SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA MATULJI
73

54.

Na temelju odredbi članka 100. stavka 7. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja radne zone R-2

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 u Matuljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/99), u nastavku teksta: Plan.

Obuhvat izmjene i dopune Plana određen je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke, je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A/ PLAN

I. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih

čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom

mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne

i ulične mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

II. GRAFIČKI DIO:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2.e. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

OTPADNIH VODA 1:1000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I

ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4. UVJETI GRADNJE 1:1000

B/ OBVEZNI PRILOZI:

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. ODLUKA O IZRADI IZMJENE I DOPUNE

DETALJANOG PLANA UREĐENJA RADNE

ZONE R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« 18/08.)

III. IZVODI IZ PROSTORNOG PLANA ŠIREG

PODRUČJA

IV. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I

PROPISA

V. ZAHTJEVI IZ ČLANKA 79. ZAKONA O

PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

VI. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPARVI

VII. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

VII. SAŽETAK ZA JAVNOST

VIII. MIŠLJENJA IZ ČLANKA 94. ZAKONA O

PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

IX. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I

DONOŠENJA PLANA

X. SAŽETAK ZA JAVNOST

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 3.

U članku 5 ., točka 1., podtočka a/ mijenja se i glasi:

a/ Poslovno - trgovačka zona - KI 1 (građevne čestice 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 39 i postojeće čestice b, c, d) namijenjena je organizaciji manjih i srednjih kapaciteta trgovačkih (veletrgovačkih), servisnih, uslužnih, zanatskih proizvodnih i sličnih poslovnih djelatnosti. Isključivo skladišna djelatnost nije dozvoljena (skladišni prostor kao prateći, u sklopu tehnološkog procesa). U sklopu građevne čestice 20 dopuštaju se sadržaji ugostiteljstva, zabavni, uslužni i sl. prateći sadržaji za potrebe cijele zone do 50% građevinske bruto površine. Neizgrađeni dijelovi namjenjuju se uređenju prometnih i zelenih površina.

U članku 5 ., točka 1., podtočka b/, mijenja se i glasi:

b/ Obrtnička zona - KI 2 (građevne čestice 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 38 i a2) namijenjena je organizaciji manjih kapaciteta servisnih, uslužnih, zanatskih proizvodnih, trgovačkih i sličnih poslovnih djelatnosti. Neizgrađeni dijelovi namjenjuju se uređenju prometnih i zelenih površina.

U članku 5 ., točka 2., podtočka a/ mijenja se i glasi:

a/ Veletržnica - K1

Građevne čestice br. 6 i 6a namijenjene su organizaciji osnovnih sadržaja veletržnice, to jest građevinama za prodaju svježeg voća i povrća, cvijeća i sušenih proizvoda na veliko, sa skladištima, rashladnim komorama i prostorima za manipulaciju i pretovar, pratećim sadržajima (uprava, uredi, carina, sanitarije, ugostiteljstvo, portirnica i sl.), kao i otvorenim i natkrivenim površinama za prodaju poljoprivrednih proizvoda, prometnim (interne prometnice, manipulativni prostori, parkirališta) i uređenim zelenim površinama.

Građevne čestice broj 5 i 7 su površine namijenjene proširenju sadržaja veletržnice u drugoj etapi. Čestica br. 5 namijenjena je uređenju dodatnih pratećih sadržaja veletr

žnice (uprava, sanitarije i sl.), a čini funkcionalnu cjelinu s građevnom česticom br. 37.

Čestica br. 7 namijenjena je proširenju osnovnih sadržaja veletržnice.

Čestice broj 5 i 6a nemaju direktni kolni priključak na javnu prometnu površinu, već ga ostvaruju preko građevne čestice br. 6.

U članku 5., točka 2., podtočka b/, oznaka građevne čestice »a« mijenja se oznakom »a1«.

U članku 5 ., točka 3., brišu se riječi « kao i dodatnih pratećih sadržaja veletržnice (uprava, sanitarije i sl.)«.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 4.

Mijenja se članak 8. i glasi:

Određuju se površine građevnih čestica, najveća dozvoljena izgrađena površina i koeficijenti izgrađenosti kig, najveća dozvoljena građevinska bruto površina i koeficijent iskorištenosti kis, po građevnim česticama:

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 5.

U članku 9., riječi »tlocrtna i bruto izgrađena površina« zamjenjuju se riječima »izgrađena površina i građevinska bruto površina«.

Članak 6.

Mijenja se članak 10. i glasi:

Najveća dopuštena ukupna visina građevine iznosi:

- 8,5 m za građevne čestice namjene KI 2 (obrtnička zona)

- 9,0 m za ostale građevne čestice

Najveća dopuštena visina građevine (mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja) iznosi:

- 7,5 m za građevne čestice namjene KI 2 (obrtnička zona)

- ne određuje se za ostale građevne čestice

Građevine mogu imati najviše dvije nadzemne etaže (P+1).

Građevine mogu imati podrum, jednu podzemnu etažu ukupne površine do 50 % najveće dopuštene izgrađene površine građevne čestice. Izuzetno se na građevnim česticama broj 1, 6a, 17, 20, 34 i 35 dopušta površina podruma do 100% najveće dopuštene izgrađene površine građevne čestice.

Do podruma se može urediti kolni pristup - rampa najveće dopuštene širine 8 m. Visina podruma u dijelu pristupa-rampe ne uračunava se u ukupnu visinu građevine.

Najveća dopuštena ukupna visina nadstrešnice na prostoru postojeće prodaje na otvorenom u sklopu građevne čestice br. 6 iznosi 6,0 m, a najmanja udaljenost od ruba građevne čestice 3 m. Nadstrešnica se u drugoj etapi može urediti kao zatvoreni objekt.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 7.

U članku 15. briše se stavak 2.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 8.

U članku 18., riječi »s tolerancijom (+,-) 0,5 m« zamjenjuju se riječima »s tolerancijom (+,-) 1,0 m«.

Članak 9.

U članku 21., dodaje se stavak 2. i glasi:

Najmanje 15% površine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina.

Članak 10.

U članku 22. mijenja se stavak 2. i glasi:

Obveza je svakog investitora da osigura unutar građevne čestice određeni broj parkirnih odnosno garažnih mjesta i to:

- 1 PM za svako vozilo koje koristi u poslovanju

- 1 PM na dva zaposlena

- 1 PM na 25 m2 građevinske bruto površine maloprodajnog prostora

- 1 PM na 60 m2 građevinske bruto površine veleprodajnog prostora

- 1 PM na 50 m2 građevinske bruto površine za ostale (servisne, uslužne i sl.) djelatnosti namijenjene širem krugu korisnika (građanima)

- 1 PM na 4 sjedeća mjesta ugostiteljskog sadržaja

- za druge djelatnosti prema potrebama tehnološkog procesa

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 11.

U člancima 25., 26., 27., 28. i 29. riječi »županijska cesta« i/ili« županijska cesta 5018 Jušići (D8)-Matulji-D3« zamjenjuju se riječima »državna cesta - glavna mjesna ulica«, a riječi »državna cesta« i/ili »državna cesta D8 GP Pasjak- Šapjane-Rijeka« zamjenjuju se riječima »sabirna ulica«.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 12.

U članku 42., stavak 2., riječ »HPT-a« zamjenjuje se riječima »pružatelja telekomunikacijskih usluga«.

Članak 13.

U članku 43., briše se stavak 2.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

Članak 14.

U članku 48. dodaju se stavci 2., 3. i 4. i glase:

Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vršit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih pravnih propisa, te usvojenom koncepcijom rješavanja odvodnje otpadnih voda.

Odvodnja otpadnih voda na području obuhvata ovog Plana je određena kao razdjelni sustav, s posebnim sustavom sanitarnih otpadnih voda i posebnim sustavom oborinskih otpadnih voda.

Sustav odvodnje otpadnih sanitarnih voda na ovom dijelu područja Općine Matulji definiran je temeljem prihvaćenog idejnog rješenja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa (IGH - Poslovni centar Rijeka, 2001.).

Članak 15.

Članak 49. mijenja se i glasi:

Zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda planiranih sadržaja u obuhvatu Plana osigurati će se priključkom lokalne mreže na javni sustav sanitarne kanalizacije, odnosno glavni kolektor sanitarnih otpadnih voda »Jušići« (O 40), u trupu državne ceste - glavne mjesne ulice.

Do izgradnje planiranog kolektora u Šmogorskoj cesti, građevne čestice b, c, d (prilikom rekonstrukcije) i građevna čestica 39, moraju osigurati vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu veletržnice zadržava se u funkciji do spajanja na javni sustav odvodnje.

Članak 16.

Članak 50. mijenja se i glasi:

Prije odvođenja u javnu kanalsku mrežu, svaki pogon ima obavezu tehnološke otpadne vode zasebnom opremom obraditi na nivo komunalnih otpadnih voda.

Efluent mora udovoljavati graničnim vrijednostima pokazatelja i dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 94/08).

Članak 17.

Članak 52. mijenja se i glasi:

Oborinske vode s prometnih, parkirnih, manipulativnih i radnih površina u sklopu građevnih čestica, zbrinjavaju se na odgovarajući način u sklopu pojedine građevne čestice, individualnim sustavom za zbrinjavanje »onečišćene« oborinske vode s vlastitim kolektorom i separatorom masti i ulja, gdje se pročišćene vode upuštaju u prirodni prijemnik (u tlo, putem upojnog bunara).

Članak 18.

Članak 55. mijenja se i glasi:

Za odvodnju oborinskih voda potencijalno onečišćenih ugljikovodicima s javnih prometnih površina planiraju se lokalni sustavi odvodnje s pročišćavanjem na separatorima masti i ulja i upuštanjem u prirodni prijemnik (u tlo, putem upojnog bunara).

Članak 19.

Članak 57. mijenja se i glasi:

Procjenom budućeg konzuma na osnovu predviđenih sadržaja u obuhvatu Plana i očekivanog vršnog opterećenja, neophodno je unutar zone plana izgraditi četiri nove trafostanice tip KTS 20/0,4 kV kapaciteta 1x400(630) kVA i jednu trafostanicu tip DTS 20/0,4 kV kapaciteta 2x400(630) kVA.

Članak 20.

U člancima 58., 59. i 63. riječi »110/10(20) kV« zamjenjuju se riječima »110/20 kV«.

U člancima 59., 60. i 63. riječi »10(20) kV« zamjenjuju se riječima »20 kV«.

U članku 63. riječi »10 (50) kV« zamjenjuju se riječima »20 (50) kV«.

U člancima 64. i 65. riječi »10(20)/04 kV« zamjenjuju se riječima »20/04 kV«.

Članak 21.

Članak 61. mijenja se i glasi:

U slučaju da pojedini kupci električne energije zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz planiranih trafostanica 20/0,4 kV iz ovog plana ili žele imati vlastitu trafostanicu s mjerenjem na srednjem naponu, trebaju osigurati lokaciju trafostanice 20/0,4 kV unutar svoje građevinske čestice, odnosno prostora obuhvaćenog ovim planom. Trafostanicu je moguće graditi kao samostojeću ili kao ugradbenu u sklopu građevine kupca.

Članak 22.

U članku 64. riječi »kabelima tip PP 41 A« zamjenjuju se riječima »kabelima tip XP 41 A«.

Članak 23.

U članku 65., stavku 4., riječi »kabelima tip PPOO« zamjenjuju se riječima »kabelima tip XPOO«.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 24.

U članku 70. dodaje se stavak 4. i glasi:

Iznimno se dopušta gradnja dijela planirane pristupne ceste ili kolno pješačkog pristupa u funkciji kolnog i pješačkog pristupa do pojedinih građevnih čestica, kada je to u skladu s ostalim odredbama plana.

Članak 25.

Iza članka 70. dodaje se novi članak 70 a. i glasi:

Kod svih infrastrukturnih radova (voda, struja, telekomunikacije i sl.), potrebno je ishodovati posebne konzervatorske uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 26.

Mijenja se članak 71. i glasi:

Zaštita okoliša provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07), Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04 i 60/08), Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09), Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05 ), Zakonu o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) i drugim zakonima i provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona.

Članak 27.

Mijenja se članak 72. i glasi:

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i provedbenih propisa donesenih temeljem Zakona.

Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04), utvrđuje se za područje obuhvata plana najviša dopuštena razine buke prema propisanim vrijednostima za industrijska, skladišna i servisna postrojenja, i ne smije na granici pojedine građevne čestice prelaziti 80 dB(A).

Na vanjskoj granici zone prema stambenim zonama odnosno građevinskim područjima naselja buka ne smije prelaziti 55 dB(A) za dan i 45 dB(A) za noć.

Članak 28.

Mijenja se članak 73. i glasi:

Unutar obuhvata Plana nije dopuštena organizacija gospodarske djelatnosti čija tehnologija može štetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okoliš, nije u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša, odnosno nije u skladu s ograničenjima zahvata određenih člankom 262. i člankom 248. Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Zahvati koji su dopušteni ne smiju ispuštati u okoliš onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisija utvrđenih posebnim propisima.

Zahvati koji pojedinačno mogu imati značajnije emisije u okoliš, moraju koristiti isključivo najbolju raspoloživu tehniku (BAT).

Članak 29.

U članku 74. brišu se stavci 2. i 3.

Zaštita zraka

Članak 30.

Dodaje se članak 74.a i glasi:

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

Zahvatima na području Plana ne smije se narušiti postojeća (I.) kategorija kakvoće zraka, odnosno prouzročiti prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti određenih Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).

Prije izgradnje gospodarske građevine koja bi mogla biti izvor onečišćenja zraka treba utvrditi mjere zaštite primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera.

Stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije određenih Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Zaštita voda

Članak 31.

Dodaje se članak 74.b i glasi:

Zaštita voda se provodi sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te u skladu s propisima, odlukama i drugim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva.

Unutar obuhvata plana nema površinskih vodotoka.

Prostor je (kartografski prikaz br. 3.) u sklopu zone djelomičnog ograničenja, prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine PGŽ« broj 6/94, 12/94, 12/95, 24/96 i 4/01). Svi zahvati u prostoru zone djelomičnog ograničenja mogu se obavljati ako nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke. Mjere zaštite provode se sukladno članku 36. navedene Odluke.

Članak 32.

Dodaje se članak 74.c i glasi:

Zaštita voda provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda, u skladu s člancima 48. - 55. Odredbi za provođenje Plana.

Svi korisnici prostora dužni su priključiti se na javni sustav odvodnje otpadnih voda, brinuti se o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja unutar svoje čestice, te štititi pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

Otpadne vode od pranja automobila, drugih vozila, strojeva i sl, garaža, mehaničarskih i bravarskih radionica i drugo, trebaju se pročistiti preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za ulja, masti i tekuća goriva prije upuštanja u prijemnik.

Otpadne vode iz restorana, kuhinja javne ishrane i sličnih sadržaja moraju se na odgovarajući način pročistiti putem odjeljivača masti i ulja prije upuštanja u sustav javne odvodnje.

Svi korisnici prostora moraju osigurati da kakvoća otpadnih voda, odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima otpadnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 94/08).

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Mjere zaštite od požara

Članak 33.

Dodaje se članak 74.d i glasi:

Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Matulji, te mjera zaštite od požara predviđenih provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100, ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevine, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevine, vatrootpornosti građevine i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo. Kada se izvode slobodnostojeće niske građevine, njihova međusobna udaljenost treba biti jednaka visini više građevine, odnosno minimalno 6 m. Međusobni razmak građevina ne može biti manji od visine sljemena krovišta više građevine. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propisa donesenih temeljem tog Zakona.

Kod projektiranja novih prometnica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/ 94, 55/94 i 142/03).

Prilikom projektiranja i gradnje garaža primijeniti austrijske smjernice TVRB N 106.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Temeljem članka 15.a Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Postupanje s otpadom

Članak 34.

Dodaje se članak 74.e i glasi:

Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i podzakonskih propisa donesenih temeljem Zakona. te s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Proizvođač otpada dužan je, u skladu s načelima ekološkog i ekonomskog postupanja, na propisan način obraditi i/ili odložiti otpad koji nastaje iz njegove djelatnosti.

Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim skupljalištima uređenim u sklopu pojedine građevne čestice, s kolnim prilazom za komunalno vozilo.

Tehnološki otpad (industrijski, ambalažni, građevni, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume, otpadna ulja i drugo), do odvoženja, odvojeno će skupljati svaki proizvođač otpada u sklopu svog prostora. Prostor za skladištenje mora biti obilježen, osiguran od utjecaja atmosferilija i bez mogućnosti utjecaja na podzemne vode.

Za skupljanje svog otpada moraju se koristiti odgovarajući spremnici, kontejneri i druga oprema kojom će se spriječiti rasipanje i prolijevanje otpada, te širenje prašine, mirisa i buke.

U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onečišćene površine treba sanirati.

Posebne mjere zaštite

Članak 35.

Dodaje se članak 74.f i glasi:

Posebne mjere zaštite se određuju sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Za prostor u obuhvatu plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, a utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Općine Matulji.

Mogući izvori tehničko tehnološke nesreće na prostoru u obuhvatu plana mogu biti podzemni i nadzemni spremnici energenata (nafte, naftnih derivata i ukapljenog plina).

Mogućnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se organizacijom prometne mreže, uvjetima gradnje novih prometnica, te određivanjem udaljenosti građevina od prometnica i određivanjem visina građevina.

Pravci evakuacije određuju se trasom državne ceste D8 - glavne mjesne ulice, te postojeće (Šmogorska cesta) i planirane sabirne ulice.

Kod postojećeg deniveliranog križanja državne ceste - glavne mjesne ulice i pristupne ceste za veletržnicu osigurava se mogućnost odvijanja istog režima prometa u jednoj razini.

Članak 36.

Dodaje se članak 74.g i glasi:

Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu sa seizmičkim kartama, zakonima i propisima. Do izrade nove seizmičke karte Primorsko-goranske županije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

Maksimalni očekivani intenzitet potresa za povratni period od 500 godina, za ovo područje je 7o - 8o MSK-64 ljestvice.

Sve građevine moraju biti statički proračunate i dimenzionirane prema pravilima struke i na osnovi geotehničkih istražnih radova, te moraju zadovoljavati tehničke propise za građenje u seizmičkim područjima.

Članak 37.

Dodaje se članak 74.h i glasi:

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj broj 151/05 i 61/07).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Po jedan izvornik čuva se u:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostava Opatija.

- Pismohrani Općine Matulji.

Članak 39.

Tekstualni i grafički dijelovi i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 40.

Plan je izradio »Urbanistički studio Rijeka« d.o.o. iz Rijeke.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/08-01/2

Ur. broj: 2156-04-09-1

Matulji, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=647&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr