SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici, održanoj dana 8. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Odluka) se uređuje korištenje, održavanje, zaštita, građenje, rekonstrukcija, upravljanje i financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina) te poslovi nadzora nad tim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika, a koja nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa.

Nerazvrstane ceste nalaze se u građevinskim zonama, poljoprivrednim zonama i šumsko gospodarskim zonama.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ulice, seoski i poljski putovi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu.

Pristupnim putom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena prometna površina koja povezuje dva ili više naselja te naselja s javnim cestama i kojeg nadležni organ nije razvrstao niti u jednu vrstu javne ceste.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju-parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, autobusna stajališta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.

Članak 4.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolnička konstrukcija, most, propust, potporni i obložni zid i nasip),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste, a najmanje 1 (jedan) metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- sustav za odvodnju oborinskih voda,

- nogostup,

- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje prometa i oprema ceste,

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m,

- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštita od nanosa, zaštitne i sigurnosne ograde, stupići, odbojnici i slično).

Članak 5.

Općina utvrđuje mrežu nerazvrstanih cesta i vodi evidenciju o nerazvrstanim cestama na svom području.

II. ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA, GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.

O korištenju, održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i građenju nerazvrstanih cesta na svom području brine Općina.

Članak 7.

Nerazvrstane ceste moraju se održavati na način da se na njima može obavljati siguran i nesmetan promet za koji su namijenjene.

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine, koji donosi Općinsko vijeće.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovnog (tekućeg) održavanja i radovi izvanrednog (pojačanog) održavanja.

Radovi redovnog (tekućeg) održavanja obuhvaćaju: ravnanje i nasipavanje cesta kamenim ili sličnim čvrstim materijalom; održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih jaraka ili druge odvodnje ceste, postava i održavanje prometne signalizacije; održavanje, čišćenje i popravljanje propusta, mostova i prilaza do zemljišta i objekata; čišćenje blata, uklanjanje i čišćenje snijega, leda, i snježnih nanosa; čišćenje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa od korova, živica, granja, stabala i drugih nasada koji onemogućavaju prozračivanje i sušenje ceste; košnja trave i održavanje zelenih površina na prostoru između zemljišta, objekata i ceste; održavanje, uređivanje ili uklanjanje drveća, grmlja i drugih sadnica koje sprečavaju preglednost sudionicima u prometu ili krošnjom zaklanjaju prometnu signalizaciju i javnu rasvjetu; održavanje, čišćenje i uređivanje pješačkih staza uz nerazvrstane ceste te redovito posipavanje u slučaju poledice i drugi radovi neophodni za izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane ceste u skladu s potrebama korisnika određene nerazvrstane ceste.

Radovi izvanrednog (pojačanog) održavanja obuhvaćaju: obnavljanje, zamjenu, pojačanje donjeg sloja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste; obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste, sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta; zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, propust i sl.); poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju, ublažavanje nagiba i pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije i drugi slični radovi.

Članak 8.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 9.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste obavlja se sukladno godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine koji donosi Općinsko vijeće Općine, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i dokumenata prostornog uređenja Općine.

Postojeće nerazvrstane ceste ostaju u zatečenim gabaritima.

III. KORIŠTENJE I MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANE CESTE

Članak 10.

Nerazvrstane ceste se koriste na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 11.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama ili svojim gabaritom ugrožavaju sigurnost prometa ili onemogućuju promet drugih vozila na nerazvrstanoj cesti (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi odobrenje za izvanredni prijevoz.

Način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza, obračun naknade i kontrola uređuju se primjenom propisa za javne ceste.

Odobrenje za izvanredni prijevoz izdaje Općinski načelnik Općine.

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje se prekomjerno koriste i opterećuju nerazvrstane ceste, plaćaju naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste, koju rješenjem utvrđuje Općinski načelnik Općine.

Prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste razumijeva se učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno, a u svrhu prijevoza šljunka, kamena, zemlje, drva ili sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl.

Visina naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjernu uporabu javnih cesta.

Članak 13.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Općine, obavlja ovlaštena pravna osoba.

Članak 14.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste i svih površina s kojima se vozila izravno priključuju u promet na nerazvrstanu cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Troškove gradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu i postavljanje prometnih znakova, signalizacije ili opreme snosi investitor ili vlasnik zemljišta ili građevine.

Članak 15.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.

Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe koja održava nerazvrstanu cestu, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 16.

Za gradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine, ako nije potrebna dozvola sukladno propisima o građenju.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka sadržava i posebne uvjete u skladu s prometno-tehničkim propisima.

Članak 17.

Zauzimanje i korištenje nerazvrstanih cesta i zemljišta uz nerazvrstane ceste zbog radova koji se ne smatraju održavanjem i građenjem ceste te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 18.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i na zemljištu uz nerazvrstanu cestu bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Iznimno, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez odobrenja, uz dojavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Osobe koje vrše hitne intervencije će poduzeti sve potrebne radnje od osiguravanja odvijanja prometa do sanacije nerazvrstane ceste.

Članak 19.

Novoizgrađene, rekonstruirane i novoasfaltirane nerazvrstane ceste zabranjeno je prekopavati najmanje 2 (dvije) godine, računajući od dana završetka asfaltiranja.

Iznimno, u naročito opravdanim slučajevima može se odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, na temelju odobrenja Općinskog načelnika Općine.

U odobrenju iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se način rada, uvjeti za izvedbu radova, regulacija prometa, način sanacije prekopa odnosno potkopa te nadzor nad obavljanjem tih radova.

Članak 20.

Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih uvjeta i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa Općinski načelnik Općine zabranit će sav promet nerazvrstanom cestom ili promet pojedinim vrstama vozila te o tome obavijestiti nadležnu policijsku postaju.

Članak 21.

U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).

Vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 2. ovog članka ne ukloni raslinje, naprave i ograde iz trokuta preglednosti, Općina će osigurati izvođenje radova preko treće osobe na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 22.

Vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke.

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka razumijeva se:

- održavanje u ispravnom i protočnom stanju,

- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno otjecanje vode),

- košnja trave i korova s pokosa i dna jarka,

- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza.

Članak 23.

Oštećena i napuštena vozila i druge ostavljene stvari dužni su ukloniti vlasnici vozila i stvari. Ukoliko uklanjanje ne izvrši vlasnik, odnosno korisnik vozila i stvari, isto će organizirati Općina na trošak vlasnika, odnosno korisnika vozila i stvari, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

Članak 24.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao javno dobro u općoj uporabi upisane u zemljišnoknjižnim odnosno katastarskim podacima ne mogu se stjecati imovinska prava.

Nerazvrstanim cestama koje se u naravi ne koriste kao javne, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi ako dokumentima prostornog uređenja Općine nisu predviđene za prometnu namjenu.

Nerazvrstane ceste koje se u naravi koriste kao dobra u općoj uporabi, a nisu kao takve upisane u zemljišnim i katastarskim knjigama niti ucrtane u katastarskim planovima mogu se nakon provedenog postupka proglasiti javnim dobrom u općoj uporabi te upisati u zemljišne i katastarske knjige.

Rješenje o proglašenju odnosno ukinuću svojstva javnog dobra u općoj uporabi za nerazvrstanu cestu donosi Općinsko vijeće.

Općina je dužna pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 25.

Izmjera nerazvrstane ceste provodi se po službenoj dužnosti ili po pisanom zahtjevu Vijeća mjesnog odbora na čijem području se nerazvrstana cesta nalazi.

Uz pisani zahtjev za izmjeru nerazvrstane ceste Vijeće mjesnog odbora dužno je dostaviti podatke o nerazvrstanoj cesti, navesti dionicu ceste koju je potrebno izmjeriti, te dostaviti spisak vlasnika, odnosno korisnika zemljišta uz dionicu nerazvrstane ceste koja će se mjeriti.

Troškovi izmjere podmiruju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 26.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta, nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa na njima, zabranjeno je:

1. privremeno ili stalno zauzimati nerazvrstanu cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Općine,

2. oštećivati asfaltni ili makadamski kolnik, bankine, propuste ili druge elemente nerazvrstane ceste, te raditi na bilo koji način štetu nerazvrstanoj cesti ili zaštitnom pojasu te ceste,

3. izvoditi bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Općine,

4. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,

5. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine sa zemljišta ili iz stambenih, gospodarskih ili poslovnih građevina,

6. sprečavati otjecanje oborinskih voda sa nerazvrstanih cesta i cestovnog zemljišta, zatrpavati odvodne jarke, propuste i sl.,

7. vući po cesti trupce, granu, plugove, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,

8. spuštajući niz kosine, nasipe i usjeke cesta kamen, drvo ili druge materijale koji bi oštećivali cestu,

9. na cestu ili cestovno zemljište stavljati građevinski materijal, odnosno prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisu poduzete mjere potrebne da se teret ne rasipa po cesti,

10. izlijevati na cestu motorno ulje ili druge masne tvari,

11. dolaziti na kolnik ili silaziti s kolnika izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,

12. okretati traktore, plugove i drugo poljoprivredno oruđe na cesti,

13. puštati bez nadzora stoku ili perad na cestu,

14. nanositi blato na kolnik nerazvrstane ceste,

15. paliti travu, korov, granu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,

16. voziti teret s većim osovinskim pritiskom od dopuštenog,

17. svako drugo neovlašteno djelovanje na površinu nerazvrstane ceste.

Ukoliko pravna ili fizička osoba radnjama iz stavka 1. ovog članka učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti, dužna je istu sanirati o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije, Općina će rješenjem utvrditi rok i način sanacije.

Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovog članka, sanaciju nerazvrstane ceste izvršiti će Općina putem ovlaštene osobe za izvođenje radova, na teret počinitelja štete.

Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste iz stavka 2. i 3. ovog članka u roku od 15 dana od dana ispostave računa.

IV. FINANCIRANJE

Članak 27.

Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i zaštite nerazvrstanih cesta osiguravaju se iz:

- komunalnog doprinosa

- komunalne naknade

- općinskog proračuna

- naknade za izvanredni prijevoz

- naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste

- drugih izvora.

V. NADZOR

Članak 28.

Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Članak 29.

U obavljanju nadzora ove Odluke referent je ovlašten:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog,

- naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 30.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom referentu na njegov zahtjev i u zadanom roku dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom referentu omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 31.

Komunalni referent može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 35.

Za prekršaje za koje je ovom Odlukom propisana novčana kazna, komunalni referent kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, u iznosu od:

- 2.000,00 kuna za pravnu osobu,

- 1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,

- 200,00 kuna za fizičku osobu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-11-6

Dobrinj, 8. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=728&mjesto=51514&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr