SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 15. veljače 2012. godine (KLASA: 342-01/12-02/7, URBROJ: 2170/1-07/7-12-3), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karoline u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i rekonstrukciju postojećeg mola ispred vile Karoline u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, koja uključuje:

. iznajmljivanje 15 suncobrana,

. iznajmljivanje 15 ležaljki,

. rekonstrukciju postojećeg mola.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža (mol) ispred vile Karoline u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 13393, k.o. Mali Lošinj koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Malom Lošinju upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 411 m2 od čega kopneni dio iznosi 25 m2, a morski dio 386 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na preslici Katastarskog plana u mjerilu 1:200 izrađen od Igora Mršića, Ured ovlaštenog inženjera geodezije, u studenome 2011. godine.

Grafički prikaz iz stavka 5. ovog članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 4.110,00 kuna (slovima: četiritisućestodesetkuna kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% od prihoda na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

.račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

.podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

.izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

.izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 141/06 i 38/09);

2.ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3.studiju gospodarske opravdanosti, u svezi članka 1. i 2. ove Odluke, koja sadrži:

.postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

.plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

.iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

.iznos planirane ukupne investicije;

.izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

.procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

.izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

.izjavu ponuditelja da će poduzeti mjere radi osiguravanja zaštite posjetitelja plaže;

.pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4.jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta navedene u studiji gospodarske opravdanosti (bjanko zadužnica) ovjerenu kod javnog bilježnika;

5.lokacijsku dozvolu;

6.prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje);

7.rekapitulacijski list;

8.cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža ispred vile Carolina - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08, 125/10 i 102/11) prema sljedećim kriterijima:

-ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

-ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

-ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade 20%

-broj planiranih radnih mjesta 15%

-iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih
investicija) 5%

Prilikom ocjenjivanja ponuda za donošenje koncesija na otocima i područjima koja se u smislu Zakona o otocima smatraju otocima, prednost se u slučaju istih ponuda daje podnositelju ponude čije je sjedište odnosno prebivalište na otoku.

Podatci o svakom kriteriju iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Lokacijsku dozvolu te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka, radnim danom od 8 do 16 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za dostavu ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih. Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 11.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-25

Rijeka, 22. ožujka 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

Odluka o namjeri davanja koncesije na po  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr