SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA MATULJI
73

57.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donosi

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/08, 12/09 i 30/09) u članku 1. mjenja se i glasi:

a/ opći prihodi i primici proračuna 18.475.000,00 kn

b/ ostali prihodi za posebna namjene
(kom. doprinos i ost. namjenski prihodi) 4.775.000,00 kn

c/ ostale pomoći (države, županije,
gradova i općina) 2.400.000,00 kn

Članak 2.

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 2.900.000,00 kn

54.9 - VODOOPSKRBA - II. ETAPA 2.500.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2010. godini predviđena je izgradnja na slijedećim građevinama:

- Opskrbni vodovod naselja Rupa,

- Vodovod i kanalizaciju na dijelu ceste EE unutar zone R-2

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR)400.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA 2.000.000,00 kn

58.3 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 1.650.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 1.050.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju cesta u radnim zonu RZ-1 i RZ-2,Miklavija te ceste za školsku-sportsku dvoranu. Početak izgradnje pojedine ceste ovisit će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE

(HC - ŽUC-ENERGO) 600.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije, Hrvatskim cestama i Energom.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI

1.200.000,00 kn

56.3 - PROJEKTIRANJE NOGOSTUPA. 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL PERMANI

500.000,00 kn

Predviđena sredstva namjenjena su izgradnji terminala.

56.2 - PARKIRALIŠTA. 350.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta kod »starog vrtića« i dijela parkirališta uz Dom Permani u Permanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica i to u Brešcima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUKTURA

450.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA 150.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na izgradnju igrališta u Brcima uz budući dom te za nastavak opremanja igrališta Pasjak i Veliki Brgud.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE

RASVJETE100.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

K 240106- OBJEKTI 16.600.000,00 kn

54.01 - ŠKOLSKA-SPORTSKA DVORANA

1.600.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije i početak gradnje.

GARAŽA UZ ŠKOLSKU-SPORTSKU

DVORANU6.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije i izgradnju javne garaže.

54.1 - PARKOVNA POVRŠINA »JANKOVIĆEV DOLAC« 3.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju uređenja parkovne površine »Jankovićev dolac« te početak radova.

32.5 - CENTAR PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 6.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju objekta centra primarne zdravstvene zaštite.

K240107 - POTICANA STANOGRADNJA

200.000,00 kn

64 - POTICANA STANOGRADNJA 200.000,00 kn

Prema programu poticane stanogradnje u 2010. god. planira se izrada potrebne dokumentacije

K240108-ZEMLJIŠTE 650.000,00kn

54.09 - OTKUP ZEMLJIŠTA 650.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

Nastavit će se izgradnja kanalizacijskih kolektora i sanitarne kanalizacije sredstvima namjenskog povećanja vode od 4 kn/m3 koja se izdvajaju na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća.

Poseban naglasak kod izgradnje prometnica u ovom razdoblju bit će na izgradnji pristupne ceste za javnu garažu i školsku sportsku dvoranu te izgradnju spojne ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana. Nastavit ćemo sa aktivnostima u RZ1 i RZ2, Miklaviji, a nastavit ćemo i sa sufinanciranjem zajedničkih projekata sa HC, ŽUC-om i Energom.

Proširenje groblja kroz ovo razdoblje vezano je za izradu projektrne dokumentacije a izvest će se i proširenje groblja Matulji.

Najveći dio predviđenih sredstava namijenjen je izgradnji kapitalnih objekata. Tijekom 2011. godine dovršit će se Centar primarne zdravstvene zaštite općine Matulji, koji se planira sa 20 miliuna kuna. Tijekom 2012. godine dovršit će se javna garaža sa pristupom ispod sportske dvorane, koja se planira sa 16 miliuna kuna, školska sportska dvorana koja se planira sa 30 miliuna kuna te potpuno uređenje parkovne površine i vanjskih igrališta »Jankovićev dolac« za koje se planira 5 miliuna kuna. Tijekom 2012. godine planira se započeti izgradnja novog objekta dječjeg vrtića.

Kod poticane stanogradnje završetkom izrade prostornoplanske dokumentacije pristupit će se rješavanju najbitnije infrastrukture na zemljištu.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/7

Ur. broj: 2156-04-09-31

Matulji, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Željko Grbac oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr