SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA MATULJI
7

13.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 26/08 i 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Rashodi za realizaciju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u visini od 9.675.000,00 kn, i to 2.400.000 kn iz sredstava prihoda po posebnim propisima, 1.505.000 kn iz prenesenih sredstava, te 7.275.000 kn sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Rashodi za realizaciju programa su izvršeni su u iznosu od 8.974.125 kn, i to iz općih prihoda proračuna 5.186.871 kn, prihoda po posebnim propisima 2.282.254 kn, te 1.505.000 kn prenesenih sredstava.

P23 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.974.125,65 kn

A 230101 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 226.346,41 kn

Izvedeni su radovi na odvodnji atmosferskih voda prema zahtjevima mjesnih odbora, te intervencija na sljedećim područjima: u naseljima Lipa (u neposrednoj blizini muzeja Lipa uz županijsku i nerazvrstanu cestu - 82.899,64 kn), Frančići (uz županijsku cestu 8.137,40 kn), Mihotići (u ulici 43. Istarske divizije pokraj kućnog broja 28 - 7.673,80 kn), Matulji (stara jezgra naselja Popovići - 54.937,21 kn; Frlanija (ulica Živica) - 44.931,62 kn; te centar Matulja - 1.862,94 kn), Jušići (naselje Pešćinica - 25.903,80 kn). Ukupno je utrošeno 226.346,41 kn.

A 230102 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 507.988,24 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih »fešti« po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane, a radovi su intenzivnije izvršavani u ljetnim mjesecima. Za uslugu pometanja ukupno je utrošeno 248.251,74 kn, dok je za odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak utrošeno 22.035,00 kn.

Tijekom 2009. god. sanirano je više divljih deponija manjih obima i to na sljedećim lokacijama: uz prometnice Matulji-Jušići, Jušići-Zdemer, Zdemer-Sušnji, Žejane- Mune, Frančići-Rukavac (Lisinska cesta), Kvarnersku cestu (iznad kućnog broja 35), te području Breškog dola. Ukupno je utrošeno 40.256,55 kn.

Na području mjesnih odbora nastavljeno je prikupljanje krupnog otpada tijekom cijele godine prema unaprijed određenom rasporedu, čime je nastavljen trend smanjenja stvaranja novih i obnavljanja starih divljih deponija. Raspored prikupljanja krupnog otpada dostavljen je na kućne adrese, kako za područje mjesnih odbora tako i za širi centar Matulja. Za prikupljanje krupnog otpada ukupno je utrošeno 174.207,12 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, ličenje grafita, najam WC kabina i slično) utrošeno je 22.282,30 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 955,53 kn.

A 230103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.775.377,16 kn

A 230103-1 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 384.157,10 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, okućnice ambulante u Matuljima te površina spomenika u Jurdanima.

Održavale su se i površine novouređenih spomenika u Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima i na groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušićima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma, te uz igralište Rupnjak.

Za Dan antifašističke borbe i Dan svih svetih izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja. Tijekom 2009. godine od većih uređenja zelenih površina izdvaja se sadnja drvoreda uz novoizgrađenu cestu u zdravstvenom centru u Matuljima u iznosu od 47.040,12 kn.

Ukupno je utrošeno 384.157,10 kn.

A 230103-2 SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 30.172,68 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na području centra Matulja, te na području Jurdani, Frlanije i Biškupi. Vršeno je i orezivanje stabala uz stupove javne rasvjete u naseljima Jušići (Pešćinica-Rupnjak), Rukavac (Lisinska cesta), Šapjane, Veli Brgud i Matulji (Kvarnerska cesta). Ukupno je utrošeno 30.172,68 kn.

A 230103-3 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 972.233,59 kn

Tijekom 2009. god. izvodili su se radovi na jedanaest (11) javnih površina.

- ŽIVICA (MATULJI) - Tijekom 2009. godine pristupilo se uređenju zelene površine Živica za čiju je projektnu dokumentaciju utrošeno 31.600,00 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije za izvođenje radova, te ugovora

u javnom glasilu utrošeno je 1.195,60 kn. Ugovoreni iznos izvođenja radova iznosio je 302.699,19 kn, a realizirano je 200.136,99 kn. Zbog loših vremenskih prilika dio radova nije realiziran do kraja kalendarske godine, a realizirati će se početkom 2010. godine. Sveukupno je utrošeno 232.932,59 kn.

- LIPA - U naselju Lipa izvršena je sadnja drvoreda uz mjesnu crkvu u iznosu od 53.016,32 kn.

- TERMINAL PERMANI - Na dijelu novouređenog prvog djela Terminala Permani hortikulturno je uređena površina u iznosu od 44.204,26 kn.

- JAVNI PUT BREGI-BRNČIĆI - U naselju Bregi uređen je pješački put za Brnčići, te je za tu namjenu utrošeno 39.080,26 kn.

- KALIĆ (RUKAVAC) - Tijekom 2008. godine započeti su radovi na uređenju javne površine Kalić, dok su se zemljani radovi na ozelenjavanju zelenih površina realizirali tijekom 2009. godine. Za tu je namjenu utrošeno 31.571,10 kn, dok je za hortikulturno uređenje utrošeno 19.665,18 kn. Ukupno je utrošeno 51.236,28 kn.

- VIDIKOVAC KRAJ CRKVE U RUKAVCU - Tijekom 2008. godine započeti su radovi na uređenju vidikovca kraj crkve u Rukavcu, dok se veći dio radova izvodio početkom 2009. godine. U 2009. godini, za tu je namjenu utrošeno 265.876,99 kn

- SV. MIHOVIL - Tijekom 2008. godine započeti su radovi na uređenju okoliša crkvice Sv. Mihovil, dok se veći dio radova izvodio početkom 2009. godine. U 2009. godini, za tu je namjenu utrošeno 88.921,79 kn

- JAVNI PUT POŠČIĆI-BREGI - Tijekom 2008. godine proveden je postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova na uređenju javnog puta Poščići-Bregi, radovi su započeti, ali su i obustavljeni zbog ometanja posjeda od strane fizičke osobe protiv koje je pokrenut sudski postupak. S obzirom da sudski postupak nije okončan, radovi i dalje nisu u potpunosti izvedeni. S naslova ove pozicije, utrošeno je 1.281,00 kn za objavu ugovora u javnom glasilu.

- JAVNA POVRŠINA (DOM RUKAVAC) - Za potrebe održavanja raznih manifestacija na javnoj površini ispred Doma Rukavac, postavljena su dva razvodna ormarića električne energije u ukupnoj vrijednosti od 39.252,30 kn.

- JAVNU PUT U ŠAPJANAMA - Za potrebe indentifikacije čestice javnog puta u Šapjanama utrošeno je 6.642,00 kn.

- IGRALIŠTE BREŠCA - Na ulaznim vratima igrališta Brešca izvedeni su bravarski radovi u iznosu od 1.353,00 kn.

- STEPENIŠTE KRAJ DOMA HANGAR - Krajem 2009. godine započeti su radovi na uređenju stepeništa koje povezuje parkiralište Doma Hangar i tzv. »Stari vrtić« na adresi Dalmatinskih brigada 5 u Matuljima. Za izvođenje armiranobetonskih radova utrošeno je 64.953,23 kn, za zidarske radove 68.175,80 kn , dok je za nabavu kulir ploča utrošeno 15.307,77 kn. Postava kulir ploča nije se izvodila u 2009. godini, zbog niskih temperatura krajem godine, a izvesti će se početkom 2010. godine. U 2009. godine za radove na uređenju stepeništa utrošeno je 148.436,80 kn.

A 230103-4 DEKORACIJE 98.065,00 kn

Vršena je za božićne i novogodišnje blagdane, te za dane karnevala i lokalne blagdane po mjesnim područjima i to u Matuljima, Bregima, Brgudu, Jušićima, Jurdanima, Munama, Rukavcu, Rupi, Zvonećima, te Žejanama.

A 230103-5 ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 23.436,20 kn

Početkom 2009. godine izvodili su se radovi na montaži satnog kompleta (koji uključuje satni mehanizam s kazaljkama i uređajem za zvonjenje) na zgradi Općine Matulji, te je za tu namjenu utrošeno 23.436,20 kn.

A 230103-6 ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI 183.670,39 kn

Tijekom 2009. godine izvodili su se radovi na uređenju četiriju (4) javnih cisterni, kako slijedi:

- JAVNA CISTERNA KALIĆ - Uz javnu površinu Kalić, adaptirana je i novouređena javna cisterna za čiju je namjenu utrošeno 39.387,70 kn.

- JAVNA CISTERNA ŽEJANE - Na javnoj cisterni u Žejanama, renovirana je i privedena funkciji crpna pumpa u iznosu od 4.038,20 kn.

- JAVNA CISTERNA LIPA - Tijekom 2008. godine za potrebe uređenja javne cisterne u Lipi provedeno je javno nadmetanje, dok su se radovi izvodili tijekom 2009. godine. U potpunosti je adaptirana, a za tu je namjenu utrošeno 102.153,04 kn.

- JAVNA CISTERNA VLAHOV BREG - Za radove na adaptaciji javne cisterne Vlahov breg utrošeno je 38.091,45 kn.

A 230103-7 NABAVA KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 40.962,84 kn

Izvršena je nabava i montaža oglasnih ploča za potrebe naselja Bregi, Korensko, Mavrići, Škrapna i Frančići, u iznosu od 7.709,64 kn.

Za potrebe novouređenih javnih površina vidikovac i Kalić u Rukavcu izrađene su i postavljene klupe, dok je za potrebe javne površine Živica provedena nabava klupa koje će se postaviti nakon uređenja zelene površine. U naselju Lipa i Matulji dotrajale su klupe novouređene. Za nabavu, postavu te uređenje postojećih klupa ukupno je utrošeno 28.487,00 kn.

Komplet stolova s klupama, koji se koriste za potrebe kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, označen je natpisom koji označava vlasništvo Općine Matulji, te je za te radove i usluge prijevoza po održanim manifestacijama ukupno utrošeno 3.610,00 kn.

Za potrebe popravka i postave koševa za smeće u centru Matulja utrošeno je 1.156,20 kn.

S naslova ove pozicije, sveukupno je utrošeno 40.962,84 kn.

A 230103-8 HITNE INTERVENCIJE 42.679,36 kn

Ovim je sredstvima sanirano oštećenje postojećeg priključno-mjernog ormara za privremeni el. priključak na parkiralištu »Turist« u Matuljima u iznosu od 6.722,20 kn, zamijenjeni oštećeni stupovi javne rasvjete u Jurdanima i Frlaniji u iznosu od 24.008,90 kn, privremeno zatvorena nerazvrstana cesta u Munama nakon urušavanja ruševne obiteljske kuće u iznosu od 3.464,91 kn, te namireni troškovi tjelesnog osiguranja prilikom održavanja manifestacije »Božićna šetemana« u Matuljima u iznosu od 4.483,35 kn. Ukupno je utrošeno 42.679,36 kn.

A 230104 CESTE 5.211.353,80 kn

A 230104-1 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3.916.858,36 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 100 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« Opatija, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i

nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosio je 3.099.979,96 kn, koji je realiziran u iznosu od 3.099.717,61 kn, odnosno 99,99%.

Održavanje provoznosti saobraćajnica u zimskim uvjetima na »gornjem« području općine (MO Zvoneća, Zaluki, Brgud, Kućeli, Rukavac, Bregi, Brdce i Pasjak, Lipa i Rupa) rješava se na način da su angažirani vlasnici traktora s tog područja, koji po potrebi trenutno vrše čišćenje cesta. Na taj način postiže se optimalno održavanje saobraćajnica u zimskim uvjetima. U tu je svrhu utrošeno 48.946,63 kn. Nerazvrstane ceste i putevi koji nisu održavani u zimskim uvjetima od strane angažiranih vlasnika traktora »gornjeg« područja, održavani su od strane Komunalaca d.o.o., Opatija, te su evidentirani u godišnjem obračunu po godišnjem ugovoru održavanja nerazvrstanih cesta.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 105.655,61 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 14.827,48 kn.

Tijekom 2008. godine započeti su radovi na uređenju ceste u radnoj zoni RZ-6 u Jušićima, prema ugovorenom iznosu od 852.036,65 kn. Budući da radovi nisu u potpunosti izvedeni u 2008. godini, preostali se dio radova prema ugovoru izvodio početkom 2009. godine za što je utrošeno 443.095,07 kn. Tijekom godine ukazala se potreba za izvođenjem armirano-betonskog potpornog zida s rasteretnom konzolom, za što je proveden postupak javnog nadmetanja. Za potrebe izvođenja navedenih radova utrošeno je 69.652,24 kn, dok je za potrebe objave natječajne dokumentacije za izvođenje radova, te oba ugovora u javnom glasilu ukupno utrošeno 5.038,60 kn. Sveukupno je, u 2009. godini, za potrebe uređenja ceste u radnoj zoni RZ-6 u Jušićima utrošeno 517.785,91 kn.

Turistička zajednica Matulji sufinancirana je u iznosu od 30.000 kn za potrebe postavljanja smeđe signalizacije na području Općine Matulji.

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sanacije nerazvrstane ceste Mavrići-Obadi za izradu idejnog projekta utrošeno je 21.107,92 kn, dok je za geodetske radove utrošeno 11.070,00 kn. Ukupno je utrošeno 32.177,92 kn.

Tijekom 2008. godine provedeno je nadmetanje za radove na sanaciji ceste do groblja u Zvonećima, ali je donesena odluka o poništenju nadmetanja, s obzirom da niti jedna zaprimljena ponuda nije bila prihvatljiva. Za potrebe troškova objave poništenja nadmetanja u javnom glasilu utrošeno je 1.281,00 kn. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na geodetske radove utrošeno je 6.630,93 kn. Sveukupno je u 2009. godini utrošeno 7.911,93 kn.

Za potrebe uređenja ulice Put Rubeševo izrađena je posebna geodetska podloga u iznosu od 6.691,20 kn.

Na Lisinskoj cesti (na dionici Gajina-Rukavac) izvodili su se radovi na uređenju i sanaciji pokosa za što je utrošeno 53.138,15 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji sveukupno je utrošeno 3.916.858,36 kn.

A 230104-2 ODRŽAVANJE BUS STAJALIŠTA I UGIBALIŠTA 48.375,19 kn

U 2009. god. uz tekuće održavanje (čišćenje) BUS stajališta i ugibališta u iznosu od 15.361,27 kn, generalno je čišćena i autobusna čekaonica u centru Matulja u iznosu od 1.769,00 kn. Za zamjenu stakala na čekaonicama Enex (Stara dugana), Mihotići, Jurdani utrošeno je 8.956,78 kn. Soboslikarski radovi i manji popratni bravarski radovi izvodili su se na čekaonicama Mihotići, Enex (Stara dugana), Jušići, Jurdani i Rupa u iznosu od 22.288,14 kn. Sveukupno je utrošeno 48.375,19 kn.

A 230104-3 HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,

PRIVREMENI REŽIM PROMETA 31.297,25 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi privremenih priključaka i radovi koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koji zahtijevaju zahvat na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), kao i intervencije u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

U protekloj godini troškovi su se odnosili na organizaciju XIV. smotre zvončara u Matuljima, »Antonje« u Zvonećima, te »Brežanske noći« u Bregima, za koje je ukupno utrošeno 31.297,25 kn.

A 230104-4 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.214.823,00 kn

Provedena su dva nadmetanja za potrebe asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji. Prema prvom nadmetanju ugovoreni su radovi u iznosu od 1.103.770,00 kn, a obuhvaćeni su radovi na sljedećim lokacijama i u sljedećim iznosima: Poljane (53.892,70 kn), Veli Brgud (22.387,92 kn), Perčići (65.429,37 kn), Obadi (40.351,64 kn), Kućeli (ulaz 71.139,92 kn i Solinica - 31.087,01, što ukupno čini 102.226,93 kn), Matulji (Živica 135.571,36 kn), Vele i Male Mune (353.403,75 kn), te Žejane (244.774,73 kn). Ukupno je izvedeno radova u iznosu od 1.018.038,38 kn. Dio radova na asfaltiranju, moguće je izvesti tek po završetku radova na uređenju javne površine Živica, te stoga nisu izvedeni, a izvesti će se početkom 2010. godine.

U drugom nadmetanju, a nakon sanacije urušenih potpornih zidova, izvedeni su radovi na asfaltiranju ceste za Zaluki dužine 320 metara u iznosu od 194.308,02 kn.

Za potrebe objave natječajne dokumentacije za izvođenje radova, te ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.476,60 kn.

Ukupno je za potrebe asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji utrošeno 1.214.823,00 kn.

A 230105 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 43.691,71 kn

A 230105-1 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 43.691,71 kn

Na groblju Rukavac temeljito je uređeno spomen groblje NOB-a, zamjenom oštećenih kamenih i mramornih dijelova, obradom metalnih dijelova, a djelom i izradom novih. Zelene površne hortikulturno su uređene. Za uređenje je ukupno utrošeno 39.224,70 kn.

Za pojačano uređenje spomenika Rukavcu i Pasjaku utrošeno je 4.467,01 kn. Sveukupno je utrošeno 43.691,71 kn.

A 230106 JAVNA RASVJETA 1.209.368,33 kn

A 230106-1 UTROŠAK JAVNE RASVJETE 1.000.152,51 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2009. god.

A 230106-2 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 209.215,82 kn

Stavka pokriva troškove održavanja javne rasvjete u 2009. god.


A/ UKUPNO: 8.974.125,65 kn

Planirano: 9.675.000,00 kn

Izvršenje: 92,76 %


Klasa: 400-08/09-01/11

Ur. broj: 2156-04-10-19

Matulji, 30. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=667&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr