ODNOS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ŽUPANIJE PREMA GRAĐANIMA

Članak 13.

Pri komuniciranju s građanima službenici i namještenici Županije postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo, omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.

Službenici i namještenici Županije neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s građanima.

Članak 14.

U odnosima s građanima i drugim korisnicima usluga, a povodom rješavanja i ostvarivanja njihovih prava i pravnih interesa, službenici Županije su dužni postupati na objektivan, nepristran i zakonit način, osigurati da se postupak provede ekonomično, sa što manje troškova i gubitka vremena za stranku, učinkovito, u najkraćem mogućem vremenu u okviru propisanih rokova, stručno i kvalitetno.

U postupcima koje provode službenici Županije moraju osigurati ostvarivanje prava, poštovanje integriteta i dostojanstva građana bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi njihove političke opredijeljenosti, nacionalnosti, spola, vjere, uvjerenja, dobi, spolne opredijeljenosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, obiteljskog statusa ili bilo koje druge osnove.

S posebnom pažnjom službenici i namještenici Županije postupaju prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

Članak 15.

U ophođenju sa strankama, a osobito s neukim strankama, službenici i namještenici Županije su obvezni pružati pomoć, pravovremeno, korektno, potpuno i točno i na razumljiv način davati im podatke i informacije u skladu sa zakonom i drugim propisima, podučiti ih, dati informacije o nadležnim tijelima za postupanje po zahtjevima, kao i o pravnim sredstvima propisanim za zaštitu prava i interesa.

Službenici i namještenici Županije dužni su zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u radu te sukladno propisima čuvati povjerljivost predmeta.

Članak 16.

U službenom ophođenju s građanima službenici i namještenici Županije se služe hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.

V. MEĐUSOBNI ODNOSI ŽUPANIJSKIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 17.

Međusobni odnosi službenika i namještenika Županije temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, kolegijalnosti i suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Članak 18.

Službenici i namještenici Županije ne ometaju druge službenike i namještenike Županije u obavljanju njihovih dužnosti.

Službenici i namještenici Županije međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkog dobra službe u cjelini.

Članak 19.

Pročelnici upravnih tijela i drugi službenici Županije s rukovoditeljskom funkcijom potiču službenike i namještenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje službe, usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te primjeren odnos prema građanima.

VI. JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ŽUPANIJE

Članak 20.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavljaju Županiju, službenici i namještenici Županije iznose službene stavove Županije u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama ovog Etičkoga kodeksa.

U javnim nastupima u kojima službenici i namještenici Županije ne predstavljaju Županiju, a koji su tematski povezani s njihovom službom, službenici i namještenici Županije dužni su istaknuti da iznose osobne stavove.

Pri iznošenju stavova Županije kao i osobnih stavova, službenici i namještenici Županije dužni su voditi računa o osobnom ugledu i ugledu službe.

Članak 21.

Službenici Županije aktivno surađuju s medijima, u okviru propisa i internih procedura komuniciranja, sukladno napucima i preporukama Župana, vodeći računa o ulozi medija.

VII. PRITUŽBE NA PONAŠANJE PROTIVNO ETIČKOM KODEKSU

Članak 22.

Građani i drugi korisnici usluga Županije, kao i službenici i namještenici Županije mogu se obratiti pročelniku upravnog tijela pisanom pritužbom na ponašanje službenika i namještenika Županije, za koje smatraju da je protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Pritužbe razmatra pročelnik upravnog tijela i po potrebi pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti utvrđene zakonom i općim aktima Županije.

Pročelnik daje odgovor na pritužbu podnositelju najkasnije u roku od 30 dana od njezina podnošenja.

Prije davanja odgovora na pritužbu pročelnik će saslušati službenika prema kojem je pritužba upućena.

Članak 23.

Pritužbe na ponašanje pročelnika, za koje podnositelji smatraju da je protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa podnose se Županu koji ih razmatra i daje odgovor na način utvrđen člankom 22. ovog Etičkog kodeksa.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Službenici i namještenici Županije dužni su se upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa te ga u dobroj vjeri, provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu.

Pročelnik upravnog tijela ili osoba koju za to ovlasti, dužni su upoznati službenike i namještenike Županije koji se primaju u službu Županije s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Članak 25.

Župan stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranog, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika i namještenika Županije te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.

U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka Župan u obzir uzima i mišljenje službenika i namještenika Županije, kao i građana.

Članak 26.

Etički Kodeks objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči te službenoj web stranici Županije.

Članak 27.

Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/12-01/21

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-12-10

Rijeka, 21. svibnja 2012.

Obnašatelj dužnosti Župana
zamjenik Župana
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=781&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr