SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 28. Četvrtak, 8. rujna 2011.
OPĆINA LOPAR

26.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07, 38/09, 127/10), i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 3509) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 24. sjednici održanoj dana 2. rujna 2011. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar od 2011. do 2013. godine

1.Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Lopar i organiziranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-središnja tijela državne uprave,

-operativne snage zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:

-definirati resurse,

-izvršitelje,

-te kontinuirano provoditi i usklađivanje djelovanja svih snaga.

2.Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

Cilj: povećanje i unaprjeđenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od:

-Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništva i službi civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

2.1. Zadaće operativnih snaga zaštite i spašavanja:

2.1.1. službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:

-definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i slično), te iste uključiti i smjernice za daljnji razvoj.

2.1. 2. vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi je:

-izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

2.1.3. Stožera zaštite i spašavanja:

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora županu, gradonačelnicima i načelnicima kod rukovođenja operativnim snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje i:

-obuku članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke stožera zaštite i spašavanja

-opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom.

2.1.4. Zapovjedništva i postrojba civilne zaštite (na nivou PGŽ):

-nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđena proračunom, a sukladno važećim propisima i prema planu opremanja odobrenom od župana.

2.2. Civilna zaštita (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i timovi-postrojbe civilne zaštite)

Utvrđuje se donošenje temeljnih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstva kao i mjere te postupci za provedbu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, dužna su :

-najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. citiranog Zakona te donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.

-u proračunu osigurati sredstva namijenjena za financiranje sustava ZS u narednoj godini

-donijeti procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja

-donositi opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđenje Zakonom.

Člankom 29. citiranog Zakona propisana je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, za svoje područje:

-predstavničkim tijelima izrađuje i predlaže nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu suglasnost uprave, izrađuje i predlažu predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja

-predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području

-priprema prijedloge općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju zaštite i spašavanja

-određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje sukladno procjeni ugroženosti

-osiguravaju uvjete za premještanje, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima zaštite i spašavanja te osiguravaju uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom.

Općina Lopar obvezuje se dovršiti izradu Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti koji posao je povjeren tvrtki N.W. Wind d.o.o. Varaždin, sklapanjem Ugovora broj: PG 024/4 od dana 28. srpnja 2009. godine. Po dobivanju suglasnosti za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Lopar, predstavničko tijelo dužno je donijeti odluku kojom se ista usvaja i temeljem nje donijeti Plan zaštite i spašavanja.

Sukladno Procjeni ugroženosti osnovati postrojbe civilne zaštite te osigurati u proračunu Općine Lopar, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabave osobne i skupne opreme) te planirati osposobljavanje, uvježbavanje i druge aktivnosti).

2.3. Vatrogastvo

Proračunom Općine Lopar za 2011. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasne organizacije DVD Lopar u iznosu od 300.000,00 kuna.

Planirana sredstva utrošiti će se za dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu sukladno njenim vlastitim programima i razvojnim projektima, te će se istima osigurati materijalno- tehnički razvoj, razvoj kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.), sustavorganizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.), a s ciljem jačanja spremnosti na djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području općine Lopar.

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

Općina Lopar će i u nastavnom razdoblju održavati sastanke sa predstavnicima svih udruga koje su od značaja za zaštitu i spašavanje sa svog područja i sa njima utvrditi brojnost, opremljenost, obučenost njihovog članstva, te zadaće u zaštiti i spašavanju u koje bi bili uključeni u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Sukladno dogovorenom i podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima, u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, a u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka utvrditi će se detaljnije prioriteti koji će se financirati iz Proračuna Općine.

U 2011. godini planiraju se u općini Lopar financijska sredstva za slijedeće udruge:

1.Sportsko-ribolovno društvo »Sv. Ivan« 2.000,00 kuna

2.Sportsko-ribolovno društvo »Lopar« 6.000,00 kuna

3.Društvo športske rekreacije »Lopar« 25.000,00 kuna

4.Sportsko društvo »Fitnes aero« 3.000,00 kuna

5.Udruga ovčara Lopar 2.000,00 kuna

6.Crveni križ Rab 5.000,00 kuna

7.Udruga veterana Domovinskog rata
»Lopar« 40.000,00 kuna

8.Lovačko društvo »Kuna« 2.000,00 kuna

2.5 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (npr. Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Temeljem očekivanih ugroza, te vlastitih potreba i mogućnosti za spašavanje ljudi i materijalnih vrijednosti, zaključuje se da slijedeća javna poduzeća i druge pravne osobe i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje za područje Općine Lopar.

Procjenom ugroženosti utvrditi će se lokalna javna poduzeća i ustanove, te pravne osobe i udruge koje su od značaja ili imaju zadaću u zaštiti i spašavanju na tim razinama.

Općina Lopar će putem svojih stručnih službi kontaktirati sve službe i pravne osobe od značaja i sa zadaćom u zaštiti i spašavanju na svom području s ciljem točnog utvrđivanja zadaća i potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (pokretne kuhinje, sanitetski materijal, sredstva za zbrinjavanje i evakuaciju i sl.), kako bi nabavljali potrebnu opremu prema zajednički utvrđenim prioritetima. Po potrebi stvoriti će se i ugovorni odnosi između općine Lopar i određenih realizatora zadaća ZS:

3.Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini i protupožarna zaštita

Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavnička tijela županija, gradova, općina, pojedina ministarstva, državne uprave organizacije, javna poduzeća i ustanove dužna posebno angažirati tijekom godine u cilju preventive aktivnosti i uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini.

Donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Poduzeti potrebne radnje i donijeti potrebite akte koje su u obvezi Općine Lopar, a koje Općina Lopar nije izvršila, a prema nalazu inspekcije zaštite od požara.

Kao posebna proračunska stavka predviđena su i financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna i za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini. U sklopu provedbe Programa biti će realizirano i ažuriranje Procjene i plana zaštite od požara.

4.Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne Novine« broj 174/04 i 79/07, 38/09, 127/10), potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar. U Proračunu Općine Lopar za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10) te Projekciji Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2011. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10) predviđena su:

1.sredstva za vatrogastvo (sukladno Zakonu o vatrogastvu),

2.sredstva za civilnu zaštitu (izračun potrebnih sredstava biti će moguć po donošenju zakona o civilnoj zaštiti i planova zaštite i spašavanja),

3.sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (komunalna društva i slično),

4.sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa odnosno čije su djelatnosti povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (gradsko društvo crvenog križa Rab i slično),

5.sredstva za programe odnosno aktivnosti koje su povezane sa problematikom zaštite i spašavanja (projekt GEOPARK otok Rab i slično).

5.Sustav uzbunjivanja građana

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja

U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim činiteljem kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

a) nastaviti rad na unapređenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama Europske unije,

b) nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

6.Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i spašavanja

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluje na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedica ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Iz tog razloga potrebno je:

-provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,

-edukacija stanovništva, a posebno djece i učenika o problematici kriznih situacija,

-jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,

-obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,

-prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na razini županije, gradova i općina

7.Zaštita okoliša

Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguranje zdravog okoliša

Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja.

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenog, održivo korištenje prirodnih dobara bez većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti

Stoga je potrebno:

-Sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša,

-Kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima,

-Razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja.

8.Suradnja na polju zaštite i spašavanja

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina na odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine postići podizanje nivoa sigurnosti civilnog stanovništva, domaćih i stranih turista, imovine te eko-sustava na području Općine Lopar.

U okviru suradnje s susjednim gradovima i općinama, Primorsko-goranskom županijom te gradovima i općinama iz drugih županija nastaviti i unaprijediti suradnju na polju zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine,

U okviru Primorsko-goranske županije kontinuirano razrađivati i usklađivati sustave zaštite i spašavanja, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.

Sastavni dio ovih Smjernica čini izvod iz Proračuna Općine Lopar po programima odnosno aktivnostima koje su izravno u funkciji razvoja pojedinih dijelova sustava zaštite i spašavanja i sa aktivnostima koje su u posrednoj vezi sa sustavom.

Ove Smjernice stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/11-01/07

Ur. broj: 2169/02-01/11-04

Lopar, 2. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
prof. Damir Paparić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=738&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr