SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

49.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 5. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Ičići Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 22/06), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom
društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja
sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija ( Klasa: 022-04/09-03/3, Urbroj 2170/1-05-01/6-09-10 od 5. veljače 2009.), Odluci o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ičići, Grad Opatija (Klasa: 022-04/09-03/ 10, Urbroj: 2170/1-05-01/6-09-39 od 2. travnja 2009.), i Odluci o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Parkovi d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Ićići, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 39/09), u glavi I. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Trgovačkom društvu RARA IĆIĆI d.o.o., Liburnijska bb, Ičići, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i prodaju sladoleda u tipskom kiosku i na terasi«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-37

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=00001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr