SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odlukom se mijenja Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/08).

Članak 2.

U članku 2. iza brojeva »76/07« dodaju se brojevi »38/09, 55/11 i 90/11«, a iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/ 09 i 28/11«.

Članak 3.

U članku 3. iza brojeva »22/08« dodaju se brojevi »23/11«.

Članak 4.

U članku 4. iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/09, 28/11«, a na kraju članka dodaje se tekst »te morski dio«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. tekst »306 ha« zamjenjuje se tekstom »344 ha od čega cca 70 ha čini morski dio«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 2. iza brojeva »12/05« dodaju se brojevi »50/06, 8/09 i 3/11«, a iza brojeva »07/07« dodaju se brojevi »41/09 i 28/11«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Izrada Plana predviđena je na HOK-u u mj. 1:5000. Za potrebe izrade Plana izrađivaču plana dostavljaju se orto - foto snimke mjerila 1:2000 i 3D slojni plan, mjerila 1:2000 na ortofotu sa slojnicama s ekvidistancijom e=2m te katastarski planovi.«

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. točke od br. 18.-38. mijenjaju se točkama od 18.-37. i glase:

18.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

20.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

21.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

22.Ministarstvo, pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

23.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb

24.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

25.Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

26.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

29.Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

30.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

31.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

32.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

33.Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

34.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b

35.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1

36.Županijska lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

37.Turistička zajednica Grada Krka, Krk, Vela Placa 1.«

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme izrade Plana za područje obuhvata plana dozvoljava se izdavanje samo akata kojima se odobrava građenje za zahvate koji su propisani odredbama za neposrednu provedbu Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (‹Službene novine PGŽ‹ 17/00, 18/00, 27/03, 17/04, 22/08 i 23/11) i za zahvate propisane važećim detaljnim planovima uređenja na području obuhvata Plana.«

Članak 10.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-02/2

Ur.broj:2142/01-01-12-9

Krk, 20. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr