SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 28. Četvrtak, 8. rujna 2011.
OPĆINA LOPAR

22.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar donijelo je na sjednici održanoj dana 2. rujna 2011. godine

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
javne vodoopskrbe

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

-postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,

-obveza priključenja,

-rokovi za priključenje,

-visina i način plaćanja naknade za priključenje,

-prekršajne odredbe

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1.građevine za javnu vodoopskrbu

Vodna usluga u smislu ove je usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove odluke, smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera.

Glavnim vodomjerom u smislu, ove odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za smještaj vodomjera.

Isporučitelj vodne usluga u smislu ove Odluke na području općine Lopar je: VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab.

Članak 4.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna i instalacija priključka radi očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključka kao i radi obavljanja svih poslova nužnih za popravak i održavanje sustava komunalnih vodnih građevina u svakom trenutku.

II.OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 5.

Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno načinu i postupku predviđenom ovom odlukom i propisima o gradnji.

Članak 6.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području općine Lopar, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina te kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 7.

Vlasnik jednostavne građevine dužan je uz zahtjev za priključenje jednostavne građevine na komunalne vodne građevine, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11).

Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenjem, uz dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine, te pisani ugovor kojim je vlasnik jednostavne građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva za priključenje, odnosno drugu odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika.

Članak 8.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno, riješiti opskrbu pitkom vodom na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom.

Ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen, građevina koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe, može se priključiti uz uvjet da ima nepropusnu sabirnu jamu.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima ugrađen uređaj za mjerenje potrošnje.

U vodomjerno okno s jednim vodoopskrbnim priključkom isporučitelj vodne usluge može dopustiti ugradnju paralelnih vodomjera.

Članak 10.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Priključak se izvodi na zahtjev vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine odnosno druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se javnom isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 11.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

-prethodna suglasnost dana od isporučitelja vodnih usluga prilikom ishođenja akta na temelju kojeg se dopušta gradnja

-dokaz o vlasništvu građevine odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak

-drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za koju se traži priključak

-akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine

-kopiju katastarskog plana odnosne čestice koja ne smije biti starije od 6 mjeseci i izvod iz katastarskog plana

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana te rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 12.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 13.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje ( mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl. ), ime vlasnika i njegove podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lopar, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

Članak 14.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 15.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, rok za uplatu troškova gradnje, posebne uvjete priključenja, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodne usluge bez naknade.

Članak 16.

Javni isporučitelj vodne usluge izvodi radove priključenja samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne osobe, a stvarni trošak izvedbe priključka snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

Podnositelj zahtjeva - fizička osoba, može podnijeti isporučitelju pisani zahtjev za obročno plaćanje stvarnih troškova iz stavka 4. ovog članka.

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj vodnih usluga, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja.

IV.TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 17.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok važi.

Članak 18.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko-tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

V.ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE

Članak 19.

Nakon izgradnje komunalnih vodnih građevina, vlasnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je javnom isporučitelju vodne usluge podnijeti zahtjev za priključak u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine u područjima u kojima su već izgrađene komunalne vodne građevine dužan je javnom isporučitelju vodne usluge podnijeti zahtjev za priključak u roku od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja, odnosno priključiti se na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Članak 20.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po odredbama prethodnog članka, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge, općinsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika nekretnine.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba Županiji Primorsko-goranskoj, Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka.

Ako vlasnik nekretnine ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, općinsko upravno tijelo nadležno za vodno gospodarstvo protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 21.

Rješenjem iz stavka 1. članka 18. ove odluke osim obveze priključenja utvrđuju se i podaci o vlasniku građevine te građevini koja se priključuje na komunalne vodne građevine, visina naknade za priključenje, rok za priključenje, nalog javnom isporučitelju vodne usluge da izvede priključak na teret vlasnika građevine, rok plaćanja stvarnih troškova priključenja javnom isporučitelju vodne usluge te mogućnost prisilne naplate ako vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine u određenom roku ne uplati troškove izgradnje priključka.

VI.NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 22.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je pored troškova izgradnje priključka iz članka 12. ove Odluke platiti i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine za pojedini vodoopskrbni priključak, odnosno priključak odvodnje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se za svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine pa se naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

Članak 23.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna općine Lopar. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Lopar.

Članak 24.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 25.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o izgradnji priključka, uputiti na plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

Članak 26.

Utvrđuje se visina naknade za priključenje:

* za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine u iznosu od 1.919,75 kn

* za stan kao poseban dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 1.919,75 kn

- za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 3.455,50 kn

- za stan kao poseban dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu 3.455,50 kn

- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 7.679,00 kn

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 7.679,00 kn

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 15.358,00 kn

- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 7.303,70 kn

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u iznosu od 7.303,70 kn

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u iznosu od 7.679,00 kn

- za objekte koji služe isključivo poljoprivrednoj djelatnosti (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 500,00 kn

- za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u iznosu od 1.535,80 kn

- za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu od 1.535,00 kn.

Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 27.

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih mjesečnih obroka. Zaključak o obročnom plaćanju naknade za priključenje donosi načelnik Općine Lopar.

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Općini Lopar zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.

Obvezniku plaćanja naknade kojem je odobreno obročno plaćanje naknade za priključenje, a koji istu ne plaća sukladno datumima dospijeća pojedinih obroka naknade, nakon opomene isporučitelj vodne usluge može obustaviti isporuku opskrbe pitkom vodom, odnosno aktivirati sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka ovog članka.

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

Članak 28.

Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz čl. 18. ove Odluke.

Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje

Članak 29.

Općinsko vijeće Općine Lopar može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za općinu Lopar, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu općine Lopar.

Članak 30.

Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07. i 65/09).

Članak 31.

Općinski načelnik Općine Lopar (u daljnjem tekstu. Načelnik) može utvrditi akcijske uvjete plaćanja naknade za priključak za fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem utvrđenog iznosa naknade iz članka 25. ove Odluke najviše do 50% i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade za priključenje, ali najduže do 24 mjesečnih obroka.

VI.FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 32.

U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Lopar.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Lopar, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka budući korisnik komunalne vodne građevine dužan je:

-izvijestiti Jedinstveni upravni odjel i mjesnu samoupravu Općine Lopar o potrebi izgradnje komunalne vodne građevine

-ishoditi uvjete gradnje (projekt, lokacijska, građevinska dozvola, potvrda na projekt)

-uplatiti procijenjena sredstva za financiranje na žiro- račun Općine Lopar

-zaključiti Ugovor o izgradnji komunalne vodne građevine sa Općinom Lopar

VII. NADZOR

Članak 33.

Ovlaštena osoba gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove odluke može poduzeti slijedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu

- pokrenuti prekršajni postupak

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.postupi suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ove Odluke

2.priključenje na sustav javne vodoopskrbe ne obavi prema postupku i načinu koji su propisani ovom odlukom (članak 5. Odluke)

3.postupi suprotno odredbi članka 6. st. 1. ove Odluke

4.postupi suprotno odredbi članka 7. ove Odluke

5.ne priključi svoju građevinu na sustav javne vodoopskrbe u rokovima određenim člankom 18. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture Službene novine (Primorsko- goranske županije 52/08)

Članak 36.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-18

Lopar, 2. rujna 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
prof. Damir Paparić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=738&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr