SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 25. sjednici od 29. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Nerezine
/UPU 15/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Nerezine /UPU 15/ (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/ (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 i 90/11), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 13/08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja koji je ujedno i odgovorna osoba.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Nerezine oznake NA 6, naselje Halmac oznake NA 6.4, mjesno groblje G5, autocamp Rapoća T24i/iliT34, brodogradilišnu luku LB2 i dvije luke nautičkog turizma LN3-1, LN3-2.

Površina obuhvata Plana iznosi 102,55 ha (kopneni dio 80,42 ha i morske površine 22,13 ha). Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.6. Građevinsko područje Nerezine u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

U Planu su predviđene dvije poslovne zone. U zoni K16 površine približno 3,49 ha, planiraju se za uslužni, trgovački, komunalno-servisni i manje proizvodno - zanatski sadržaji vezani uz brodogradnju i tradicijsku poljoprivrednu djelatnost; mljekara, sirana, sušiona i destilerija ljekovitog i aromatičnog bilja, toš za masline i prerada maslina, pakiranje i prerada meda, obrada vune i sl. te druge poslovne i gospodarske djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš i koje ne narušavaju uvjete života i stanovanja u naselju. U zoni K17, nalazi se postojeće brodogradilište - površine približno 0,68 ha. Unutar plana postoji i autokamp Rapoća, površine 3,45 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Za naselje Nerezine je na snazi Plan uređenja manjeg naselja Nerezine (Sl.n. PGŽ, 32/94 i 21/06). U naselju djeluje mjesni odbor Nerezine, a prema popisu stanovništva iz 2001. god. u Nerezinama je živio 371 stanovnik.

Nerezine su pretežno ruralno naselje, s nekim urbanim obilježjima. U njemu se odvija proces smanjenja domicilnog stanovništva i agresivne prostorne ekspanzije izazvane gradnjom kuća za odmor stanovnika iz kopnenog dijela zemlje. Povoljna geografska i prometna lokacija omogućuje jačanje funkcija centra zone.

U Nerezinama se nalazi brodogradilište koje obavlja popravke manjih brodova i jahti, a i gradi manje brodove po narudžbi. Važnost brodogradilišta je i u mogućnosti servisiranja raznih tipova plovila pa se tako izravno povezuju s turističkom djelatnosti.

Nerezine ima izgrađenu javnu kanalizacijsku mrežu putem koje se otpadne vode prikupljaju i nakon predtretmana upuštaju u more.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

. dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište;

. komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena;

. nije adekvatno riješen promet, nedostaju i parkirališni prostori;

. omogućiti razvoj autokampa Rapoća;

. potreba definiranja tipologije stambene izgradnje za pojedina područja, vodeći računa o nenarušavanju postojećeg karaktera naselja, definiranje prometne i infrastrukturne mreže na područjima gdje nedostaje, definiranje mreže sadržaja društvene infrastrukture;

. omogućiti razvoj luke nautičkog turizma u uvali Biskupija;

. definirati uvjete gradnje za sportsko rekreacijsko područje;

. omogućiti uvjete za izgradnju hotela T16 i uređenje okolnog prostora;

. odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o, Mali Lošinj;

. Lošinj usluge d.o.o, Mali Lošinj,

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

. Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

. Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/ 11) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana.

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije: 30 dana,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 29. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=770&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr