SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, vodnih i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. godine.

Pod vodnim građevinama u duhu odredbi Zakona o vodama (»Narodne novine« broj153/09) podrazumijevamo građevine namijenjene za obavljanje djelatnosti javne odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Novi Vinodolski, te se samim time kategoriziraju kao komunalne vodne građevine.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2012. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Komunalni doprinos prihodovan u 2011. godini namjenski će se utrošiti za ugovaranje radova na sanaciji ulice A. Mažuranića u Novom Vinodolskom planiranih u 2011. godini za koje je postupak odabira izvođača radova u tijeku.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 7.371.500,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 511.500,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3. točke A. B. C. D. i E,

Planirani rashod po osnovi točke F. (opskrba pitkom vodom), točke G. (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), te točke H. (deponiranje otpada i zaštita okoliša) isfinancirati će se iz ostalih prihoda planiranih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik dužan je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. 1. 2012. godine i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/44

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr