SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

6.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine, donosi

ANALIZU
stanja Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Dobrinj u 2010. godini

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Općina Dobrinj dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Dobrinj čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Dobrinj podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj su:

. Vatrogasne snage (Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj);

. Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Lučka kapetanija, Ispostava Šilo, Dom zdravlja, Crveni križ);

. Stožer zaštite i spašavanja Općine Dobrinj;

. Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS (HGSS Stanica Rijeka, Planinarsko društvo »Obzova«);

. Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (KOMUN d.o.o., TIHA ŠILO d.o.o., PONIKVE d.o.o.);

. Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi (4 Državne interventne postrojbe DIP);

. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama CZ (timovi - postrojbe, povjerenici, voditelji skloništa).

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju Općina Dobrinj je realizirala slijedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

- od strane Općinskog vijeća Općine Dobrinj donesena je 23. lipnja 2006. godine Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, klasa: 214-03/06-106/01, ur. broj: 2142-04-06-01-2;

- Načelnik Općine Dobrinj donio je 23. lipnja 2006. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, klasa: 214-03/06-106/01, ur. broj: 2141-04-06-01-4;

- izrađen je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj u 2010. godini i upućen na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću Općine Dobrinj;

- izrađen je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u općini Dobrinj za period od pet godina od 2008. do 2012.;

- provedene su sve preventivne mjera planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Dobrinj, od strane KOMUN d.o.o.;

- od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u Općini Dobrinj je proveden inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja dana 19. veljače 2008. godine, zapisnik, klasa: UP/I 042-01/08-01/04, ur. broj: 543-12-01-08-3.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, temeljem članka 10. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članaka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/ 06).

U Stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1. Neven Komadina (Općinski načelnik) - zapovjednik Zapovjedništva

2. Zoran Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika) - član

3. Zdenko Kirinčić (djelatnik PONIKVE d.o.o. Krk) - član

4. Igor Fugošić (stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove JUO) - član

5. Mladen Radoslović (direktor KOMUN d.o.o.) - član

6. Zdenko Košaroš (djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje, PU ZS Rijeka) - član

7. Ivan Katalinić (načelnik PP Krk) - član

8. Ratko Turčić (predsjednik DVD-a Općine) - član.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje,

katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj potrebno je odrediti temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području općine Dobrinj kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te preispitati njihove mogućnosti uključivanja u provođenje operativne zadaće zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području općine Dobrinj sukladno Procjeni formirati će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi (timova) civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti društvo Crvenog križa koje će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguravanje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite biti će ustrojeni na nivou Općine sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti područja.

S svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koja će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja biti će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine Dobrinj, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Po donošenju Procjene ugroženosti ista bi se trebala objaviti na Internet stranici Općine Dobrinj i na taj način postati dostupna svim građanima.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centara 112.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj,

- Hitna medicinska pomoć,

- Lučka kapetanija, Ispostava Šilo.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj čine vatrogasne snage. Općina Dobrinj naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage u Općini čini Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj.

U Proračunu Općine Dobrinj za 2010. godinu za Vatrogastvo je predviđeno 125.000,00 kn (JVP) odnosno 30.000,00 kn (DVD) te za aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 180.000,00 kn odnosno 10.00,00 kn za posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu. Tijekom 2010. realizirane su u potpunosti sve stavke osim one predviđene za JVP gdje je od predviđenih 125.000,00 kn realizirano 118.173,35 kn.

Vatrogasne postrojbe JVP, DVD i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu raspolažu s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za tehničke intervencije, auto-ljestve, zapovjedna vozila, vozila za prijevoz ljudi i opreme i kemijsko vozilo).

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području općine Dobrinj.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine Dobrinj su:

- Gorska služba spašavanja,

- Planinarsko društvo »Obzova«.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj daje se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Općine Dobrinj. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su/ustrojiti će se na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima općine Dobrinj.

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine i dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenost, učinkovitosti i opremljenost svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine.

Općina Dobrinj nema izrađenu novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (objavljen je u »Narodnim novinama« broj 38/08), te je stoga nemoguće točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju. Stoga će Općina Dobrinj pristupiti izradi Procjene.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Ova Analiza objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Analiza će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/13

Ur. broj: 2142-04-01-11-2

Dobrinj, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51514&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr