SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), odredbe članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) te članka 279. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 8. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU
9. građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9. građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4, koji obuhvaća građevinsko područje izvan naselja za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene (K); u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 9. građevinskog područja K- 4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4, u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/08).

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe detaljnog sagledavanja načina uređenja, korištenja i zaštite građevinskog područja izvan naselja za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene (K). Planom će biti potrebno odrediti uvjete i način gradnje te osnovnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture, uz određivanje mjera zaštite okoliša.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08), a obuhvaća građevinsko područje izvan naselja za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene (K).

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca. 2,2 ha.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana, građevinsko područje K-4 Brestovica (Gostinjac), nalazi se uz koridor županijske ceste: Sv. Vid Miholjice (Ž5086) - Sv. Vid Dobrinjski - Šilo (koridor tvori istočnu granicu građevinskog područja). Sjevernu granicu obuhvata Plana čini trasa nerazvrstana cesta (put Balsanov), cesta od spoja na županijsku cestu Sv. Vid Miholjice (Ž5086) - Sv. Vid Dobrinjski - Šilo prema Hlapi.

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno, zarašteno raslinjem - makijom, zapušten i teško prohodan. Nema ograničavajućih prirodnih elemenata za realizaciju planske namjene.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

Urbanističkim planom uređenja treba definirati detaljnu namjenu površina unutar građevinskog područja izvan naselja za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene (K), koridore prometnica, građevine infrastrukture, površine za poslovnu namjenu, javne i zelene površine te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje. Pored navedenog, treba riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu sa priključcima, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina, propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Dobrinj, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- urbanizacijom osmisliti prostor za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene (K), površine namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužene, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje;

- utvrđivanje mjerila i tipologije nove gradnje sukladno planiranoj namjeni usaglašenim s kontekstom neposrednog okruženja;

- riješiti interni prometni sustav, kolne, pješačke komunikacije te parkirališni prostor;

- planirati uređenje pristupne prometnice - spoj na primarnu kolnu prometnicu, županisku cestu Sv. Vid Miholjice (Ž5086) - Sv. Vid Dobrinjski - Šilo;

- definirati komunalnu infrastrukturnu mrežu opskrbe vodom, električnom energijom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

- planiranom prometnom i komunalnom infrastrukturom osigurati racionalno korištenje prostornih resursa radne zone uz propisane mjere zaštite okoliša;

- odrediti mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana Općinom Dobrinj.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Sukladno Zakonu kartografski prikazi Plana će biti izrađeni na geodetskoj podlozi za izradu Plana (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u formi digitalnog zapisa u dwg formatu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000.

Geodetsku podlogu, ovjerenu od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave - odsjeka za katastar Krk, osigurava Općina Dobrinj.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će se zatražiti od:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Rijeka, Ciottina 17A

5. Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka

11. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

12. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

13. MUP PU Primorsko-goranska, Krk, Kralja Tomislava 10

14. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove - Urbanistička inspekcija Vinogradska ulica 25, Zagreb

15. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

16. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

17. Javna ustanova Zavod prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

18. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

19. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

20. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg Josipa bana Jelačića 1

21. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 90 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO

GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana nije dopušteno izdavanje akata za zahvate u prostoru prema odredbama Zakona i Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 14.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2011. godinu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela, ustanove, trgovačka i komunalna društva s javnim ovlastima i ostale instance određene posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-11-5

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=728&mjesto=51514&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr