SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from Lopar 4905..4908

29.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/07) i članka 12. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 7. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići - (u nastavku: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55711 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Lopar za koji je utvrđen Konačni prijedlog plana te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na izradu prostornih planova.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Plan obuhvaća područje Matahlići koje je sastavni dio građevinskog područja naselja Lopar. Obzirom da je u tijeku izrada novog Prostornog plana uređenja Općine Lopar, za koji je utvrđen Konačni prijedlog plana, predmetnim planom definirane su i granice obuhvata Plana na katastarskoj podlozi u mj. 1:5.000.

Ukupna površina Plana iznosi cca 11,2 ha. Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje Općine Lopar nalazi se u sastavu Primorsko- goranske županije. Općina Lopar graniči na jugu s Gradom Rabom, te na morskom dijelu sa Gradom Krkom, Općinom Punat, Općinom Baška, Gradom Cresom, te sa Ličko-senjskom županijom. Općina Lopar nastala je 28. srpnja 2006. godine izdvajanjem iz sastava Grada Raba, a obuhvaća jedno statističko naselje Lopar.

Građevinsko područje naselja Matahlići NA14 smješteno je sjeverno od centra Lopara. Sa naseljima Vazmorac, centrom Lopara, Vazjugo, Livačina i Rtić čini cjelovito građevinsko područje. Područje obuhvata Plana u većem je dijelu izgrađeno.

Zahvaljujući svom položaju - blizini mora i povoljnoj konfiguraciji terena, prostor je osim za stanovanje povoljan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja.

Plansko područje nalazi se cijelim obuhvatom unutar Zaštićenog obalnog područja mora. Također, šire područje nalazi se i unutar Ekološke mreže Republike Hrvatske i to:

-međunarodno važnog područja HR1000033 Kvarnerski otoci

-važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove - morska područja HR 4000026 poluotok Lopar

-važnog područja za divlje svojte i stanišne tipove - kopnena područja HR 2001023 otok Rab.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA

Članak 7.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljnu namjenu površina unutar građevinskog područja naselja, koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za javnu i društvenu namjenu, javne i zelene površine te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Lopar, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

-utvrđivanje mjerila i tipologije nove gradnje,

-utvrđivanje ostalih namjena uz stanovanje potrebnih za kvalitetno funkcioniranje naselja.

Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima, izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u ovaj vrijedan predio.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Lopar.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000

Geodetsku podlogu osigurava Općina Lopar.

X.POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove - ISPOSTAVA RAB, Palit 71, 51281 RAB

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

-HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

-HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

-UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

-ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

-HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

-HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-»LOPAR VRUTAK« d.o.o., komunalno društvo, Lopar bb, 51281 LOPAR

-»HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Nikole Suzana 27, 53270 SENJ.

Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko se, temeljem zakona i propisa, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke, uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 13.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima: u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Nacrta prijedloga plana, prezentacija preliminarne koncepcije (umjesto prethodne rasprave): u roku od najviše 15 dana od zaprimanja očitovanja na Odluku o izradi koja su dostavljena u roku navedenom u prethodnoj alineji,

-izrada Nacrta prijedloga plana, utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu: u roku od najviše 90 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-javna rasprava: 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana: u roku od najviše 25 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-pribavljanje mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti s posebnim propisima: 30 dana,

-izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga plana: u roku od najviše 25 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-pribavljanje mišljenja županijskog zavoda: 30 dana,

-pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: 45 dana.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XI.ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 14.

Do donošenja Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Prostornog plana uređenja Grada Raba za područje Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 15/04 i 34/07).

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Općinskom proračunu.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Nositelj izrade Plana je Općina Lopar putem svog Jedinstvenog upravnog odjela. Po potrebi će se angažirati i vanjski suradnici.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, Zagreb.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-20

Lopar, 7. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

 

*** slika se nalazi na kraju dokumenta ***

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređ  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr